logo yeni

MEB MERKEZE BAĞLI YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMESİ VE ÖĞRETMEN ATAMASI YÖNERGESİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mebMilli Eğitim Bakanlığı Doğrudan Merkez Teşkilatına Bağlı Kurumlara Yönetici Görevlendirilmesine ve Öğretmen Atamasına İlişkin Yönerge yürürlüğe girdi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DOĞRUDAN MERKEZ TEŞKİLATINA BAĞLI KURUMLARA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE VE ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bakan onayıyla doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak yönetici görevlendirmeleri ve öğretmen atamaları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Bakan onayıyla doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak yönetici görevlendirmeleri ve öğretmen atamaları ile bunların görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a)Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

b)Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c)Genel Müdürlük: Bakan onayıyla doğrudan merkez teşkilatına bağlanan kurumun bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğü,

ç) Kurum: Bakan onayıyla doğrudan merkez teşkilatına bağlanan kurumu,

d)Yönetici: Kurum müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

Teşkilat

MADDE 5 - (1) Yöneticiler, öğretmenler ve diğer görevlilerden oluşur.

Görevler

MADDE 6 - (1) Yöneticiler, ilgili Genel Müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile görevlendirilir.

(2) Yöneticilerin görevleri şunlardır:

a)Görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

b)Kurumun özelliği ve görev alanıyla ilgili amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 7 - (1) Öğretmenler, ilgili Genel Müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile atanır.

(2) Öğretmenlerin görevleri şunlardır:

a)Görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve kurumun özelliğine uygun olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

b)Kurumun özelliği ve görev alanıyla ilgili amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurumların belirlenmesi

MADDE 8 - (1) Kurumlar ile kurumların uygulama süresi ve takvimi Bakanlıkça belirlenir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mevcut yönetici ve öğretmenler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu kurumlarda hâlen görev yapan yönetici ve öğretmenler, bu Yönergenin 6 ncı ve 7 nci maddeleri kapsamında görevlendirme/atama yapılmasından itibaren durumlarına uygun eğitim kurumlarına görevlendirilir/atanır.

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.