logo yeni

DERSHANE ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİĞE ATANMA SÜRECİ BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ogretmenBugün yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”, dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin öğretmen kadrolarına atanmalarına ilişkin bazı hususları da düzenledi.

5580 saylı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan değişiklikle, dershanelerin eğitim personelinden  gerekli nitelikleri taşıyanların MEB öğretmen kadrolarına atanabilmesi imkanı getirilmişti. Bu personelin öğretmenliğe atanma sürecine ilişkin bazı ayrıntılar ise bugün Yönetmelikle belirlendi.

Öğretmen kadrosuna kimler atanacak?

Dershane veya öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, 14 Mart 2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışıyor olanlardan;

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olma,

-Bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olma,

-Devlet memuru olmada aranan genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanmada aranan özel şartları taşıma

koşullarına bir arada sahip olanlar, MEB öğretmen kadrolarına atanabilecek.

Başvuru ve atama süreci nasıl işleyecek?

**Başvuru

MEB öğretmen kadrolarına atanma başvuruları 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir duyuru yapılacak ve duyuruda; başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi, sözlü sınav değerlendirme formu, kadro ve ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında bulunan atama yapılacak eğitim kurumlarının alanlar itibarıyla boş bulunan öğretmen norm kadroları ile diğer hususlara yer verilecek.

**Sınav

Öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunan adayların sözlü sınavda değerlendirilmeleri amacıyla illerde sözlü sınav komisyonu kurulacak.

Sözlü sınavda adaylar; özel alan bilgisi, pedagojik formasyon, genel kültür, genel yetenek, eğitim yönetimi

ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler yönlerinden yüz puan üzerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

**Atama

Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle ilan edilen kontenjan dâhilindeki öğretmen kadrolarına atanacak.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde hizmet süresi fazla olanın ataması yapılacak ve eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak aday kura ile belirlenecek.

Yönetmeliğin ilgili hükmü

Eğitim personelinin öğretmenliğe atanmaları

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14/3/2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olup bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalışma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olanlardan, KPSS’den atanacakları alanlar için belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olma şartı hariç 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyanlar, yapılacak duyuru üzerine 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında Bakanlığın öğretmen kadrolarına atanmak için başvuruda bulunabilir.

(2) Duyuruda; başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi, sözlü sınav değerlendirme formu, kadro ve ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında bulunan atama yapılacak eğitim kurumlarının alanlar itibarıyla boş bulunan öğretmen norm kadroları ile diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu madde kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunan adayların sözlü sınavda değerlendirilmeleri amacıyla illerde sözlü sınav komisyonu kurulur. Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinden birer şube müdüründen oluşur. Aynı usulle beş yedek üye belirlenir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya komisyon başkanının çağrısı üzerine yedek üye katılır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Gerek görülmesi hâlinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav komisyonu kurulabilir.

(4) Sözlü sınav komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamaz.

(5) Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, il millî eğitim müdürlüklerinin insan kaynakları hizmetlerinden sorumlu şube müdürlüğünce yürütülür.

(6) Sözlü sınav komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek,

b) Sözlü sınava katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak,

c) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

ç) Sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

(7) Sözlü sınavda adaylar;

a) Özel alan bilgisi,

b) Pedagojik formasyon,

c) Genel kültür,

ç) Genel yetenek,

d) Eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler,

yönlerinden yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yapılacak değerlendirmede (a) ve (b) bentlerinin her birinin puan ağırlığı yüzde otuz beş, (c), (ç) ve (d) bentlerinin her birinin puan ağırlığı ise yüzde ondur. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(8) Sözlü sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç beş gün içinde, il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla, sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuçlar en geç beş gün içinde ilgililere bildirilir.

(9) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, kadro ve ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle ilan edilen kontenjan dâhilindeki öğretmen kadrolarına atanır. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde hizmet süresi fazla olanın ataması yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.