logo yeni

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN KILAVUZ VE TAKVİM YAYINLANDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mudur3Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürlerinin görevlendirilmesinde uygulama birliği sağlanmasını temin etmek amacıyla "2015 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu"nu yayınladı.

Bakanlık kılavuz ile birlikte eğitim kurumları yöneticlerinin görevlendirilmesine ilişkin olarak 2015 yılı takvimini de açıkladı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLME KILAVUZU 2015

Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kuramlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlgili Mevzuat

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

1.2.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

1.3.Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik.

2- Yönetici Görevlendirmede Dikkate Alınacak Hususlar

2.1.Eğitim kurumu yönetici/yönetici adaylarının görevlendirilmek istedikleri eğitim kuramlarında görevlendirilecekleri tarihte öğretmen olarak atanmalarına esas alanlarının bulunması yeterli olacaktır.

2.2.Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yıldan fazla görev yapamayacaktır.

2.3.Bulundukları eğitim kurumunda toplam dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacaktır.

2.4.Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilme isteğinde bulunanlar, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, aynı unvanda en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilmeyecektir.

2.5.İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kuramlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe veya Psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri Görsel Sanatlar, Resim veya Müzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri Beden Eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilecektir.

2.6.İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri, her iki alanın da atanabileceği eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirilebilecektir.

2.7.Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kuramlarının müdürleri, bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir. Ancak, kadın aday bulunamaması durumunda bu Kılavuzun 14 üncü maddesi kapsamında erkek adaylar arasından da görevlendirme yapılabilecektir.

2.8.Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılmayacaktır. Bunların görev süreleri, istemeleri halinde durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilecektir.

2.9.Müdür görevlendirmeleri önce yapılacak; yeni görevlendirilen müdürlerin görev yaptığı eğitim kuramlarının boş bulunan (dört yıllık görev süresini dolduranlardan boşalması muhtemel olanlar dâhil) müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı norm kadrolarına görevlendirmeler ise yeni görevlendirilen müdürlerin inhası ile en kısa sürede yapılacaktır. Dört yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayan müdürlerin görev yaptığı eğitim kurumlarına yapılacak müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri mevcut müdürlerin inhası ile yapılacaktır.

2.10. İller arasında yapılan yer değiştirmelere bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler, bir yıllık bekleme süresi aranmaksızın öğretmen olarak atandıkları illerde yönetici olarak görevlendirilmek üzere yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilecektir.

2.11.Yöneticilik normları boş bulunan eğitim kuramlarının vekâleten ve geçici olarak yürütülen yöneticilikleri boş olarak değerlendirilecektir.

2.12.En kıdemli ve kıdemi en az olan (aday öğretmenler dahil) öğretmen , öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı 08 Mayıs 2015 tarihine kadar belirlenecek, belirlemeler tutanak altına alınacak, ilgililer bilgilendirilecek ve belirlenen kişilere ilişkin bilgi ve belgeler ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Bunlardan öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, en kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmen dışındaki öğretmenler arasından belirlenecektir. Değerlendireceği müdür ile en az 6 ay çalışmış olmak kaydıyla en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen belirlenirken hizmet süresinin hesabında, daha önceki yöneticilik görevleri de dikkate alınacaktır.

2.13.Yönetici görevlendirmelerine ilişkin işlemler, Kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılacaktır.

3-Yöneticilik Görev Süresinin Hesaplanması

3.1.Dört yıllık görev süresinin hesabında; 12 Haziran 2015 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim kuramlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.

3.2.Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresinin hesabında; 12 Haziran 2015 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır.

3.3.Dört yıllık sürenin hesabında, kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır.

3.4.Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil edilecektir.

3.5.Yöneticilik görevi üzerinden alınanlardan yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe görevlendirildikleri tarih arasında geçen süreler de dâhil edilecektir.

B- İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1- Komisyonların Oluşturulması

1.1.Değerlendirme komisyonu ve sözlü sınav komisyonu/komisyonlarının, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturulması sağlanacaktır.

2- Müdürlük Görev Süresinin Uzatılması

2.1.Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre ilk defa ve yeniden görevlendirme kapsamında görevlendirilenler hariç olmak üzere müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar, görev sürelerinin uzatılması isteğinde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın Yönetmeliğe ekli Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden bu kılavuz ekinde bulunan takvimde belirtilen süre içinde değerlendirilecektir.

2.2.Yönetmeliğe ekli Ek-1 Formun değerlendirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler, il millî eğitim müdürlüklerinin koordinesinde eğitim kurumunun bağlı olduğu ilçe millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

3- Müdürlük Görev Süresinin Görev Yapılmakta Olunan Eğitim Kurumunda Uzatılması

3.1.Müdürlükte dört yıllık görev süresini doldurmuş olanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, aynı eğitim kurumunda görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

3.2.Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilme şartını taşımayanlar ile aynı eğitim kurumunda müdür olarak toplam sekiz yıl ve daha fazla görev yapmış olanlar, bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır. Bunlar, durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında görev sürelerinin uzatılması için başvuruda bulunabilecektir.

3.3.Müdürlük görev sürelerinin görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile aynı eğitim kurumunda uzatılacaktır.

4-Müdürlük Görev Süresinin Diğer Eğitim Kurumlannda Uzatılması

4.1. Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra;

a)Müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları,

b)Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,

c) Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,

ç) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları

il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

4.2.Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresini tamamlayanlardan Yönetmeliğe ekli Ek-1 Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanlar, başka eğitim kurumlarında görev süreleri uzatılmak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.

4.3.Müdürlük görev sürelerinin başka eğitim kurumuna uzatılması için gerekli şartları taşıyanların görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak Ek-1 Form üzerinden aldıkları puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali onayı ile uzatılacaktır.

4.4.Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı hâlinde ise görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5-İlk Defa ve Yeniden Müdür Olarak Görevlendirilecekler

5.1.Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.2.Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacaktır.

5.3.Başvurular, Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.4.Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar Değerlendirme Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

5.5.        Değerlendirme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

5.6.Adaylar, Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen konular esas alınarak aynı Yönetmeliğe ekli Ek-3 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecek ve sözlü sınav sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

5.7.Sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar Sözlü Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak; sonuç, il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulacaktır.

5.8.Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları; Yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan Form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir.

5.9.Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kuramlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir.

5.10.Müdürlüğe görevlendirilmek için gerekli şartları taşıyanlar, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek; puanların eşitliği halinde sırasıyla Ek-2’de yer alan Forma göre değerlendirme puanı, Ek-3’te yer alan Forma göre sözlü sınav puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak; eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

5.11.Görevlendirme işlemleri, itirazların sonuçlandırıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde tamamlanacaktır.

6-Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına Görevlendirme

6.1.Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kuramlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla Yönetmeliğin 5 ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev yapanlardan istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilecektir.

6.2.Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süreleri aynı usulle uzatılabilecektir.

6.3.Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarından yeniden görevlendirilmek isteyenler, aynı usulle başka bir eğitim kurumunda görevlendirilebilecektir.

6.4.Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılan inhalardan onaylanması uygun görülmeyenler, görevlendirmeye konu olan eğitim kurumlarına en kısa sürede bildirilecektir.

C- DİĞER HUSUSLAR

1.Dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerden değerlendirme sonucunda 75’in altında puan almaları nedeniyle görev süresi uzatılmayacak olanlar, yerlerine görevlendirilecek müdürlerin göreve başlamaları beklenmeksizin 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren en kısa sürede öğretmenliğe atanacaktır.

2.Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erecektir.

3.Yöneticilik görevi sona erenlerin, istemeleri halinde öncelikle kendi eğitim kuramlarında alanları itibarıyla boş bulunan öğretmen norm kadrolarına atanmaları esas alınacaktır.

4.Aynı bahçede veya aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kuramlarında öğrenci sayısının değişmesine bağlı olarak yönetici normlarının aynı bahçe veya aynı bina içerisindeki bir eğitim kurumundan diğer bir eğitim kurumuna geçmesi durumunda mevcut yöneticiler Yönetmeliğin 30 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5.Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlan, mevcut yöneticilerinin dört ve sekiz yıllık görev sürelerinin hesaplanmasında tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirilecektir.

6.Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanlar, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayabilecektir. Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanlardan müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlerini yürütenler istemeleri halinde ilk defa ve yeniden görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler, teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecektir.

7.Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kuramlarında en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen ile öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, ilgili eğitim kurumlarının fiilen görev yapan tüm öğretmenleri dikkate alınarak belirlenecektir. Bu belirlemede yöneticiler dikkate alınmayacaktır.

8.Tek müdür tarafından yönetilen birden fazla eğitim kurumlarında birden fazla okul aile birliği ve öğrenci meclisi başkanı bulunması halinde Ek-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme, yalnızca müdür norm kadrosunun verildiği eğitim kurumunun okul aile birliği başkanı ve yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı tarafından yapılacaktır.

9.Şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapanlardan eğitim kurumu yöneticiliklerinde görevlendirilmek isteyenlerin, başvuru tarihinin son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

10.Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kurumlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda altı ay ve daha fazla vekâleten veya geçici olarak yöneticilik görevini sürdürenlerin değerlendirilmeleri, vekâleten veya geçici olarak yöneticilik görevini yürüttükleri eğitim kurumlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir.

11.Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kuramlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen bir başka eğitim kurumunda kurucu müdür olarak görev yapanların değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitim kuramlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında da uzatılabilecektir.

12.Müdür olarak görevlendirildikleri eğitim kuramlarında dört yıllık müdürlük görev süresini dolduranlardan halen yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki görevleri geçici olarak yürütmekte olanların değerlendirilmeleri, asıl görev yaptıkları eğitim kuramlarınca yapılacaktır. Bunlardan asıl görev yerleri itibarıyla bu geçici görevleri de dâhil toplam sekiz yıllık müdürlük görev süresini tamamlamayanların görev süreleri asıl görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılabileceği gibi, durumlarına uygun diğer eğitim kuramlarında da uzatılabilecektir.

13.Dört yıllık müdürlük görev süresini dolduran müdürlerden halen vekâleten veya geçici olarak yürüttükleri görevler itibarıyla aynı zamanda değerlendirici konumunda olanlar, kendileriyle ilgili değerlendirme yapmayacaktır. Bu durumda olanların değerlendirmeleri, diğer değerlendiriciler  tarafından yapılan değerlendirmeler üzerinden yüzlük sisteme göre hesaplanacaktır.

14.Kılavuz eki takvime göre yönetici görevlendirme süreci tamamlandıktan sonra yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerince tutanak altına alınarak boş kalan yöneticilikler internet sitesinde 15 gün süreyle duyurulacaktır. Duyuruda; başvuru süresi, başvurunun nerelere ve nasıl yapılacağı belirtilecektir. Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler, başvuru süresinin bitimini takip eden ilk iş gününden başlayarak Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.

15.Vekâleten veya geçici görevlendirme ile eğitim kurumu müdürlüğüne görevlendirilenler, kendileri hariç müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı tekliflerini yapabileceklerdir.

16.Seçimler nedeniyle istifa eden eğitim kurumu yöneticilerinin istifa tarihleri ile göreve döndürülmeleri arasında geçen süreler, eğitim kurumunda geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

17.Geçici görevlendirme onaylarında süre belirtilmeyenler ile başka bir göreve vekâleten atanan eğitim kurumu yöneticileri Yönetmeliğin 27 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

18. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar, yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılacak yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitim kurumları, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan eğitim kurumları ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan eğitim kurumlarının yöneticileri bakımından uygulanmayacaktır.

EK: Yönetici görevlendirme takvimi

DAİRE TELEFON E-POSTA ADRESLERİ FAKS NO
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı 0 (312) 413 17 31 0 (312) 413 18 44 0 (312) 413 28 57 0 (312) 413 18 49 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0 (312) 418 23 43

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN 2015 YILI GÖREVLENDİRİLME TAKVİMİ

En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanının belirlenmesi ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi 20 Nisan-08 Mayıs

-  EK-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme işlemleri

-  Değerlendirme komisyonu ile sözlü sınav komisyonlarının kurulması

11 Mayıs-12 Haziran

-  Müdürlük görev süresinin aynı eğitim kurumuna uzatılma duyurusu

-  Başvuruların alınması

-  Müdürlük görev süresinin uzatılması

15 -19 Haziran

-  Müdürlük görev süresinin başka eğitim kurumuna uzatılma duyurusu

-  Başvuruların alınması

-  Müdürlük görev süresinin uzatılması

22-26 Haziran

-  Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme duyurusu

-  Başvuruların alınması

-  Değerlendirme işlemlerinin sonuçlandırılması

-  Değerlendirme sonuçlarının duyurulması

29 Haziran-10 Temmuz

-   Sözlü sınav duyurusu

-   Sözlü sınav

13-27 Temmuz
Sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 28-29 Temmuz
Sözlü sınav sonuçlarına itiraz 03-07 Ağustos
İtirazların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması 10-14 Ağustos
Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme 17-21 Ağustos
Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme 19 Haziran-29 Ağustos

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.