logo yeni

DİYANET ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİ İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

diyanetTürk Diyanet-Vakıf Sen tarafından “Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” bazı maddelerinin iptali için açtığı dava sonuçlandı.

Danıştay 5. Dairesi tarafından konuyla ilgili verilen kararda ilgili yönetmeliğin;

1-16. maddede yer verilen “Taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri 5 yıldır. Bu süre Başkanlıkça 1 yıl uzatılabilir.” hükmü,

2-Din görevlilerinin “Hizmet gereği görev veya görev yeri değiştirme”sine imkan tanıyan, 19. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde “Başkanlıkça veya Mahalli mülki amir tarafından görülecek idari lüzum ve zaruretler bulunması” hükmü,

İptal edilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRESİ

Esas No     :2011/8901

Karar No  :2014/7417

Davacı :Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu

Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Diyanet Vakıf-Sen)

Vekili  :Av. Hamit KOCABEY

İzmir Cd. Fevzi Çakmak 1Sk.No:7/5KIZILAY /ANKARA

Davalılar :1-Başbakanlık- ANKARA

2-Diyanet İşleri Başkanlığı- ANKARA

            Davanın Özeti:Dava konusu yönetmeliğin 16. Maddesinde; “ taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri 5 yıldır. Bu süre Başkanlıkça 1 yıl uzatılabilir hükmü, 9. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan hükümle de; İl müftülükleri, İl müftü yardımcıları ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmış ve (EK-1) sayılı listede gösterilmiş, ikinci fıkrasında da; İlçeler; İlçe Müftülüleri ve vaizlerin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak 5 sınıfa ayrılmış ve (EK-2) sayılı listede gösterilmiştir.

Yönetmeliğin sözü edilen 9.maddesinde, grup ve sınıflar arası atama tabi olacağı öngörülen unvanlar ismen sayıldığı halde bu kapsamda bulunmayan taşra teşkilatındaki şeflerin ise bulundukları yerlerdeki görev sürelerinin sınırlandırılarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmasında yönetmeliğin genel düzenlenmesine ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin dava konusu edilen 19. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin iptal istemine gelince;

Bu bentte yer alan düzenleme ile Başkanlıkça veya mahalli mülki amir tarafından görülecek idari lüzum ve zaruretler bulunması hali, hizmet gereği görev veya görev yeri değişikliği sebepleri arasında sayılmıştır.

Ancak, bu maddede idarî lüzum ve zaruretten bahsedilirken idari lüzumun ve zaruretin varlığı objektif kriterlere dayandırılmadığı ve hukuken kabul edilebilir kesin verilere de bağlanmadığı, başka bir ifadeyle idari lüzum ve zaruret hali hukuken soyut kaldığından, idareye geniş takdir hakkı tanındığı anlaşılmıştır.

Oysa ki lüzum ve zaruret durumunun hukuk ve hakkaniyet yönünden kabul edilebilir kriterlere bağlanması gerekirken, bu yönde hiçbir kriter belirlenmeden idareye çok geniş bir takdir hakkı verecek şekilde, yapılmış olan bu düzenlemede, hukuka ve hizmet gereklerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; 25.10.2011 tarih ve 28095 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, dava konusu edilen 16. maddesi ile 19. Maddesinin 1 fıkrasının (ç) bendinin iptaline Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere 04.11.2014 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.