logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN YER DEĞİŞTİRME KURALLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

personel 2Vergi Müfettişlerinin Grup Başkanlıklarında yer değiştirme suretiyle görevlendirilmelerine ilişkin hususları düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler arasında yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

*Zorunlu çalışma sürelerinin hesaplanmasında süre eksikliklerinin tamamlanmasına ilişkin hükümde değişiklik yapıldı.

*Bölge dışında geçirilen bazı süreler de bölge hizmetinden sayılacak.

* Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen Vergi Müfettişlerinin yurtdışında geçirdiği süreler bölge hizmetinden sayılmayacak.

*Aynı özür sebebiyle iki yıl süreyle yer değiştirme talebinde bulunulmaya getirilen engel kaldırıldı.

*Özürleri sebebiyle yer değiştirme talepleri değerlendirilmiş olanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren son üç ay içerisinde düzenlenmiş belgeleri, her yılın Mart ayı sonuna kadar ibraz edecek.

*Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da zorunlu hizmet süresini tamamlamadan yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

*Aynı hizmet bölgesi içinde isteğe bağlı yer değiştirenlerin yeni görev yerinde en az iki yıl çalışılması zorunluluğu kaldırıldı.

GÖREV YERLERİ İTİBARIYLA VERGİ MÜFETTİŞLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler ile isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle görevlendirmelere ilişkin sürelerin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ancak bulunduğu hizmet bölgesinde 31 gün veya daha az zorunlu çalışma süresi eksikliği bulunanlardan bu sürenin tamamlanmış sayılmasını talep edenler zorunlu çalışma süresinin tamamlanacağı yılın Mart ayında taleplerini Başkanlığa bildirirler.”

Eski hali: e) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler ile isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle görevlendirmelere ilişkin sürelerin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Ancak zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirmeye tabi olan ve Ağustos ayı içerisinde Grup Başkanlıklarındaki görevlerine başlayanlardan, bulundukları Grup Başkanlıklarında bir yıl daha kalmak istediklerini zorunlu yer değiştirmeye tabi oldukları yılın Mart ayı içerisinde Başkanlığa bildirenler, bulundukları Grup Başkanlıklarında bırakılırlar. Çalışılan hizmet bölgelerinde 30 gün veya daha az açık süresi bulunanlar, o hizmet bölgesindeki sürelerini tamamlamış sayılırlar.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hariç Kurul Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde sayılan görevleri icra etmek maksadıyla hizmet bölgesi dışındaki görevlendirilmeler sonucu geçen sürelerin tamamı sürekli olarak görevli olunan Grup Başkanlığının bölge hizmetinden sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen Vergi Müfettişlerinin yurtdışında geçirdiği süreler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve iki yıl süreyle de aynı özürden yer değiştirme talebinde bulunulamaz” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu madde kapsamında başka bir Grup Başkanlığında görevlendirilen veya yerlerinde bırakılanlardan görev yaptıkları Grup Başkanlığı veya hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren son üç ay içerisinde düzenlenmiş belgeleri, her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar. Sağlık mazereti dolayısıyla başka bir Grup Başkanlığında görevlendirilen veya yerlerinde bırakılanlardan ilgili sağlık kurulu raporlarında “sürekli” ibaresi bulunanların sunacakları sağlık kurulu raporları için son üç ay içerisinde düzenlenme şartı aranmaz.”

Eski hali: ç) Özür durumuna bağlı olarak görevli oldukları Grup Başkanlığı değiştirilen Vergi Müfettişlerinin görevlendirme iptal istekleri dikkate alınmaz ve iki yıl süreyle de aynı özürden yer değiştirme talebinde bulunulamaz. Ancak görevlendirmenin yapıldığı tarihten sonra oluşan yeni özür durumu ya da görevlendirmeye esas özrün ortadan kalkması nedeniyle, görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla yapılmış olan görevlendirmeler iptal edilebilir.

(2) Bu madde kapsamında başka bir Grup Başkanlığında görevlendirilen veya yerlerinde bırakılanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren son üç ay içerisinde düzenlenmiş belgeleri, her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “(a) ve (c)” ibaresi “(a), (c) ve (ç)” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, üçüncü fıkrasındaki “Cumhuriyet Başsavcılığından alınan belge” ibaresinden sonra gelmek üzere “, (ç) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden adli makamlardan alınan işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararına dair belge” ibaresi eklenmiştir.

“ç) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınması,”

Eski hali: (3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden, eşinin veya çocuklarının şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıt örneği; (c) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden, görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunduğuna dair ibarenin yer aldığı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan belge istenecektir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “tamamlamış” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden faydalanmayan” ibaresi eklenmiştir.

Eski hali: (1) Bulunduğu hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış Vergi Müfettişleri ile 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirtilen süre içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri teslim etmeyen Vergi Müfettişleri zorunlu olarak yer değiştirmeye tabidirler.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “24 üncü madde” ibaresi “24 üncü maddenin birinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasındaki “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Vergi Müfettişliği kadrosunda en az 12 yıl çalışmış olanlar, dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış olmaları ya da dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki fiili çalışma süreleri toplamının en az dördüncü hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresi kadar olması kaydıyla, görev yapmak istedikleri Grup Başkanlığını Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirirler. Başkanlık söz konusu talepleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlarla beraber görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirir. Kontenjan ve görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez.”

Eski hali: (1) Vergi Müfettişliği kadrosunda en az 12 yıl çalışmış olanlar, dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamaları kaydıyla, görev yapmak istedikleri Grup Başkanlığını Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirirler. Başkanlık söz konusu talepleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlarla beraber görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirir. Kontenjan ve görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez.

(2) Birinci fıkra kapsamında isteğe bağlı yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmek için bu Yönetmelik ile belirlenen dördüncü ve beşinci bölgede yer alan Grup Başkanlıklarında fiilen çalışılması şarttır.

(3) Beşinci hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu hizmet süresini aşan ve fiilen çalışılan süreler, talep edilmesi halinde bu madde kapsamında dördüncü hizmet bölgesi için fiilen çalışma olarak dikkate alınır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Grup Başkanlıklarında asgari iki yıl çalışılması halinde aynı hizmet bölgesi içindeki diğer illerde bulunan Grup Başkanlıklarına yer değiştirme suretiyle görevlendirme talep edilebilir. Başkanlık, bu talepleri, zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlarla beraber görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirir. Kontenjan ve görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez. Bu fıkra kapsamında aynı hizmet bölgesi içinde isteğe bağlı yer değiştirme bir defadan fazla yapılamaz.

(2) Aynı il içerisinde birden fazla Grup Başkanlığının olması halinde, bu Grup Başkanlıkları arasında isteğe ve ihtiyaca bağlı yer değiştirme talepleri, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yerine getirilebilir.”

Eski hali:MADDE 24 – (1) Grup Başkanlıklarında asgari iki yıl çalışılması halinde aynı hizmet bölgesi içindeki diğer Grup Başkanlıklarına yer değiştirme suretiyle görevlendirme talep edilebilir. Başkanlık, bu talepleri, zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlarla beraber görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirir. Kontenjan ve görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde yeni görev yerinde en az iki yıl çalışılması zorunludur.

(2) Aynı il içerisinde birden fazla Grup Başkanlığının olması halinde, bu Grup Başkanlıkları arasında isteğe ve ihtiyaca bağlı yer değiştirme işlemlerinde bu maddede belirtilen süre şartı aranmaz.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına “Bu fıkra kapsamında görev yeri değiştirilen Vergi Müfettişleri, görevlendirildikleri Grup Başkanlıklarında en az 2 yıl görev yapmalarını ve hizmetin gereği halinin ortadan kalkmasını müteakiben bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar. Ancak bu fıkra kapsamında görevlendirilen Vergi Müfettişleri ayrıldıkları Grup Başkanlığında yeniden görevlendirilemez.” cümleleri, ikinci fıkrasına “Kurul Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temel kurallara aykırı hareket etmek gibi nedenlerle görev yeri değiştirilen Vergi Müfettişleri görevlendirildikleri Grup Başkanlıklarında en az 2 yıl görev yapmalarına müteakiben; kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak görev yeri değiştirilen Vergi Müfettişleri ise hizmetin gereği halinin ortadan kalkmasını müteakiben bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar.” cümlesi eklenmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkrası altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(3) Daha önce Grup Başkanlığı bulunmayan illerde yeni kurulan Grup Başkanlıkları için belirlenen hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlamamış Vergi Müfettişleri, görev yaptıkları Grup Başkanlıklarının hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın yeni kurulan Grup Başkanlıkları için yer değişikliği talebinde bulunabilirler. Bu fıkra kapsamında yer değiştirme talebinde bulunacak Vergi Müfettişleri, söz konusu taleplerini Başkanlıkça belirlenecek tarihler arasında EK-2’de yer alan form ile Başkanlığa bildirirler. Söz konusu talepler yeni Grup Başkanlığının kurulduğu tarihten itibaren Başkanlıkça belirlenecek süre içerisinde ve belirlenecek kontenjan dahilinde görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirilerek yeni kurulan Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettişleri belirlenir. Yeni kurulacak Grup Başkanlıkları için yeterli talep olmaması halinde eksik kalan kontenjan için görevlendirmeler üçüncü fıkraya istinaden yapılabilir. Bu fıkra hükmüne göre yer değiştiren Vergi Müfettişleri görevlendirilmelerinin yapıldığı tarihten itibaren bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar.

(4) Daha önce Grup Başkanlığı bulunan illerde yeni kurulacak Grup Başkanlıklarına görevlendirilecek Vergi Müfettişleri o ilde görev yapan Vergi Müfettişleri arasından Başkanlıkça belirlenir. Bu fıkra hükmüne göre yer değiştiren Vergi Müfettişleri görevlendirilmelerinin yapıldığı tarihten itibaren bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar. Ancak bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yer değişikliği yapılan Vergi Müfettişleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Görev yaptıkları Grup Başkanlıkları kapatılan Vergi Müfettişleri, görev yaptıkları Grup Başkanlığının yer aldığı hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın, zorunlu çalışma süresini tamamladıkları hizmet bölgesinde bulunan Grup Başkanlıkları hariç, talep ettikleri Grup Başkanlıklarında Başkanlıkça belirlenen kontenjan dâhilinde görevlendirilirler. Bu fıkra kapsamında yer değiştirme talebinde bulunacak Vergi Müfettişleri, söz konusu taleplerini Başkanlıkça belirlenecek tarihler arasında EK-2’de yer alan form ile Başkanlığa bildirirler. Talepte bulunmayan Vergi Müfettişleri Başkanlıkça re’sen bu Yönetmelikte yer alan genel hükümler çerçevesinde görevlendirilir. Bu fıkraya göre yer değiştiren Vergi Müfettişleri görevlendirilmelerinin yapıldığı tarihten itibaren bu Yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olurlar.”

Eski hali: MADDE 27 – (1) Haklarında yürütülen adli veya idari bir soruşturma sonucunda yerlerinde kalmalarında sakınca görülen Vergi Müfettişlerinin durumu Başkanlıkça değerlendirilerek görev yerleri, bölge ve süre kaydı aranmaksızın değiştirilebilir.

(2) Kurul Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temel kurallara aykırı hareket etmek gibi nedenlerle veya kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak Vergi Müfettişlerinin görev yerleri, bölge ve süre kaydı aranmaksızın, Başkanlığın gerekçeli teklifi üzerine Bakan tarafından değiştirilebilir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

MADDE 27/A – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen Vergi Müfettişleri ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan Vergi Müfettişleri engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

(3) Vergi Müfettişinin kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, Vergi Müfettişinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Grup Başkanları ile Grup Başkan Yardımcılarının görevlendirilmesi

MADDE 29 – (1) Kurul Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası gereğince görev yaptıkları Grup Başkanlığı dışında farklı bir Grup Başkanlığında Grup Başkanı veya Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin sürekli görev yeri, görevlendirildikleri Grup Başkanlıkları olarak değişir.

(2) Grup Başkanı veya Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vergi Müfettişleri, bu görevleri devam ettiği sürece zorunlu olarak yer değiştirmeye tabi olmazlar. Ancak bu görevlendirmelerin sona ermesi durumunda, zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış olmaları kaydıyla, takip eden Temmuz ayı içerisinde yer değiştirme suretiyle görevlendirmeye tabi olurlar.”

Eski hali: Grup Başkanları ile Grup Başkan Yardımcılarının yerinde bırakılması

MADDE 29 – (1) Grup Başkanı veya Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vergi Müfettişleri, bu görevleri devam ettiği sürece zorunlu olarak yer değiştirmeye tabi olmazlar. Ancak bu görevlendirmelerin sona ermesi durumunda, zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış olmaları kaydıyla, takip eden Temmuz ayı içerisinde yer değiştirme suretiyle görevlendirmeye tabi olurlar.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.