logo yeni

calisanlar2 copy

METEOROLOJİDE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRMEYE TABİ PERSONELİN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

meteoroloji-genel-mudurluguMeteoroloji Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılırken, Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan bazı personel de zorunlu yer değiştirme kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte yer alan hususlardan bazıları şöyle:

**Genel Müdürlük merkez teşkilatı kadrolarından Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan personel de zorunlu yer değiştirmeye tabi olacak.

*Zorunlu yer değiştirmede, bulunduğu hizmet birimindeki çalışma süresi hesaplanırken, bu sürenin kesintisiz olması esas alınacak.

*Personelin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilecek.

*Görevde yükselme ve unvan değişikliği sonucu yapılan atamalarda, atanılan birimde 2 yıl çalışmadan isteğe bağlı yer değişikliği yapılmayacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Mazeret durumları: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerini,”

Eski hali: “ç) Özür durumları: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık durumu ile eş durumunu,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı kadrolarından Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.”

Eski hali: “(1) Genel Müdürlük taşra teşkilatı kadrolarında Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan personel zorunlu yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında, atamaların yapılacağı yılın 30 Nisan tarihi itibariyle, bulunduğu hizmet biriminde kesintisiz en fazla çalışma süresi; Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarında 5 yıl, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrosunda 7 yıldır.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmuş olanlardan; hizmet gereği, eleman temininde güçlük çekilmesi veya diğer birimlerde uygun kadro bulunmaması hallerinde bulundukları hizmet birimlerinde görevlerine devam ettirilebilir.”

Eski hali: “(5) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında, atamaların yapılacağı yılın 30 Nisan tarihi itibariyle, bulunduğu hizmet biriminde en fazla çalışma süresi; Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarında 5 yıl, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrosunda 7 yıldır.”

“(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmuş olanlardan, hizmet gereği ve eleman temininde güçlük çekilmesi halinde veya diğer birimlerde uygun kadro bulunmaması durumunda, bulundukları hizmet birimlerinde görevlerine devam ettirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Mazeret durumları,”

Eski hali: “e) Özür durumları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Personelin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır. Hizmet gereği başka bir hizmet birimine veya bölgesine atananlar, o hizmet biriminden ayrılma sebepleri ortadan kalkmadığı sürece ayrıldığı hizmet birimine yeniden atanamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yer değiştirme talep süreleri

MADDE 10/A – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında ilk defa aday memur olarak göreve başlayanlar (terör eylemleri etkisi ve nedeniyle atananlar hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanan personel, atandığı birim emrinde en az 5 yıl süre ile çalışmadan yer değiştirme talebinde bulunamaz. Ancak, aynı il ile bölge ve merkez teşkilatı birimleri arasında yapılacak atamalar ile sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretleri ile engellilik durumuna bağlı değiştirmelerde 5 yıl şartı aranmaz.

(2) Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirmeleri hariç olmak üzere, atandığı yerde bir atanma dönemi geçmeden yer değişikliği yapılmaz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sonucu yapılan atamalarda, atanılan birimde 2 yıl çalışmadan isteğe bağlı yer değişikliği yapılmaz.”

Eski hali: “İlk defa atananların yer değiştirmesi

MADDE 10/A – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında ilk defa aday memur olarak göreve başlayanlar (terör eylemleri etkisi ve nedeniyle atananlar hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanan personel, atandığı birim emrinde en az 5 yıl süre ile çalışmadan yer değiştirme talebinde bulunamaz. Ancak, aynı il ile bölge ve merkez teşkilatı birimleri arasında yapılacak atamalar ile eş ve sağlık durumuna bağlı yer değiştirmelerde 5 yıl şartı aranmaz.

(2) Özür grubu yer değiştirmeleri hariç olmak üzere, atandığı yerde bir tayin dönemi geçmeden isteğe bağlı yer değişikliği yapılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10/B maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan madde: “Eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği

MADDE 10/B – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteği; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda çalıştığını belgelendirmesi halinde yerine getirilebilir.

(2) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin, eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteği; personelin asli memurluğa atanmış olması ve eşinin özel sektörde çalışması halinde de son iki yıl içerisinde 360 gün prim ödendiğinin belgelendirmesi kaydıyla yerine getirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İstek formları ile ekli mazeret hallerini ve varsa diğer belgeleri,”

Eski hali: “ç) İstek formları ile ekli özür hallerini ve varsa diğer belgeleri,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-2 sayılı cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Eki için tıklayınız

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.