logo yeni

SGK PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME USUSLÜNDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer-degistirmeSosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

*Yönetmeliğin “İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin İşlemler” başlıklı üçüncü bölümü hükümleri Sosyal Güvenlik Denetmenleri hakkında da uygulanacak.

*Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme taleplerine ilişkin başvuruları 15-30 Nisan tarihleri arasında yapacak.

*İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacakların, atanmış oldukları il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen görev yapmaları gereken süre 6 ay kısaltıldı.

*Sağlık mazeretine istinaden yer değiştirme talebinde bulunma düzenlemesinde değişiklik yapılırken, aynı maddeye engellilik durumuna bağlı yer değiştirme düzenlemesi de eklendi.

*Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memurlar, nakil talebinde bulunabilecek.

*Personelin hangi hallerde başka birimlerde geçici olarak görevlendirileceği hususu yeniden belirlendi.

* Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapma zorunluluğu 18 aya indirildi.

Bugün yayımlanan Yönetmelik

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,”

Eski hali: “ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında; İşçi ve geçici personel statüsünde geçirilen süreler hariç fiilen çalışılan hizmet sürelerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki “Sosyal Güvenlik Denetmenleri hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bentteki “özür” ibaresi “mazeret” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali: “h) Üçüncü bölümde belirtilen hükümler Sosyal Güvenlik Denetmenleri hariç zorunlu yer değiştirmeye tabi personel hakkında uygulanmaz. Bu personelin özür hallerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “1-15 Mart” ibaresi “15-30 Nisan” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali: “(2) Başvurular; 1-15 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda yapılır. Birimlerin tetkikinden sonra elektronik sistemde onaylanır ve duyuruda belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki “iki yıl” ibaresi “onsekiz ay” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali: “(2) Atanılan il sınırları içerisinde göreve başlama tarihinden itibaren fiilen iki yıl görev yapmak zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Sağlık durumu nedeniyle atama yapılabilmesi için; memurun kendisi, eşi, annesi, babası, çocukları ve kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içerisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir. Ancak, süreklilik arz eden hastalıklardaki sağlık kurulu raporlarında son üç aylık süre aranmaz.”

Eski hali: “MADDE 14 – (1) Sağlık durumu nedeniyle atama yapılabilmesi için;

a) Memurun kendisinin, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içerisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir. (Ek cümle:RG-20/6/2013-28683) Ancak, süreklilik arz eden hastalıklardaki sağlık kurulu raporlarında son üç aylık süre aranmaz.

(2) Birinci fıkranın (b) bendine göre, bakmakla yükümlü olunmayan ana, baba ve kardeş için sağlık kurulu raporu ile birlikte atama istenilen ilde bakacak başka kimsenin bulunmadığının ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunun da belgelendirilmesi gerekmektedir.

(3) Bu mazereti nedeniyle görev yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl ocak ayı sonuna kadar çalıştığı birime bildirmekle yükümlüdür. Birimler, mazereti sona eren personelin belgelerini on beş gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirir. Mazereti herhangi bir sebeple sona eren personelin ayrıldığı görev yerine iadesi veya bulunduğu yerde kalması norm kadro durumları da dikkate alınmak kaydıyla atamaya yetkili amir tarafından değerlendirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe başlığı ile birlikte aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir.

“Engellilik durumuna bağlı atama

MADDE 14/A – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(3) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memurun nakil talebi değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Personelin hizmetine ihtiyaç duyulması halinde altı ayı aşmamak ve süresi açıkça belirtilmek kaydıyla birimler arası görevlendirme yapılabilir.”

Eski hali: “(2) Hizmetin gerektirdiği personelin bulunmaması ve kısa sürede atama yapılmasının mümkün olmaması ya da şahsa bağlı kadroda olup hizmetine ihtiyaç duyulması hallerinde altı ayı aşmamak ve süresi açıkça belirtilmek kaydıyla birimler arası görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki “iki yıl” ibareleri “onsekiz ay”, ikinci fıkrasındaki “özür” ibaresi ise “ mazeret” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali: "MADDE 20 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar….

(2) … Ancak; yeni görev yerine başladıktan sonra iki yıl içinde meydana gelen özür hallerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu maddenin uygulanmasında, büyükşehir belediyesi olan illerde il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.