logo yeni

EKONOMİ BAKANLIĞINDA YER DEĞİŞTİRME NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ekonomi-bakanligiEkonomi Bakanlığı taşra teşkilatı personelinin kamu yararı ve hizmetin gereklerini esas alınarak yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı.

“Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik”de yapılan değişiklikler arasında, Yönetmeliğin “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”e uyumlu hale getirilmesine ilişkin hükümlerin yanı sıra, bazı yeni düzenlemeler de yer aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

*Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel, atandığı ilk görev yerinde zorunlu çalışma süresini tamamlamadan mazeret halleri ve karşılıklı yer değiştirme hali hariç yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunamayacak.

*Aynı hizmet bölgesindeki farklı hizmet alanlarında görev yapan personelden karşılıklı olarak yer değiştirmek isteyenlerin, müracaatları halinde yerlerinin karşılıklı değiştirilmesi kurumun takdirinde olacak.

*Yönetmelikte yer alan “özürlü” ve “özür” ibareleri, “engelli” ve “mazeret” şeklinde değiştirildi.

*Yer değiştirme genel Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere uygun olarak, yer değiştirmede esas alınacak mazeret hallerinin; sağlık, can güvenliği ve aile birliği mazeretleri olacağı ifade edildi.

*Bölge Müdür Yardımcısı ve Laboratuvar Müdürü kadrosuna atanan personelin ilk görev yerinin 3 üncü bölge olması şartı kaldırıldı.

EKONOMİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentlerinde yer alan “özür” ibareleri “mazeret” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Özür” ibaresi “Sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “9 uncu maddede yer alan özür halleri” ibaresi “sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “değiştirilir” ibaresi “değiştirilebilir” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel atandıkları ilk görev yerinde zorunlu çalışma süresini tamamlamadan mazeret halleri ve karşılıklı olarak yer değiştirme hariç yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunamaz.”

Kaldırılan hüküm: f) Bölge Müdür Yardımcısı ve Laboratuvar Müdürü kadrosuna atanan personelin ilk görev yeri Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla üçüncü bölgedir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sağlık ve can güvenliği mazereti,”

Eski hali: a) Özür halleri,

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret halleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında sağlık, can güvenliği ve aile birliği mazeret halleridir.”

Eski hali:

Özür halleri

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında sağlık ve eş durumu özür halleridir.

(2) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü resmi hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(3) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, eş durumuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını belgelendirmesi gerekir.

(4) Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunulabilmesi için, bulunduğu yerde eşin atanabileceği teşkilatın bulunmaması veya teşkilatı bulunmakla birlikte niteliğine uygun bir görevin olmaması gerekir.

(5) Eş durumu nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamalar aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a) Eşlerden her ikisinin de bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olması halinde, unvan ve kadro bakımından ast durumda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

b) Bakanlıkta görevli eşin üst unvanda olması ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmaması durumunda yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin ataması üst durumda olan eşe bağlı olarak yapılır.

c) Bakanlıkta görevli eşin ast unvanda olması ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmaması durumunda, eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır.

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre üçüncü bölgeye atanan personel, o bölgedeki görevi boyunca bu maddede belirtilen eş durumu ve sağlık özür hallerinden yararlanamaz.

d) Eşin farklı bir kurumda çalışması durumunda, Devlet Memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Özür halleri nedeniyle atamaya tabi tutulan personelden zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, sağlık ve eş özür hallerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yıl Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderirler. Sağlık ve eş özür halleri sona eren personel, 7 nci maddeye göre atamaya tabi olur.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “9 uncu madde” ibaresi “Sağlık ve can güvenliği mazereti” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özür” ibaresi “mazeret” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özür hallerine” ibaresi “Mazeret hallerine” şeklinde, “özür belgelerinin” ibaresi “mazeret belgelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Memurun, isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ile hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler ve bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler hususlarında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Eski hali: MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 13 üncü ve 14 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan hükümler:

MADDE 10 ­- (1) Adli ve idari bir soruşturma sonucunda yerinde kalmasında sakınca görülen personelin görev yeri, bölge ve süre şartı aranmaksızın değiştirilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen sürelerin tamamı, personelin bölge hizmetinden sayılır:

a) Senelik, mazeret ve hastalık izinleri,

b) Yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca vekaleten yürütülen görevlerde geçen süreler,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmetiçi eğitimde başarılı geçen süreler,

e) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen süreler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden; diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen süreler, personelin bölge hizmetinden sayılmaz:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinde belirtilen aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Yılda toplam doksan günden fazla olan geçici görev süreleri.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.