logo yeni

GİB’DE AVUKATLAR MERKEZ TEŞKİLATINDA DA GÖREV YAPABİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

avukatGelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin görevleri ile avukatların mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, çalışmalarına ve davaların takibine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler arasında, Avukatların GİB merkez teşkilatında görevlendirilmesine yasak getiren hükmün kaldırılması da yer alıyor.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklere göre;

**Avukatlık giriş sınavına başvuracaklarda aranan “Avukatlık ruhsatını haiz olmak” şartı, “Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.” Şeklinde değiştirildi.

**Avukat kadrolarına yapılacak atamalarda yapılacak sözlü sınavda esas alınacak hususlar yeniden düzenlenirken, sınav sonuçlarının bir tutanakla tespit edileceği de hükme bağlandı.

**Giriş sınavı sonuçlarına itiraz ve itirazın cevaplandırılmasına ilişkin hususlar belirlendi

**Avukatların merkez teşkilatında görevlendirilmesine getirilmiş olan yasak kaldırıldı.

**Vergi dairesi başkanlıklarında görev yapacak avukat sayılarında değişiklikler yapıldı.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP USULÜ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.”

Eski hali: “c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekir.

(3) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.”

Eski hali: “(2) Sözlü sınavlar, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı “Giriş sınavı sonucunun duyurulması ve sınav sonuçlarına itiraz” olarak değiştirilmiş ve söz konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.”

Eski hali: “Giriş sınavı sonucunun duyurulması”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “merkez teşkilatında ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali: “Avukatlar merkez teşkilatında ve atandıkları ilin dışında başka bir yerde görevlendirilemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’deki 1 Sayılı Cetveli Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.