logo yeni

GÖREVLENDİRME YAZISI İNTERNET SİTELERİNDE YAYINLANAN MEMURA VERİLEN CEZA İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adaletAtama yazısı internet sitelerinde yayınlanan memura, yetkili olmadığı halde basına - haber ajanslarına bilgi veya demeç verdiği gerekçesiyle verilen disiplin cezası iptal edildi.

Konya İli, Çumra Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta iken Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince Hadım Devlet Hastanesine ataması yapılan laboratuvar teknisyeni Turgay KARAKOÇ (Aktif Sağlık-Sen Şube Başkanı) hakkında, kendisiyle ilgili söz konusu atama yazısını bazı internet sitelerine verdiği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Soruşturma neticesinde; ilgili personelin yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kuramlarına bilgi veya demeç vermek fiilini işlediği kanaatine ulaşılmasından hareketle, hakkında 657 sayılı Kanunun 125/B-m maddesi uyarınca kınama cezası verilmiş, bu cezaya yapılan itiraz ise Konya Valiliği İl Disiplin Kurulu'nca reddedilmiştir.

Söz konusu disiplin cezasına karşı açılan davaya bakan Konya 1. İdare Mahkemesi;

-Disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce suç sayılacak eylemlerin işlendiğinin öğrenilmesi halinde, personel hakkında soruşturma başlatılarak olayın şüpheye yer verilmeyecek şekilde somut delillerle ortaya konularak karar verilmesi gerektiği,

-Görevlendirme yazısının bazı internet sitelerine davacı tarafından verildiği kanaatinden yola çıkılarak dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği,

-Görevlendirme yazısının, bu yazıyı yayınlayan internet siteleri yetkililerine davacı tarafından verildiğini ya da bu yazının internet sitelerinde yayınlanmasında davacının kusurlu davranmak suretiyle olayı basına intikal ettirdiğini kanıtlar nitelikte bilgi ve belge bulunmadığı,

-Davacıya isnad edilen iddianın her türlü kuşkudan uzak biçimde somut olarak ortaya konulamadığı,

-Eksik ve yetersiz incelemeye davalı olarak hazırlanan soruşturma raporuyla getirilen teklife istinaden davacıya kınama cezası verildiği

değerlendirmelerinde bulunarak, davacının hakkında kınama cezası verilmesine ilişkin işlem ile bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin kararda hukuka uyarlık bulunmadığına Karar verdi.

T.C.

KONYA

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     : 2014/703

KARAR NO : 2014/1368

DAVACI              : Turgay KARAKOÇ

DAVALILAR        : 1-TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2- KONYA VALİLİĞİ

VEKİLİ : AV. …

DAVANIN ÖZETİ : Konya İli, Hadim Devlet Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından; yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek fiilini işlediğinden bahisle hakkında yapılan soruşturma sonucu 657 sayılı Yasa'nın 125 B-m maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Çumra Devlet Hastanesi Başhekimliğinin 31.01.2014 tarih ve 253 sayılı işleminin ve bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin Konya Valiliği İl Disiplin Kurulu'nun 19.03.2014 tarihli ve 19 sayılı kararının; şikayetçi olduğu kurumda başhekim, uzman veya diğer pozisyonda çalışan kurum personellerinin muhakkik olarak atandığı, sonucu önceden bilinen ısmarlama ve düzmece raporlar hazırlandığı, konusu ve tarafları aynı olan olay hakkında iki defa soruşturma yürütüldüğü, daha önce şikayetinden dolayı ceza olarak görev yerinin değiştirilerek mobbing yapılmaya devam edildiği, il disiplin kurulunun yasal süreyi geçirdikten ve başvurudan 41 gün sonra karar verdiği, konuya taraf olan kurum amirinin toplantıya katıldığı, varsayıma ve sübjektif tahminlere dayanarak işlem tesis edildiği ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden; davanın süresinde açılmadığı ve tek dilekçe ile dava açılamayacağı, esas yönünden ise; davacı hakkında isnat edilen fiilin sübuta erdiği, bu nedenle tesis edilen işlemin hukuka uygun okluğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya 1. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü;

Davalı idarelerin usul itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildiği,

Dava; Konya İli, Hadim Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından; yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kuramlarına bilgi veya demeç vermek fiilini işlediğinden bahisle hakkında yapılan soruşturma sonucu 657 sayılı Yasa'nın 125/B-m maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Çumra Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin 31.01.2014 tarih ve 253 sayılı işleminin ve bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin Konya Valiliği İl Disiplin Kurulu'nun 19.03.2014 tarihli ve 19 sayılı kararının iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının B-m bendinde; "Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kuramlarına bilgi veya demeç vermek" fiili kınama cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Çumra Devlet Hastanesi’nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapmakta iken hakkında yapılan idari soruşturma neticesinde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince Hadım Devlet Hastanesinde görevlendirilen davacının kendisiyle ilgili söz konusu görevlendirme yazısını bazı internet sitelerine vermek suretiyle yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kuramlarına bilgi veya demeç vermek fiilini işlediği iddiasına ilişkin olarak yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 07/10/2013 tarihli disiplin soruşturma raporunda; davacının hakkında isnat edilen fiilin subüta erdiği belirtilerek 657 sayılı Kanunun 125/B-m maddesi uyarınca kınama cezası ile tecziye edilmesi yönünde teklif getirildiği, bu teklif doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde davacının kınama cezası ile tecziye edildiği, bu cezaya yapılan itirazın Konya Valiliği İl Disiplin Kurulu'nca reddi üzerine bu işlemlerin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlatılmaktadır.

Disiplin cezası vermeye yetkili mercilerce suç sayılacak eylemlerin işlendiğinin öğrenilmesi halinde bu personel hakkında soruşturma baklatılarak olayın şüpheye yer verilmeyecek şekilde somut delillerle ortaya konularak karar verilmesi gerekmektedir.

Olayda; davacının Hadim Devlet Hastanesinde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin yazının bazı internet sitelerinde yayınlanması üzerine söz konusu internet sitelerine görevlendirme yazısını davacının verdiği kanaatinden yola çıkılarak dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği görülmekle beraber, söz konusu görevlendirme yazısının, bu yazıyı yayınlayan internet siteleri yetkililerine davacı tarafından verildiğini ya da bu yazının internet sitelerinde yayınlanmasında davacının kusurlu davranmak suretiyle olayı basına intikal ettirdiğini kanıtlar nitelikte bilgi ve belge bulunmadığı, bu itibarla davacıya isnad edilen iddianın her türlü kuşkudan uzak biçimde somut olarak ortaya konulamadığı, dolayısıyla eksik ve yetersiz incelemeye davalı olarak hazırlanan soruşturma raporunda getirilen teklife istinaden davacının kınama cezasıyla cezalandırıldığı görülmektedir.

Bu durumda: davacının hakkında yapılan disiplin soruşturması uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 B-m maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılması yönünde tesis edilen işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin kararda hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 169,90-TL yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Konya Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 11/12 2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.