logo yeni

EŞ DURUMUNA BAKMADAN MEMURU NAKLEN ATAMAK HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet3Rotasyona tabi bir memurun, eş durumu ve hizmet bölgeleri göz önünde bulundurulmadan başka bir yere, yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin açılan davada, söz konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedildi.

Bir kurumda rotasyona tabi personelin, 3 üncü bölgedeki bölge hizmetini tamamladığı gerekçesiyle, eş durumu da dikkate alınmadan, aynı bölgedeki başka bir ile atanması dava konusu edilmişti.

Davaya bakan idare mahkemesinin, açılan davayı reddetmesi üzerine, temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi bu kararı bozmuştu.

Danıştay 5. Dairesinin bozma kararı üzerine dava dosyasını yeniden değerlendiren İdare Mahkemesi;          

-Davalı Kurumun personelinin atama ve yer değiştirme esaslarını düzenleyen Yönetmelikte; yapılacak atamalarda aile birliğinin korunmasının genel ilkeler arasında sayıldığını ve ayrıca "Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına üç tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re'sen atanması yapılır." hükmünün yer aldığını,

-Dava konusu atama işleminin, 3 üncü bölgedeki bir ilde görev yapan memurun, bu yerde 15 yılını doldurduğundan bahisle rotasyona tabi tutulmak suretiyle yine 3 üncü bölgede bulunan başka bir ile atanması suretiyle gerçekleştirildiğini,

-Davacının eşinin de daha önce görev yaptığı ilde görev yaptığını

belirterek, Davacının, 4 yıl zorunlu hizmet süresi gerektiren ilde bu süreyi fazlasıyla tamamlamış olmasının, ilgili Kurum personelinin atama ve yer değiştirme esaslarını düzenleyen Yönetmelikteki düzenlemeler dikkate alınmadan (eş durumu ve bölge esası gözetilmeden) aynı bölge içerisindeki başka bir ile atanması işleminin hukuka ve mevzuata uygun olmadığına hükmetti ve dava konusu atama işleminin iptaline karar verdi.

Söz konusu Mahkeme Kararı

T.C.

TRABZON

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/1554

KARAR NO : 2014/1472

DAVACI:

VEKİLİ :

DAVALI : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - ANKARA

VEKİLİ

DAVANIN ÖZETİ: Trabzon Kadastro Müdürlüğü emrinde kontrol memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Rize İli Kadastro Müdürlüğü'ne kontrol memuru olarak naklen atanmasına ilişkin 13.07.2012 tarih ve 14192 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre rotasyona tabi personel olmadığı, eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca rotasyona tabi personel olduğu, Trabzon İlinde Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamladığı, usulüne uygun olarak yapılan atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Trabzon İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 09/05/2013 tarih ve E:2012/1 172, K2013/575 sayılı kararının Danıştay Beşinci Dairesi'nin 20/12/2013 gün ve E:2013/7337, K2013/10656 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

Dava; Trabzon Kadastro Müdürlüğü emrinde kontrol memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Rize ili Kadastro Müdürlüğüne kontrol memuru olarak naklen atanmasına ilişkin 13.07.2012 tarih ve 14192 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 5/ç maddesinde yapılacak atamalarda aile birliğinin korunması genel ilkeler arasında sayılmış, 15/6.maddesinde ise; "Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına üç tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re'sen atanması yapılır." hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden; yukarıda anılan Yönetmelik hükümlerine göre, 3.bölgede yer alan Trabzon ilinde (Trabzon Kadastro Müdürlüğünde) kontrol memuru olarak görev yapan davacının, on beş yılını doldurduğundan bahisle-rotasyona tabi tutulmak suretiyle dava konusu işlemle, yine 3.Bölgede yer alan Rize iline atandığı, davacı eşinin ise Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde çözümleyici olarak görev yaptığı anlaşılmıştır.

Tüm bu anlatımlar birlikte değerlendirildiğinde, davacı 4 yıl zorunlu hizmet süresi bulunan Trabzon ilinde fazlasıyla bu süreyi tamamlamış ise de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5/ç maddesinde ve 15/6.maddesinde yer alan düzenlemeler düzenlemeler dikkate alınmadan başka bir ifadeyle, eş durumu ile bölge esası gözetilmeden, (3. Bölgeden 3. Bölgeye atandığı) tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 461,80 yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, davalı idare tarafından yapılan 51,60 temyiz yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra taraflara iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 04/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.