logo yeni

ÖĞRETMENLERİN VE İKİ SENDİKANIN ROTASYONA BAKIŞI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

ogretmen5Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği Taslağını yayınlayarak görüşleri açtı. Yönetmeliğin özellikle rotasyon ile ilgili maddesi yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Taslakta rotasyon, “MADDE 35- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda en fazla toplam sekiz yıl görev yapabilir. Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine bu sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde aynı ilde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına resen yapılır.

(2) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık görev süresini ders yılının dışında tamamlayan öğretmenlerin atamaları, sekiz yıllık görev süresini doldurdukları tarihi takip eden ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.

(3) Kadrolarının bulunduğu il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.

(4) Sekiz yıllık görev süresinin hesabına; aynı eğitim kurumunda ikinci görev kapsamında yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan öğretmenlik görevleri de dahil edilir.

(5) Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı sekiz yıllık görev süresinin hesabında dikkate alınır.

(6) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan eğitim kurumlarında görev yapanlar hariç olmak üzere, alanı sınıf öğretmeni olan öğretmenlerden ara sınıflarda görev yapmakta iken aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduranların başka eğitim kurumuna atamaları, aynı öğrencilerle devam etmeleri şartıyla 4'üncü sınıfı okuttukları ders yılının sona erdiği tarih itibarıyla yapılır.

(7) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda, öğretmenlere en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir.

(8) Duyuruda; alanlar itibarıyla boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.” hükümleri ile düzenlenmiştir.

Öğretmenlerden rotasyona iki farklı bakış

Rotasyon uygulamasına ve getirilen sekiz yıllık süreye itiraz eden öğretmenler olduğu kadar, bu uygulamayı destekleyen öğretmenlerimiz de bulunmaktadır.

Özellikle merkezden uzak yerlerde görev yapmakta olan bazı öğretmenler, bu uygulama ile merkezi okullardan ayrılmak istemeyen öğretmenlerin emekli olacağını ve dolayısıyla kendilerine yer açılacağı düşüncesi ile bu uygulamadan yana tavır koydukları görülmektedir.

Öte yandan uzun yıllardır ülkenin eğitimine katkı sağlayan kıdemli öğretmenler ise bu hükümle kendilerine haksızlık yapıldığını, mahrumiyet yerlerinde ya da küçük bölgelerde yıllarca verdikleri hizmetlerin değersizleştiğini söylemektedirler. Aslında öngörülen sistem ile puan üstünlüğüne sahip olan kıdemli öğretmenlerin okul değiştirmek dışında çok fazla kaybı olmayacağı düşünceleri de mevcuttur. Bu sebeple ne Milli Eğitim Bakanlığının, ne de kıdemsiz öğretmenlerin rotasyondan bekledikleri faydayı alamayacakları, dolayısıyla öğretmenlerin yerlerinden edildikleriyle kalacakları düşüncesi de bulunmaktadır.

Rotasyon konusunda öğretmenler arasındaki görüş ayrılığına karşın iki sendikanın görüşleri ise şöyle şekillendi:

 TÜRK EĞİTİM-SEN  EĞİTİM BİR-SEN

En çok konuşulan ve tepki alan madde ise “rotasyondur”. Rotasyon konusunda, öğretmenler arasında farklı bakış açıları bulunmaktadır. Meseleye, ilke bazında değil de, faydacı bir yaklaşımla bakınca, bu farklı değerlendirmeler de tabi görünmektedir, ancak faydacı bir yaklaşımla dahi bakıldığında, rotasyon ne kadar faydalıdır? Bu konu, derinlemesine incelemeye değer bir konudur. Bunları maddeler halinde ifade etmek istiyorum.

1-Rotasyonu destekleyen öğretmenler, bu uygulamayı, merkeze gelmenin bir yolu olarak görmektedir. Taslak incelendiğinde, rotasyonun puan üstünlüğüne göre yapılacağı anlaşılmaktadır. Rotasyonu destekleyen birçok öğretmen de, yerini beğenmeyecek olan eski öğretmenlerin, emekli olacağını ve açılan yere gitme ihtimalinin güçleneceğine inanmaktadır. Bu ihtimal, akla yatkın gibi görünse de, emeklilik şartlarını, emekli maaşlarının ne oranda düştüğünü düşündüğümüzde, görev yeri değişikliğinin puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılacağını da hesapladığımızda, puanı yüksek olan, emekliliği gelmiş öğretmenlerin yeni görev yerinin, eski okuluna pek de uzak olmayacağı ihtimal dahilindedir. Buradan, beklenen miktarda alan açılması zayıf bir ihtimaldir.

2-Rotasyon puan üstünlüğüne göre yapılacak olsa da, 25 tercihine yerleşemeyen öğretmenlerin,  il içinde resen yer değiştireceği açıktır. Bu durumda, rotasyon uygulamasında ilçe sınırları değil de, il sınırları esas alınacağı için rotasyona tabi tutulan birçok öğretmenin çok uzak ilçelere hatta köylere gitmesi ihtimaldir. Bu sonuç hem eski öğretmenler hem de 8 yıllık yeni öğretmenler için de söz konusu olabilecektir. Böyle bir ihtimalin gerçekleşecek olması rotasyonu destekleyen pek çok öğretmen tarafından da değerlendirilmelidir.

3-Rotasyon ilk defa, 2015 Haziran ayından sonra uygulanacaktır. İlk uygulamada binlerce öğretmen yer değiştirecek, ancak, sonraki dönemlerde, rotasyona tabi olmak istemeyen öğretmenler, belli zamanlarda, isteğe bağlı il içi yer değiştirmeye başvuru yapacağı için, zamanla rotasyon anlamsız kalacaktır. Bu sebeple, rotasyon, öğretmenlerin sürekli yer değiştirmesi sonucunu doğuracak, Bakanlık veya il milli eğitim müdürlükleri, devamlı olarak,  öğretmenlerin yer değişikliği işlemleri ile uğraşmak zorunda kalacaktır. Dolayısıyla, Bakanlık, yaşanması ihtimal problemleri, çok iyi hesap ederek rotasyon uygulamasını yeni baştan değerlendirmelidir.

4-Rotasyon uygulaması ile, illerimizde iyi, kötü oluşan dengeli öğretmen dağılımı da bozulabilecektir. 

5-Rotasyonun, ilçe içinde, 8 yılı aynı okulda dolduranlara değil 12 yılı dolduranlara uygulanması da, yukarda ifade ettiğimiz problemlerin tamamını ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. İlçe içinde olması, merkezde olan öğretmenlerin kaygısını, 12 yıl olması kapsamı azaltır, ancak bundan bir fayda beklemek mümkün değildir. Bu tür teklifleri yapanların, bir şey söylemiş olmak dışında, bir kaygısı olduğunu zannetmiyorum. Bakanlık dibi görünmeyen suya girmek üzeredir. Bir batağa saplanmadan, rotasyonu enine boyuna tartışmak şarttır.

Sonuç olarak, yönetmelik taslağı her yönüyle yeniden gözden geçirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin açıklamasında yer alan, rotasyonla, öğretmen dinamizmini artıracağız iddiası, komik olmanın ötesinde boş bir iddiadır. Taslak, sendikaların katılımı ile yeni baştan ele alınmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitimin sorunlarına köklü çözümler getirmek adına son dönemde sürekli bir politika ve uygulama geliştirme arzusunu yerinde buluyoruz. Ancak, geliştirilen politikalar ile yapılmak istenilen uygulamalar arasında bir çelişki göze batmaktadır. Bu konuların başında rotasyon gelmektedir. Öğretmenlerin aile bütünlüğünü bozacak bir uygulamanın öğretmenlerin kazanılmasına değil, sisteme yabancılaşmasına yol açacağı endişesini taşıyoruz. Öğretmenlik fedakârlık mesleğidir ancak, öğretmenden, aile bütünlüğünü ve hayatını göz ardı ederek fedakârlık yapmasını beklemek bir çelişkidir.

Sürecin ve somut uygulamalarının ne gibi olumsuz sonuçlara ve aksaklıklara yol açabileceği konusunda yeterli çalışma ve pilot uygulama yapılmaksızın doğrudan uygulamaya geçilmesi, beraberinde yeni sorunlar ortaya çıkarabilecektir.

18-20 Kasım 2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın inisiyatifinde gerçekleştirilen ‘Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’ çalışma raporunda rotasyonun 15 yılla sınırlı tutulması kararının uygulanmasından vazgeçilerek, Bakanlığın il içinde ve 8 yıl hizmet süresini dolduran öğretmenler yönünden rotasyon şeklinde yeni bir karar almayı düşünmesi, gerekçesinin de ortaya konulmamış olmasından hareketle yerinde değildir. Rotasyonun neden gerekli olduğuna dair bakanlığın düşüncesi ve gerekçesi ortaya konulmadan çalıştayda kabul edilen hizmet süresi yerine 8 yıllık bir süre öngörülmesi, bakanlığın, alınan kararları konunun taraflarının önerilerini dikkate almaksızın politika geliştirmeye çalıştığı izlenimini vermektedir. Bu amaçla, bakanlıktan beklentimiz, 2023 Vizyonu’yla uyumlu, ‘Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı’nda mutabık kalınan kararları kendine rehber edinmesi, hemen uygulanmak yerine, muhtemel olumsuz sonuçların görülerek tedbirlerin alınmasını mümkün kılacak, kademeli bir şekilde birkaç yıla yayacak bir uygulamayı benimsemesidir. Bu yaklaşım, sürecin yönetilebilir ve sürdürülebilir olmasını mümkün kılacaktır.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, taslakta öngörülen haliyle rotasyonun aynı ilçe içinde kalmak kaydıyla öğretmenlerin sosyal çevrelerini değiştirmelerini gerekli kılmayacak, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan hayatlarında olumsuzluğa sebep olmayacak, ulaşım açısından sıkıntı doğurmayacak yer değiştirme kabul edilebilir. Ancak bu sürenin 8 yıl gibi bize göre kısa bir süre olmaması gerekmektedir.

Öte yandan, alanı ve okutabileceği dersler itibarıyla il içinde atanabileceği başka bir eğitim kurumu bulunmayan öğretmenler yönünden rotasyon, sürgün niteliğinde il içinde zorunlu yer değişikliğine dönüşecektir. Örneğin, taşra düşünüldüğünde mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda çalışan meslek dersleri öğretmenlerinin süreye bağlı zorunlu yer değiştirmelerinin il içinde dahi mümkün olmadığı durumlar ortaya çıkabilecektir.

Rotasyon yerine öğretmenlerin isteklerine ve tercihlerine bağlı olmak kaydıyla il içinde isteğe bağlı yer değişikliğini teşvik edecek düzenlemelerin daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.