logo yeni

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDA YER DEĞİŞİRME KURALLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

orman-ve-su-isleri-bakanligiOrman ve Su İşleri Bakanlığı memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişikliklerle, Bakanlık personeli hakkında uygulanan yer değiştirme kurallarının bazılarında değişiklik yapılmış oldu.

Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

-Bakanlığın merkez teşkilatı kadrolarında görev yapan şube müdürleri de yer değiştirme suretiyle atama kapsamına alındı.

-Yönetmelikte yer alan “zorunlu çalışma süreleri” ibarelerindeki “zorunlu” kelimesi kaldırıldı. 

-Hizmet Bölgelerindeki çalışma süreleri yeniden belirlendi.  Yer değiştirebilmek için memurların her bir hizmet bölgesinde çalışması gereken süre 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.  Ayrıca; bölge müdürlerinin aynı yerde 5 yıldan fazla, bölge müdür yardımcılarının aynı yerde 7 yıldan fazla, şube müdürlerinin ise aynı yerde 7 yıldan fazla görev yapmaması kuralı getirildi.

-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ilk defa aday memur olarak göreve başlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olan personel, atandıkları birimde en az 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamayacak.

-Eş durumu özrü sebebiyle yer değiştirme talebinde bulunacak olanlardan, eşi özel sektörde çalışanların, eşi için son 2 yıl içerisinde 360 gün prim ödenmiş olduğunu belgelendirmesi zorunlu olacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personeli kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde çalışılması gereken süreyi”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çalışma süreleri

MADDE 6 – (1) Hizmet Bölgeleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Her bir hizmet bölgesinde çalışma süresi dört yıldır ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında her bölgedeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz.

(2) Taşra teşkilatı birimlerinde bulunan kadrolar ve görevler esas alınarak çalışılabilecek en fazla süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Bölge müdürleri aynı yerde 5 yıldan fazla,

b) Bölge müdür yardımcıları aynı yerde 7 yıldan fazla,

c) Şube müdürleri aynı yerde 7 yıldan fazla,

görev yapamazlar.

(3) Merkez teşkilatı bünyesinde ana hizmet birimi sayılan birimlerde görev yapan şube müdürleri 7 yıllık süreyi doldurmaları halinde taşra teşkilatına naklen tayine tabi tutulur. Taşra teşkilatında durumuna uygun kadro bulunamaması halinde merkezde diğer birimlere ataması yapılır. Diğer birimlerde de durumuna uygun kadro bulunamaması durumunda bulundukları hizmet birimlerinde görevlerine devam ettirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Çalışma süresinin doldurulması kaydıyla memurun isteği,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zorunlu” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “bırakılacağı” ibaresi “bırakılabileceği” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “nedeniyle” ibaresi “sebebiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve varsa bakmakla yükümlü diğer kişilerin durumunu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Yılda 90 günü aşan geçici görevlerdeki çalışmalar geçici görevli olarak çalıştığı bölge hizmetinden sayılmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zorunlu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “zorunlu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olmayan personel

MADDE 22/A – (1) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına ilk defa aday memur olarak göreve başlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olan personelden, (Bölge Müdürlüğü içerisindeki tayinler hariç) atandığı birim emrinde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamaz. Ancak, özür durumlarından sayılan sağlık ve eş durumları hariçtir. Eşinin özel sektörde çalışması halinde son 2 yıl içerisinde 360 gün prim ödendiğinin belgelendirmesi şartı aranır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bölgelerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı unvanla” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) İntibak neticesinde bulunduğu bölgede çalışma süresi dolan personel, bir yıl içerisinde unvanlarına uygun görevlere yer değiştirme suretiyle atanır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.