logo yeni

İHTİYAÇ NEDENİYLE MUVAFAKAT VERMEME İŞLEMİ HUKUKA AYKIRI BULUNMADI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet4Uzman personel alımı için yapılan sınavda başarılı olduğu gerekçesiyle, atama yapılması için istenen muvafakatin, ilgilinin çalışmakta olduğu kurum tarafından verilmemesi üzerine açılan davada, muvafakat verilmemesine ilişkin işlem hukuka aykırı bulunmadı.

Bir kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan kişinin, bir kuruma uzman personel alımı için yapılan sözlü sınavda başarısız olması üzerine, sözlü sınavın kendisinin başarısız sayılmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle açtığı davada dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Sınavı yapan kurum bu karardan hareketle ilgili kişinin muvafakatini istemiş, ancak söz konusu memurun hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle muvafakat talebi memurun çalışmakta olduğu kurum tarafından uygun görülmemiştir.

Davaya bakan Ankara 1. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu Kararın Danıştay 5. Daire Başkanlığı tarafından temyiz aşamasında bozulması üzerine, davaya yeniden bakan ve bozma kararına uyan Ankara 1. İdare Mahkemesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesinde; "Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya  68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmünün yer aldığını,

-Davacının kurumlar arası naklinin, çalıştığı kurumun da muvafakatına bağlı olduğu ve ihtiyaç nedeniyle bu nakle muvafakat verilmemesine dair dava konusu işlemin tesisinde kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında bir saikle hareket edildiğinin kabulünü olanaklı kılacak bir bilgi veya belgenin dava dosyasında yer almadığını

ifade ederek, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediğine ve davanın reddine Karar vermiştir.

İlgili Karar

T.C

ANKARA

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2014/796

KARAR NO: 2014/738

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

1- TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU /ANKARA

VEKİLİ:

2- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

VEKİLİ:

DAVANIN OZETI: Kadastro  Müdürlüğünde görev yapan davacının, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu taşra teşkilatında görev;- yapacak uzman personel alımı için yapılan sınavda başarılı olması üzerine tarafına muvafakat verilmemesine ilişkin 19.07.2010 tarih ve 620361 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin ve 05.08.2010 tarih ve 6459 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işleminin iptali istenilmektedir.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAVUNMASININ OZETI: Davacının hizmetine ihtiyaç bulunduğu, kurumda 10 yıllık tecrübesinin olduğu, atanmak istediği görevin kariyer nitelikli bir görev olmadığı, söz konusu göreve atanmasının özlük haklarında bir değişikliğe neden olmayacağı ve kendisi lehine kazanılmış bir hak oluşturmayacağı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacının henüz idarelerinde istihdam edilmemiş olması nedeniyle aralarında hukuki bir bağ bulunmadığı, davacıya muvakkat verilip verilmemesi çalışmakta olduğu kurumun takdirinde olduğu, kendilerinin bu işlemin tarafı" olmadığından idarelerince tesis edilen icrai nitelikte bir işlem bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 1. Idare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 09.12.2011 tarih ve 2010/1809 Esas, 2011/2085 sayılı kararının Danıştay 5. Daire Başkanlığının 07.04.2013 gün ve 2012/1168 Esas, 2013/3202 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

Dava; Isparta Kadastro Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan davacının, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu taşra teşkilatında görev yapmak üzere uzman olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin 19.7.2010 günlü 620361 sayılı  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemi ile bu işlemi bildiren 5.8.2010 günlü 6459 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işleminin iptali istemiyle açılmıştır.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. Maddesinde; "Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibarıyla girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü getirilmiştir.

18.5.2007 tarihli 26526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun "Kurum Personelinin Statüsü, Hakları ve Atanmaları başlıklı 14. maddesinin beşinci fıkrasında; "10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu maddede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde ellisini aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri) başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevde kaldıkları sürece, malî ve sosyal haklarını Kurumdan alırlar. Bu şekilde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile ek göstergelerinin tespitinde dikkate alınır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı iken bu şekilde istihdam edilmeye başlayanlar, ilgileri devam eden asıl kadroları esas alınarak bu görevleri sırasında da aynı kapsamda sigortalı kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Isparta Kadastro Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu taşra teşkilatında görev yapacak uzman personel alımı için yapılan sözlü sınavda başarısız olduğu; sözlü sınavın kendisinin başarısız sayılmasına ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açtığı; davacının girmiş olduğu mülakat sınavının dayanağı olan 16.4.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal ) Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin, kurumda çalışmak üzere alınacak personel için yapılacak yarışma sınavını düzenleyen 14. maddesinin birinci fıkrasındaki; daha önce KPSS sınavında başarılı olsa bile, kurumca ayrıca bir yazılı sınav yapılmaksızın sadece sözlü sınav yapılmasını öngören düzenlemenin objektif değerlendirme ilkesine uygun bulunmadığından dolayı "yazılı yerine sadece sözlü sınav" yapılması yolundaki ifadesinin Danıştay 12. Dairesinin 31.12.2008 günlü E: 2008/4245 sayılı kararıyla yürütülmesinin durdurulduğu, Yönetmeliğin söz konusu hükmü uyarınca kurum tarafından yapılan herhangi bir yazılı sınav olmadan tesis edilen mülakat sınavının hukuksal dayanağının kalmaması nedeniyle Ankara Onüçüncü İdare Mahkemesinin E:2009/1130; K:2010/678 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptal edildiği; bunun üzerine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 31.5.2010 günlü yazısıyla, anılan mahkeme karan ilgi tutularak davacının muvafakatinin istenildiği; 19.7.2010 günlü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işlemi ile de, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle muvafakat talebinin uygun görülmemesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Ankara Onüçüncü İdare Mahkemesince verilen mülakat sınavının davacıya ilişkin kısmının iptal edilmesine ilişkin karar, davacının mülakat sınavında başarılı olduğu anlamına gelmemekte olup, yazılı yerine sadece mülakat sınavı yapılabilmesinin dayanağının ortadan kalkması nedeniyle oluşan yeni duruma göre yapılacak yazılı ve mülakat sınavı sonrasında yeni bir başarı listesi oluşturulacaktır.

Bununla birlikte, davacının kurumlar arası nakli, çalıştığı kurumun da muvafakatına bağlı olup, ihtiyaç nedeniyle bu nakle muvafakat verilmemesine dair dava konusu işlemin tesisinde kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında bir saikle hareket edildiğinin kabulünü olanaklı kılacak bir bilgi veya belge de dosyada yer almadığından, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 343,15 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 3 7,00-TL temyiz yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne verilmesine, A.A.U.T uyarınca belirlenen 750,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelere yarı yarıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davalı idarelere iadesine, kararın tebliğim izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 07/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.