logo yeni

İHTİYAÇ FAZLASI PERSONELİN NAKLEN ATANMASI SÜRECİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

naklen-atama6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapatılan il özel idaresi, belediye, köy ve bu mahalli idarelerin kurdukları birliklerde çalışan personelin bir kısmının devrini, bir kısmının paylaşılmasını, bir kısmıının da başka kurumlara tayin edilmesi öngörülmüştü.

Bu çerçevede yapılacak olan atamaların ayrıntılarını belirlemek üzere  İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanan uygulamaya ilişkin esaslar geçtiğimiz hafta içinde yayınlanmıştı. Buna karşın bu konuda sitemize gelmeye devam eden sorulara yardımcı olması bakımından devire tabi personel ile ihtiyaç fazlası olup naklen atamaya tabi personel ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonları

İllerde kurulan devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonları tarafından devrine veya paylaştırılmasına karar verilen personelin göreve başlatılıp başlatılmaması hususunda ilgili kurumun takdir yetkisi ya da norm kadro engeli bulunmayıp, kurumlar bu personeli derhal göreve başlatacaktır.

Devredilen personel hangi kadrolara atanacak?

Devredilen personelin devredildiği kurumda aynı unvanlı kadrolara atanması zorunludur. Boş veya uygun kadro olmaması halinde ise bu personelin kadro unvanları üç ay içerisinde ilgili belediye meclisi veya il genel meclisince aynı sınıf içerisinde kalmak kaydıyla değiştirilir. Bu değişiklikten itibaren bir ay içerisinde ilgililerin durumlarına uygun kadrolara atamaları yapılır. Söz konusu personel, atama işlemleri yapılıncaya kadar devredildikleri belediye veya il özel idaresince ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait aylık, ücret, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını devredildikleri belediye veya il özel idaresinden almaya devam ederler.

Devredilen personel nedeniyle ilgili kurumların norm kadro sayılarının aşılması durumunda söz konusu personelin kadrosu dondurulmuş sayılabilir. 

Nakli yapılamayacak personel

-Kaldırılan mahalli idareler ile bu mahalli idarelerin oluşturdukları mahalli idare birliklerinin, 06/12/2012 tarihinden önce ilanı yapılmış memur kadroları hariç, yeni personel alımı ve nakli yapamayacakları 6360 sayılı Kanunla hüküm altına alındığından, söz konusu tarihten sonra belirtilen hükme aykırı olarak göreve başlayan her statüdeki personel paylaştırmaya, devre ve nakle konu edilmeyecektir.

-6360 sayılı Kanunla, büyükşehir belediyesine dönüştürülen il belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyesine dönüştürülen belediyelerin personeli sadece paylaştırmaya konu olup, norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak değerlendirilmeyeceğinden bunlar nakil kapsamı dışındadır.

-İlgili kurumlara devredilen personelin dışında kalan personel norm kadro ve ihtiyaç fazlası olarak komisyonlara bildirilmeyecektir.

Nakil kapsamına alınabilecek personel

6360 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte kapsamda yer alan personelden sadece:

- 657 sayılı Kanuna tabi memurlar,

-5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personel,

-4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi kadrolarında istihdam edilenler,

norm ve ihtiyaç fazlası olarak bildirilebilecek olup, bunun dışında kalanlar nakle konu edilmeyecektir. 

İhtiyaç Fazlası Personelin Naklen Atanmasına İlişkin Süreç

  1.Aşama

Devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonlarınca yapılacak değerlendirme sonucunda ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen personel listesi oluşturulacaktır.

 2. Aşama

İhtiyaç Fazlası personel listesi il valisinin onayıyla kesinleşecektir.

 3. Aşama

Bu şekilde kesinleşen personele ilişkin listeler İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.

 4. Aşama

İçişleri Bakanlığı bu personel listesini Devlet Personel Başkanlığına bildirecektir.

 5. Aşama

Devlet Personel Başkanlığı kişilerin atamalarında il tercihini dikkate alarak, tercih ettikleri illerdeki kamu kurumlarından birine atayacaktır.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.