logo yeni

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINDA BAZI YÖNETİCİLER DE ZORUNLU YER DEĞİŞTİRECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yerdegistirmeGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında görev yapan yöneticiler zorunlu yer değiştirme uygulamasına tabi olacak.

Bugün yürürlüğe giren “Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında görev yapan yöneticilerin atama ve yer değiştirme usul ve esasları belirlendi.

Yönetmelikte yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

**Kapsamdaki personel

Yönetmelik, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında görev yapan yöneticileri kapsayacak.

**Çalışma süreleri

Yer değiştirme suretiyle 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine atananların, aynı yönetici unvanında asaleten en az iki yıl, diğer hizmet bölgelerine atananların ise aynı yönetici unvanında asaleten en az üç yıl çalışması gerekecek.

Aynı hizmet bölgesinde asaleten aynı unvanda il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü olarak en çok beş yıl, müdür ve müdür yardımcısı olarak ise en çok yedi yıl görev yapılabilecek.

**İlk atamalarda hizmet bölgesi

Taşra teşkilatındaki her bir yönetici unvanına ilk defa yapılacak atamalar, herhangi bir hizmet bölgesindeki illere yapılabilecek.

**Başka yönetici unvanına atanma

Taşra teşkilatı yöneticilerinin, taşradaki başka bir yönetici unvanına atanabilmesi, bulunduğu yönetici unvanında en az bir yıl çalışmış olması halinde mümkün olabilecek.

**Bazı unvanlara atanmadaki eğitim şartı

Taşra teşkilatındaki araştırma enstitüsü ve istasyonlarının müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklarda, en az yüksek lisans yapmış olma şartı aranacak.  Diğer müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için ise lisans mezunu olmak gerekecek.

**Yer değiştirme dönemleri

Yöneticilerin yer değiştirme atamaları, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, haziran-eylül döneminde yapılacak.

**Mazerete dayalı atamalar

-Yöneticilerin, uygun kadro bulunan yerler için eş durumuna dayalı yer değişikliği talebinde bulunmasında;

Bakanlıkta yönetici olmayan eş, yönetici olan eşe bağlı olarak atanabilecek.

Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta yönetici olması durumunda yer değiştirme talepleri, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgelerindeki hizmet süreleri de dikkate alınacak. Ast durumunda olan yöneticinin görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilecek.

Bakanlık personeli olan yöneticinin, denk ya da üst görev ve unvanda bulunan ve Bakanlık personeli olmayan yönetici eşin bulunduğu yere atanma talebi, kurumlar arası mutabakat sağlanması halinde değerlendirilecek.

Yöneticiler, yönetici olmayan eşin olduğu yere eş durumu mazereti nedeni ile ancak, görevlerinden feragat edip durumlarına uygun kadrolara atanma talebinde bulunmaları halinde atanabilecek.

-Yöneticiler, kendileri, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık mazeretlerini gerekçe göstererek uygun kadro bulunan ve tedavinin yapılabileceği illere yer değişikliği talebinde bulunabilecek.

-Bulundukları görev yerinde kendilerinin, eş ve hanelerine kayıtlı çocuklarının can güvenliklerinin bulunmadığı, adli ya da mülki makamlarca bildirilenler, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka bir yere atanabilecek.

Atama yapılmayacak yerler

Taşra teşkilatı yöneticileri; kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkilerinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamayacak.

Ancak, son genel nüfus sayımına göre; 4, 5 ve 6 ncı bölge kapsamındaki il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere ve diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere atamaya engel bir durum bulunmayacak.

**Halen görev yapanların durumu

Halen görev yapmakta olan taşra teşkilatı yöneticilerinden, bulundukları hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini tamamlamış olanlar, sırasıyla daha önce yönetici olarak görev yapmadıkları ya da asgari çalışma sürelerini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerinden birine, bugünden itibaren altı ay içinde atanacaklar.

Halen görev yapmakta oldukları 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine bu bölgelerdeki illerden birinde görev yapmak isteyen taşra teşkilatı yöneticileri, bir defaya mahsus olmak üzere görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine aynı unvanla atanabilecekler.

Söz konusu Yönetmelik:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, kariyer, liyakat ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde, taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmet bölgelerine göre atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı kadrolarında görev yapan yöneticilerin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari çalışma süresi: 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri için asaleten aynı yönetici unvanında iki yıl, diğer hizmet bölgelerinde aynı yönetici unvanında üç yıllık çalışma süresini,

b) Azami çalışma süresi: Aynı hizmet bölgesinde asaleten aynı unvanda il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü olarak görev yapılabilecek beş yıllık, müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapılabilecek yedi yıllık süreyi,

c) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,

ç) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

d) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

e) Hizmet bölgesi: Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan  (1) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

f) Kuruluş: 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli kuruluşları,

g) Yönetici: Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Usulleri

İlk atama

MADDE 5 – (1) Taşra teşkilatındaki her bir yönetici unvanına ilk atama herhangi bir hizmet bölgesi iline yapılabilir. Hizmet bölgesindeki asgari ve azami çalışma sürelerini tamamlayan yöneticilerin yer değiştirme işlemleri 10 uncu maddedeki hükümler çerçevesinde yapılır.

Başka bir yönetici unvanına atanma

MADDE 6 – (1) Yönetici unvanlarından herhangi birinde en az bir yıl çalışmış olanlar, diğer yönetici unvanlarına atanabilirler.

İl müdür yardımcılığına atama

MADDE 7 – (1) İl müdür yardımcısı kadrolarına atamada;

a) Sadece bir il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde bu kadroya veteriner, ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından,

b) İki il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde; il müdür yardımcısı kadrolarından birine veteriner fakültesi mezunları, diğerine ise ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından,

c) Üç ve daha fazla il müdür yardımcısı kadrosu olan illerde bu kadrolardan en az birine veteriner fakültesi mezunları, en az birine de ziraat ve su ürünleri fakülteleri ile fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olanlar arasından atama yapılması esas olmak üzere, kalan diğer yardımcı veya yardımcılar için dört yıllık fakülte ve bölümlerin mezunları arasından,

atama yapılabilir.

İlçe müdürlüğüne atama

MADDE 8 – (1) Taşra teşkilatında ilçe müdürü kadrolarına; veteriner, ziraat, su ürünleri fakülteleri, fakültelerin gıda mühendisliği veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinin mezunları arasından atama yapılır.

Müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına atama

MADDE 9 – (1) Araştırma enstitüsü ve istasyonların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına, en az yüksek lisans yapmış olanlar arasından atama yapılır. Ancak, ataması yapılacak yöneticinin lisans ya da yüksek lisansını atama yapılacak kuruluşun çalışma konu ve disiplinlerinde yapmış olması şartı aranır.

 (2)  Birinci fıkrada belirtilen kuruluşlar dışındaki kuruluşların müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına; öncelikle atama yapılacak kuruluşun görev ve çalışma konuları ve disiplinlerinden olmak kaydıyla kuruluşun bağlı olduğu Bakanlık merkez teşkilatı hizmet biriminin görüşü alınarak en az lisans mezunu olanlar arasından atama yapılabilir.

Yöneticilerin yer değiştirme usulleri

MADDE 10 – (1) Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinin aynı unvanda 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde asgari çalışma süresi en az iki yıl, diğer hizmet bölgelerindeyse aynı unvanda en az üç yıldır. Bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresi ise en çok beş yıl, kuruluşlarda en çok yedi yıldır.

(2) 31 Aralık itibariyle görev yaptıkları hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresini tamamlayarak yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, haziran-eylül döneminde yapılabilir.

(3) 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan yöneticiler, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine tabi tutulurlar.

(4) Bir, iki ve üçüncü fıkra hükümlerine göre yapılacak yer değiştirmelerde yöneticiler, daha önce aynı yönetici unvanıyla görev yapmadıkları ya da asgari çalışma süresini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerine sırasıyla atanırlar.

(5) Bu maddede belirtilen şartlar kapsamında atanmaları gereken hizmet bölgesinde münhal kadro bulunmayanlar sırasıyla üst hizmet bölgelerine atanabilirler. Ancak, bu şekilde atananlar, atandıkları üst hizmet bölgesindeki azami çalışma sürelerini tamamlamaları ya da söz konusu hizmet bölgesinin asgari çalışma süresi kadar çalıştıktan sonra yer değiştirme müracaatında bulunmaları halinde, daha evvel kadro doluluğu nedeniyle atanamadıkları hizmet bölgesine öncelikli olarak atanırlar.

(6) Yöneticilerin atandıkları ilde aynı unvanda en az bir yıl çalışmaları kaydıyla hizmet bölgelerindeki asgari veya azami çalışma sürelerini aynı hizmet bölgesindeki farklı illerde tamamlamaları mümkündür.

(7) 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma sürelerine tabidirler.

(8) Bu madde hükümlerine göre re’sen yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilen yöneticilerden atandıkları yerde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

Eş durumuna dayalı atama talepleri

MADDE 11 – (1) Yöneticilerin, münhal kadrosu bulunan yerler için eş durumuna dayalı yer değişikliği müracaatları, aşağıdaki usullere göre değerlendirilir:

a) Bakanlıkta yönetici olmayan eş, yönetici olan eşe bağlı olarak atanabilir.

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta yönetici olması durumunda yer değiştirme talepleri, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgelerindeki hizmet süreleri dikkate alınarak,  10 uncu madde çerçevesinde birlikte değerlendirilir.  Ast durumunda olan yöneticinin görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

c) Bakanlık personeli olan yöneticinin, denk ya da üst görev ve unvanda bulunan ve Bakanlık personeli olmayan yönetici eşin bulunduğu yere atanma talebi, kurumlar arası mutabakat sağlanması halinde değerlendirilebilir.

(2) Bu madde çerçevesinde atanan yöneticilerden, bulundukları ilde aynı unvanda azami çalışma sürelerini 31 Aralık tarihi itibariyle tamamlayıp haziran-eylül döneminde yer değiştirmeye tabi oldukları halde eş durumu mazeretlerinin devamı nedeniyle bulundukları ilde kalmak isteyenlerin bu talepleri, görevlerinden feragat ederek yöneticilik dışında durumlarına uygun diğer kadrolara ya da öğrenimle ihraz ettikleri kadrolara atanmayı talep etmeleri halinde dikkate alınır. Aksi taktirde 10 uncu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde re’sen yönetici olarak yer değişikliği suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(3) Yöneticiler, yönetici olmayan eşin olduğu yere eş durumu mazereti nedeni ile ancak, görevlerinden feragat edip durumlarına uygun kadrolara atanma talebinde bulunmaları halinde atanabilirler.

Sağlık mazeretine dayalı atanma talepleri

MADDE 12 – (1) Yöneticiler, kendileri, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık mazeretlerini gerekçe göstererek münhal kadro bulunan ve tedavinin yapılabileceği illere yer değişikliği talebinde bulunabilirler.

(2) Bu madde çerçevesinde atanmış olanlardan atandıkları yerde azami çalışma sürelerini tamamlamadıkları halde mazeretleri sona erenler, mazeretlerinin bitimini takip eden haziran-eylül döneminde 10 uncu maddedeki usullere göre yer değişikliği talebinde bulunabilirler.

(3) Bu madde çerçevesinde atanmış olanlardan atandıkları yerde aynı unvanda azami çalışma sürelerini 31 Aralık tarihi itibariyle tamamlayıp haziran-eylül döneminde yer değiştirmeye tabi oldukları halde sağlık durumu mazeretlerinin devamı nedeniyle bulundukları ilde kalmak isteyenlerin bu talepleri, görevlerinden feragat ederek yöneticilik dışında durumlarına uygun diğer kadrolara ya da öğrenimle ihraz ettikleri kadrolara atanmayı talep etmeleri halinde dikkate alınır. Aksi taktirde mazeretlerinin karşılanabilmesi hususu da gözetilerek 10 uncu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde yönetici olarak yer değişikliği suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(4) Bu madde çerçevesinde atama yapılabilmesi için görevin yapıldığı yerde tedavinin mümkün bulunmadığının devlet ve/veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporlarıyla belgelenmesi zorunludur.

Can güvenliği sebebiyle yer değişikliği

MADDE 13 – (1) Bulundukları görev yerinde kendilerinin, eş ve hanelerine kayıtlı çocuklarının can güvenliklerinin bulunmadığı, adli ya da mülki makamlarca bildirilenler, bulunulan hizmet bölgesindeki asgari çalışma süresinin tamamlanmasının sağlanması kaydıyla yer değiştirme dönemi beklenmeksizin aynı hizmet bölgesi içinde başka bir yere ya da 10 uncu maddedeki sıraya göre diğer hizmet bölgelerine atanabilirler.

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değişikliği

MADDE 14 – (1) Haklarında sonuçlanan adli ya da idari bir soruşturma neticesinde hizmetin gereği olarak bulundukları görev yerlerinde kalmalarında sakınca görülenler, bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemleri beklenmeksizin aynı veya daha alt hizmet bölgelerindeki başka illere atanmak suretiyle yer değişikliğine tabi tutulurlar.

Yöneticinin atanamayacağı yerler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapanların; kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu il'e bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkilerinin bulunduğu il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere atanamazlar.

(2) Son genel nüfus sayımına göre; Genel Yönetmelik eki (1) sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölge kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere, diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere, yapılacak atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Bölge hizmetinden sayılacak veya sayılmayacak süreler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapanların bölge hizmetinden sayılacak veya sayılmayacak süreler Genel Yönetmelik hükümlerine göre hesaplanır.

Kazanılmış haklar

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen görev yapmakta olan Bakanlık taşra teşkilatı yöneticilerinden, bulundukları hizmet bölgesinde aynı yönetici unvanında azami çalışma süresini tamamlayanlar, sırasıyla daha önce yönetici olarak görev yapmadıkları ya da asgari çalışma sürelerini tamamlamadıkları 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 inci hizmet bölgesi illerinden birine bu Yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde atanırlar. Bu çerçevede atanacak olanlardan halen görev yaptıkları 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerindeki azami çalışma sürelerini tamamladıkları halde kendi istekleriyle yine 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birinde görev yapmak isteyenler, bir defaya mahsus olmak üzere görev yaptıkları il dışındaki diğer 5 ve 6 ncı hizmet bölgesi illerinden birine aynı unvanla atanabilirler. Bu suretle atananlar atandıkları illerde de asgari ve azami çalışma süresine tabidirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.