logo yeni

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

meteoroloji-muhendisiMeteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Bugün yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişiklikler arasında;

-Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan unvanlara atanacak olanların ilk görev yerinin, belli hizmet bölgeleri olması zorunluluğu kaldırıldı.

- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında bulunduğu hizmet biriminde en fazla çalışma süresi; Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcıları için 7 yıldan 5 yıla indirildi.

- Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrolarında bulundukları hizmet biriminde en fazla çalışma süresini doldurmuş olanlar, hizmet gereği ve eleman temininde güçlük çekilmesi halinde veya diğer birimlerde uygun kadro bulunmaması durumunda, bulundukları hizmet birimlerinde görevlerine devam ettirilebilecek.

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü emrinde ilk defa aday memur olarak göreve başlayacak olanlar (terör eylemleri etkisi ve nedeniyle atananlar hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, atandığı birim emrinde en az 5 yıl çalışmadan yer değiştiremeyecek.  Aynı il ile bölge ve merkez teşkilatı birimleri arasında yapılacak atamaların yanı sıra eş ve sağlık durumuna bağlı yer değiştirmelerde 5 yıl şartı aranmayacak.

-Kurum personeli, özür grubu yer değiştirmeleri hariç olmak üzere, atandığı yerde bir tayin dönemi geçmeden isteğe bağlı yer değişikliği yapamayacak.

-Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme talepleri, eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda çalıştığının belgelendirmesi halinde yerine getirilebilecek.

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin, eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için aday memurluğunun kalkmış olması gerekecek. Öte yandan, eşinin özel sektörde çalışıyor olması halinde, eşi için son iki yıl içerisinde 360 gün prim ödendiğinin belgelendirilmesi gerekecek.

-Emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlardan, bulundukları yerdeki zorunlu çalışma süresini doldurmuş olanların, emekliye ayrılmak istemeleri durumunda emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet biriminde bırakılmalarına imkan veren düzenleme kaldırıldı.

-Personelin zorunlu yer değiştirme kapsamında atanacağı hizmet bölgeleri cetveli yeniden düzenlendi.

Yönetmelik değişikliği ve değişen hükümler:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarını kapsar.”

Eski hali:

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hizmet Birimi: Merkez ve/veya taşra teşkilatında görevin yapıldığı bölge müdürlüğü, şube müdürlüğü ve meteoroloji müdürlüğünü,”

Eski hali:

Bu Yönetmelikte geçen; “b) Hizmet Birimi: Görevin yapıldığı yeri,” ifade eder.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(5) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında, atamaların yapılacağı yılın 30 Nisan tarihi itibariyle, bulunduğu hizmet biriminde en fazla çalışma süresi; Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarında 5 yıl, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrosunda 7 yıldır.”

“(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmuş olanlardan, hizmet gereği ve eleman temininde güçlük çekilmesi halinde veya diğer birimlerde uygun kadro bulunmaması durumunda, bulundukları hizmet birimlerinde görevlerine devam ettirilir.”

Eski hali:

Kaldırılan cümle:  (2) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan unvanlara atanacak olanların ilk görev yeri EK-1 sayılı cetvelde yer alan 2 veya 3 üncü hizmet bölgeleridir.

Değiştirilen fıkra: (5) Genel Müdürlük taşra teşkilatı kadrolarında Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürünün, son görev yaptığı hizmet biriminde çalışma süresi en fazla yedi yıldır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A ve 10/B maddeleri eklenmiştir.

“İlk defa atananların yer değiştirmesi

MADDE 10/A – (1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında ilk defa aday memur olarak göreve başlayanlar (terör eylemleri etkisi ve nedeniyle atananlar hariç) ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanan personel, atandığı birim emrinde en az 5 yıl süre ile çalışmadan yer değiştirme talebinde bulunamaz. Ancak, aynı il ile bölge ve merkez teşkilatı birimleri arasında yapılacak atamalar ile eş ve sağlık durumuna bağlı yer değiştirmelerde 5 yıl şartı aranmaz.

(2) Özür grubu yer değiştirmeleri hariç olmak üzere, atandığı yerde bir tayin dönemi geçmeden isteğe bağlı yer değişikliği yapılmaz.”

“Eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği

MADDE 10/B – (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personelin eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteği; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda çalıştığını belgelendirmesi halinde yerine getirilebilir.

(2) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin, eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteği; personelin asli memurluğa atanmış olması ve eşinin özel sektörde çalışması halinde de son iki yıl içerisinde 360 gün prim ödendiğinin belgelendirmesi kaydıyla yerine getirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski hali:

Emeklilik hakkını kazanma durumu

MADDE 12 – (1) Bulunduğu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olmaları sebebiyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl içerisinde kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet biriminde bırakılabilirler.

(2) Bu şekilde talepte bulunup da yerlerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

“(7) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerinde ilan edilen birimleri tercih etmeleri zorunludur. Tercih yapmayanların ya da yaptıkları tercihe yerleştirilemeyenlerin atamalarıre’sen yapılır.

(8) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamına girenler ile zorunlu hizmet süresini yerine getirmiş olanlardan emeklilik nedeniyle yerinde kalmak isteyenlerin talepleri 15 Mart’a kadar Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, görev yaptıkları hizmet bölgelerinde aynı unvanda geçen hizmet süreleri, bu Yönetmeliğin ekindeki EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelindeki yerlerin dâhil olduğu hizmet bölgelerinden sayılır.

(2) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi ile Meteoroloji İstasyon Müdürü unvanından başka bir işleme gerek kalmaksızın Meteoroloji Müdürü unvanına atanmış sayılanların Meteoroloji İstasyon Müdürü unvanında geçen hizmet süreleri Meteoroloji Müdürü unvanında geçmiş sayılır.”

MADDE 8 –  Aynı Yönetmeliğin EK-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetveli ile EK-3 sayılı Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu ekteki şekilde ve EK-2 sayılı cetvelde yer alan “Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle)” ibaresi “Hizmet Bölgesindeki Çalışma Süresi (30 Nisan itibariyle)” şeklinde, “Hizmet Birimindeki Çalışma Süresi (Nisan ayı sonu itibariyle)” ibaresi “Hizmet Birimindeki Çalışma Süresi (30 Nisan itibariyle)” şeklinde ve mezkur ekin sonundaki “birim amiri onay kısmının” üstünde yer alan “Ayrılmasında sakınca yoktur.” ibaresi “Ayrılmasında sakınca yoktur/vardır.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.