logo yeni

SUBAY VE ASTSUBAYLARIN ATAMA USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

subayTürk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay ve astsubayların atama esas ve usullerini belirleyen “Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği”nde değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Yönetmelik ile, subay ve astsubayların atamalarına ilişkin usullerden;

-Garnizon derecelerinin güncelleştirilmesine,

-Sıhhi sebepler nedeniyle yapılacak atamalara,

-Elektronik ve elektronik harp birlikleri personelinin atamasına,

-Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine iki yıl kalan personelin atanmasına,

-Atamalarda bütün garnizonlarda görev yapma esasına,

-Garnizon hizmet sürelerine,

-Sıralı hizmet garnizonundaki noksan kalan hizmet süresinin tamamlattırılmasına,

-Garnizon hizmet süresinin uzatılmasına,

-Atama yerleri ve bu yerlere ait esaslara,

-Garnizon hizmet sürelerine,

-Sıralı hizmet garnizonuna atamalara,

-Atama yerleri esasları ve hizmet sürelerine

İlişkin olan düzenlemelerde bazı değişiklikler yapıldı.

Bugün yürürlüğe giren değişiklikler ve düzenlemelerin eski hali

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda veya idari, asayişve zaruri sebepler nedeniyle ihtiyaç durumunda güncelleştirilir.”

Düzenlemenin eski hali:

Garnizon derecelerinin güncelleştirilmesi

Madde 18 - Garnizon dereceleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından hazırlanacak atama yönergelerinde gösterilir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda güncelleştirilir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş, sağlık kuruluşlarından alacakları" özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, Engelli Sağlık Kurulu Raporları ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alacakları raporda bulunan özel eğitim imkânlarının bulunduğu garnizonlara yapılır veya ertelenir.”

Düzenlemenin eski hali:

Sıhhi sebepler nedeniyle atamalar

Madde 31 - 

“Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı ResmîGazete’deyayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine  EngelliSağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş asker hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine ilişkin (Elektronik Birlik/Mevzi/Filo/Kol Komutanlıkları dahil) özel yetenek ve yabancı dil bilgisi gerektiren kadro görevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlıklarınca değerlendirilir.

Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine, Elektronik Harp/Destek birliklerine ve branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığıbünyesindeki kadro görev yerlerinde görev yapan bu personelin Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığıbünyesindeki kadro görev yerleri haricinde başka bir kadroya atanması Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subay ve astsubaylar, ihtiyaçduyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler.

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Elektronik İstihbarat Muhabere ile Elektronikİstihbarat Radar kadro görev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlik Komutanlıklarına atanacak personelden (idari görevlerdeki personel hariç) sınıf/branş ve ihtisasları ile bildiği çevre ülke lisanı öncelikle dikkate alınır. Göreve yönelik lisan bilen personelin sıralı hizmet garnizonu atamaları, lisan durumu esas alınarak gruplandırılacak birliklerin bulunduğu garnizonlar dikkate alınarak, aynı grup içerisinde yer alacak sıralı hizmet garnizonuna yapılır. Aynı grup içerisindeki sıralı hizmet garnizonunda, o yıl uygun kadronun boşalmaması veya belirlenen grup içerisinde sıralı hizmet garnizonunun olmaması durumunda, sırası gelen personel sıralı hizmet garnizonuna atandırılmaz.

Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik İstihbarat Radar, Elektronik Harp Muhabere, Elektronik İstihbarat Muhabere branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan  personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak atama yönergelerinde yapılacak düzenlemeye göre hareket edilir.

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Elektronik İstihbarat Muhabere ile Elektronikİstihbarat Radar kadro görev yerlerine ve Elektronik Harp/Destek Birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler.”

Düzenlemenin eski hali:

Elektronik ve elektronik harp birlikleri personel ataması

“Madde 40 - Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığına ilişkin (Elektronik Birlik Mevzi Filo Kol Komutanlıkları dahil) özel yetenek ve yabancı dil bilgisi gerektiren kadro görevlerine dair atama teklifleri Kuvvet Komutanlıklarınca değerlendirilir.

Elektronik ve Elektronik Harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığına bağlı karargâh ve birliklere, Elektronik Harp birliklerine ve  branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı bünyesinde görev yapan bu personelin Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı harici başka bir kadroya atandırılması Genelkurmay Başkanlığının tasvibi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subaylar, ihtiyaç duyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler.

Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ile Elektronik Harp Birlik Komutanlıklarına atanacak personelden (idari görevlerdeki personel hariç) sınıf/branş ve ihtisasları ile bildiği çevre ülke lisanı öncelikle dikkate alınır.  Göreve yönelik lisan bilen personelin sıralı hizmet garnizonu atamaları, lisan durumu esas alınarak gruplandırılacak birliklerin bulunduğu garnizonlar dikkate alınarak, aynı grup içerisinde yer alacak sıralı hizmet garnizonuna yapılır. Aynı grup içerisindeki sıralı hizmet garnizonunda, o yıl uygun kadronun boşalmaması veya belirlenen grup içerisinde sıralı hizmet garnizonunun olmaması durumunda, sırası gelen personel sıralı hizmet garnizonuna atandırılmaz.

Ancak Elektronik Harp Radar, Elektronik İstihbarat Radar branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son 2 yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan  personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak atama yönergelerinde yapılacak düzenlemeye göre hareket edilir.

Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı ile Elektronik Harp Birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 42 – Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine iki yıl kalan personel kadrosu müsait olduğu takdirde talebi ve sıralı amirlerinin onayı ile yerinde bırakılabilir, aynı garnizon içinde atanabilir veya kadro durumu ve atama safahatına göre istediği garnizona ataması yapılabilir.

Bu durumda olan personelin atama esasları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atama yönergelerinde belirtilir.”

Düzenlemenin eski hali:

Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine iki yıl kalan personel

“Madde 42 - Rütbenin yaş haddine veya kadrosuzluk nedeni ile emekliliğine 2 yıl kalan personel, atanma durumuna girmiş olsa dahi kadrosu müsait olduğu takdirde şahsın isteği, sıralı amirlerinin muvafakati kaydı ile yerinde bırakılabilir veya aynı garnizon içinde ataması yapılabilir(idari, adli, sicil, asayiş ile ilgili durumlar hariç). Kadro müsait değilse istediği garnizona kadro ve muvazene imkânları dahilinde atanması yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“24 üncü maddede belirtilen hâllerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için "3 üncü derece garnizonlara ve garnizon dışı harekât görevi alan birliklere atama ihtiyacı", garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.”

“Garnizon hizmet süresi devam ederken, sıralı hizmet garnizonları hariç olmak üzere, Alay/Tabur ve Eşiti Birlik Komutanlıkları ile seçimle atama yapılan kritik kadro görev yerlerine resen atanan ve görev süresince haklarında olumsuz belge tanzim edilmeyenler, bu görevlerinin bitmesini müteakip istekli olmaları halinde atama planlamasına alınabilirler.”

Düzenlemenin eski hali:

Bütün garnizonlarda görev yapma esası

Madde 53 –

 “24 üncü maddede belirtilen hâllerin yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığı için "3 üncü derece garnizonlara atama ihtiyacı", garnizon hizmet süresini tamamlamadan atandırılmayı gerektiren haller arasındadır.”

(Ek fıkra eklendi)

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile aynı maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6-8 yıl,

b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 4-6 yıl,

c) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 3-5 yıl,”

“Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler 23 üncü maddede belirtilen bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacak olanlar hariç; süresi sekiz yıl olan 1 inci dereceli garnizonlar için idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatılabilir. Garnizon hizmet süresi 8 yıldan az uygulanan 1 inci dereceli garnizonlar için personelin isteğine ve idarenin ihtiyacına istinaden her seferinde bir yıl olmak üzere toplamda 8 yılı geçmeyecekşekilde en fazla 2 kez uzatılabilir. Diğer dereceli garnizonlarda personelin isteğine istinaden her seferinde bir yıl olmaküzere en fazla garnizon hizmet süresi kadar Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.”

“1 inci veya 2 nci derecedeki garnizonlarda  görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin  asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile emsal bir garnizona atanmak  üzere  dilekçe ile müracaat  eden  personelin,  kadro  imkânları  ve  personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir emsal garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci veya 2 nci derecedeki diğer bir garnizona atanmasıdurumunda, garnizon hizmet süresi önceki  1 inci veya 2 nci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 veya 6 yıl olarak uygulanır.”

“Atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Erzincan Merkez,Şanlıurfa Merkez, Malatya  (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Osmaniye garnizonlarına safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olmasıveya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.”

“1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az iki yılını tamamlayanlardan, beşinci fıkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele öncelik verilir.”

Düzenlemenin eski hali:

Garnizon hizmet süreleri

Madde 54 - Subay ve astsubayların derecelere göre garnizonlardaki garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.

“a) 1 inci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 8 yıl,”

“b) 2 nci derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi 6 yıl,”

“c) 3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi; garnizonlara bağlı olarak 4-5 yıl,”

“Hizmetin özelliğine göre garnizonlardaki bu süreler Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen  bağlayıcı sebepler mevcut değilse, benzer durumdaki diğer subay ve astsubayların haklarını ihlal  etmemek kaydı ile sıralı hizmet garnizonuna atandırılacak olanlar hariç 1 inci derece garnizonlar için idarenin ihtiyacına, diğer garnizonlarda personelin isteğine istinaden  her seferinde 1 yıl olmak üzere en fazla iki kez Kuvvet Komutanlığınca uzatılabilir.”

“1 inci derecedeki garnizonlarda  görev yapan personelden, garnizon hizmet süresinin  asgari 2 nci yılını tamamlayan ve geçerli bir mazerete istinaden kendi isteği ile atanmak  üzere  dilekçe ile  müracaat  eden  personelin,  kadro  imkânları  ve  personelin safahatı göz önüne alınarak idarenin ihtiyaç duyduğu diğer bir garnizona atandırılması değerlendirilir. Bu personelin 1 inci derecedeki diğer bir garnizona atanması durumunda, garnizon hizmet süresi önceki  1 inci derece garnizonda görev yaptığı süre ile toplanarak toplam 8 yıl olarak uygulanır.”

“Atama durumunda olan personelden; Elazığ Merkez, Erzurum Büyükşehir Merkez, Diyarbakır (Büyükşehir Merkez ve Orgeneral Bilge Garnizonu), Erzincan Merkez, Şanlıurfa Merkez, Malatya  (Merkez ve Battalgazi), Gaziantep (Merkez, Nizip ve Oğuzeli), Sivas Merkez, Kahramanmaraş, ve Osmaniye  garnizonlarına safahat itibarıyla atanabilecek personel miktarının az olması veya sınıf, rütbe ve branş bazında bu garnizonlardaki kadroları karşılamaması durumunda; ihtiyaç duyulan nasıplılar arasında, 1 ve 2nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan (sıralı hizmet garnizonu sırasında olanlar ile ertesi yıl sıralı hizmet garnizonuna gidiş sırası kesin olarak gelecekler ve kritik görevlere seçilenler hariç), toplam safahat puanı en fazla olandan başlamak üzere görev ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları garnizonda garnizon hizmet süresi tamamlama şartı aranmaksızın personel atandırılır.”

“1 ve 2 nci derecedeki garnizonlarda en az 5 yılını tamamlayanlardan, beşinci fıkrada belirtilen garnizonlara atama isteyen personele öncelik verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“24 üncü maddede  belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3) sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, ayrıldıkları tarih itibariyle müktesep hak olarak kazandıkları gün sayısı dikkate alınarak, tamamlayamadıkları sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasına tekrar alınırlar. Sıralı hizmet garnizonuna giriş yılı en son tamamladıkları sıralı hizmet garnizonu giriş yılı esas alınarak, müktesep gün sayılarına göre sıralanırlar. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defaki gidiş yılıdır.”

Düzenlemenin eski hali:

Sıralı hizmet garnizonundaki noksan kalan hizmet süresinin tamamlattırılması

Madde 57-

“24 üncü maddede  belirtilen sebeplerden biriyle sıralı hizmet garnizonunda garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3)sini tamamlayamadan ayrılanlar normal hizmet süresine (1095 gün) göre noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere, sebebin ortadan kalkmasını müteakip hemen gönderilmeyip, aynı nasıplılardan sıralı hizmet garnizonunda o defa için hiç görev yapmayanların en sonunda ve en az hizmetlilerden başlamak üzere sırayla gönderilirler. Bu maddeye göre sıralı hizmet garnizonu görevini  tamamlamak üzere gönderilenlerin 55 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre, müteakip defa gidiş sıraları için dikkate alınacak gidiş yılı son defa ki gidiş yılıdır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hariç, diğer dereceli bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlıolarak idarenin vereceği kararla en fazla garnizon hizmet süresi kadar daha kalabilirler.”

“Müracaatlar (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), Kuvvet Komutanlığında bulundurulur.”

Düzenlemenin eski hali:

Garnizon hizmet süresinin uzatılması

Madde 59- 

“33 üncü maddeye göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylardan istekli olanlar, 1 inci derecedeki garnizonlar hariç, diğer dereceli  bütün garnizonlarda bu garnizonlara diğer personelin atanma talebine bağlı olarak idarenin vereceği kararla en fazla 2 yıl daha kalabilirler.”

“Dilekçeler (sıralı sicil üstlerinin mütalaalarıyla birlikte), o yılın Aralık ayının sonuna kadar Kuvvet Komutanlığında bulundurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.”

Düzenlemenin eski hali:

Atama yerleri ve bu yerlere ait esaslar

Madde 64 -

“Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“9) Bu bentteki garnizon sürelerinin rütbe, sınıf, branş ve ihtisasa göre tatbikine ilişkin esaslar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Atama Yönergesinde belirtilir.”

Düzenlemenin eski hali:

Garnizon hizmet süreleri

Madde 77 - Subay ve Astsubayların garnizon hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Subay ve astsubayların,

(9 uncu alt bent eklendi)

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 3 defa tamamlayıp bu garnizonlara 4 ve daha fazla giden her sınıf, branş ve ihtisas personelinin,”

Düzenlemenin eski hali:

Sıralı hizmet garnizonuna atama

Madde 78 -  Sıralı hizmet garnizonlarında;

“b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 2 defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personelin,”

görev süresi 2 yıldır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.”

Düzenlemenin eski hali:

Atama yerleri esasları ve hizmet süreleri

Madde 86 –

“ Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.