logo yeni

AMİR OLARAK GÖREV YAPARKEN ÖZELLEŞTİRME SONUCU BİLGİSAYAR İŞLEMENİ YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet8Kamu bankalarından birinde “amir” pozisyonunda görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları sonucunda bir kamu kurumuna “şef” olarak atanmış olan personel, şef kadrosunun kaldırılarak “bilgisayar işletmeni” kadrosuna atanması üzerine açtığı davadan olumlu sonuç alamadı.

Bir kamu bankasında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “amir” pozisyonunda görev yapan personel, 4046 sayılı özelleştirme uygulamalarına ilişkin Kanun çerçevesinde, kamu kurumlarından birine  “şef”   kadro unvanı ile atanmıştır.

Atandığı kurumun teşkilat kanununda yapılan değişiklikle, kurumdaki bazı kadrolar kaldırılmış ve kaldırılan kadrolardaki personelin niteliklerine uygun bir kadroya atanmalarına hükmedilmiştir.

İptal edilen kadrolar arasında “şef” kadrosu da yer aldığından, özelleştirme sonucu bu kadroya atanmış olan personelin ataması bu defa da bilgisayar işletmeni kadrosuna yapılmıştır.

Kadrosu kaldırılan şef dava açmıştı

Teşkilat kanununda yapılan değişiklik sonucunda kadrosu kaldırılan şef unvanlı personel, kadrosunun kaldırılması üzerine kurumuna başvuruda bulunarak, önceki unvanına uygun bir kadroya atanması ya da başka bir kuruma atamasının yapılması için isminin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi istemiş ve bu isteminin reddedilmesi üzerine de dava açmıştı.

Davaya bakan İdare Mahkemesi,  kadrosu iptal edilen davacının, niteliğine uygun bir kadroya atanması, bunun mümkün olmaması durumunda başka kurumdaki unvanına uygun bir kadroya atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, aksi yönde kurulan dava konusu işlemin iptaline karar vermişti.

Davaya temyiz aşamasında bakan Danıştay 5. Dairesi;

-Kurumun teşkilat kanununda yapılan değişikliğe istinaden kadrosu kaldırılan ve kurumu tarafından bilgisayar işletmeni kadrosuna atanan şef unvanlı personel hakkında, 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi hükümlerinin uygulanabilmesinin, ancak ilgilinin kadrosunun herhangi bir nedenle kaldırılıp yeni kadrosuna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması halinde mümkün olabileceği; oysa ki dava konusu olayda kadrosu kaldırılan personelin hangi kadroya atanacağı konusunun yönetime bırakıldığını,

-Kurumdaki tüm şef kadrolarının kaldırılmamış olmasını gerekçe gösteren ve bu durumun haksız uygulama anlamına geldiğini ileri süren Davacının sözünü ettiği şef kadrolarının, 07.11.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakarlar Kurulu Kararı ile bu tarihten sonra özelleştirme nedeniyle atananlar için kullanılmak üzere ihdas edilmiş olması ve davacının ise bu tarihten önce davalı kuruma atanmış olması nedeniyle, Davacının bu yöndeki savına hukuken itibar edilemediğini

belirterek, İdare Mahkemesinin iptal kararının bozulmasına Karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No: 2012/1582

 Karar No: 2013/6218

Temyiz Eden (Davalı) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü -ANKARA

Karşı Taraf (Davacı)

İsteğin Özeti: Bursa 1. idare Mahkemesinin 26.12.2011 günlü, E:2011/846; K:2011/1830 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi:

Düşüncesi: idare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADİNA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince dosyanın tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nde 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli amir olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Yasanın 22. maddesi uyarınca Tapu Kadastro IV. Bölge Müdürlüğüne şef olarak atanan ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca şef kadrolarının iptal edilmesi nedeniyle de davalı idarece bilgisayar işletmeni olarak atanan davacı tarafından, 4046 sayılı Yasanın 22. maddesi ile 657 sayılı Yasanın 6111 sayılı Yasa ile değişik 91. maddesi uyarınca önceki unvanına uygun bir kadroya atanması ya da başka bir kuruma atamasının yapılması için isminin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi istemiyle 11.3.2011 tarihinde davalı yönetime yapılan başvurunun reddine ilişkin 22.3.2011 günlü, 8838 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Bursa 1. İdare Mahkemesince verilen kararla; Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nde 399 sayılı KHK'ye ekli II sayılı cetvele tabi sözleşmeli statüde amir pozisyonunda görev yapmakta iken, davalı idare emrine şef kadrosu ile atanan ve daha sonra 6083 sayılı Yasa uyarınca kadrosu iptal edilen davacının, 657 sayılı Yasanın 6111 sayılı Yasayla değişik 91. maddesi uyarınca niteliğine uygun bir kadroya atanması, bunun mümkün olmaması durumunda başka kurumdaki unvanına uygun bir kadroya atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerektiği anlaşıldığından, aksi yönde kurulan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlem iptal edilmiştir.

Davalı yönetim, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

10.12.2010 günlü, 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10. maddesinin 4. fıkrasında "Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmış, ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümüne (II) ve (IV) sayılı listeler ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bölümüne (III) sayılı liste eklenmiştir." hükmüne yer verilmiş; anılan Yasanın Geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında, Bu yasaya göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personelin, en geç altı ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olmak kaydıyla Gene! Müdürlükte gereksinim duyulan diğer kadrolara atanacakları; 6. fıkrasında ise, Genel Müdürlüğün, teşkilat ve kadrolarını en geç altı ay İçinde bu Yasaya uygun hale getireceği kurala bağlanmış; Yasaya ekli (I) sayılı listede "Şef kadrosu iptal edilen kadrolar arasında sayılmış; (II) sayılı listenin taşra örgütüne ilişkin kısmında da "Tapu Müdürü, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru" kadroları ihdas edilmiştir.

Davalı yönetimce, 6083 sayılı Yasa uyarınca iptal edilen kadrolarda görev yapanların ihdas edilen kadrolara atanmaları amacıyla kurulan 22.02.2011 günlü, 5443 sayılı işlemle Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Santral Memuru unvanlarında görev yapan çalışanların, Bilgisayar İşletmeni; Tapu Arşiv Memuru unvanında görev yapanların ise Arşiv Memuru unvanlı kadrolara atanmalarına karar verilmiş; Şef olarak görev yapan davacının bu kapsamda Bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya atanması üzerine, adı geçen tarafından 4046 sayılı Yasanın 22. maddesi ile 657 sayılı Yasanın 6111 sayılı Yasa ile değişik 91. maddesi uyarınca önceki unvanına uygun bir kadroya atanması ya da başka bir kuruma atamasının yapılması için isminin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi istemiyle yapılan başvurunun 22.3.2011 günlü, 8838 sayılı işlem ile reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan dava açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6111 sayılı Yasanın 103. maddesi ile değişik 91. maddesinin 1. fıkrasında; kadrosu kaldırılan memurların, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanacakları, bu memurların, kurumlarında atama olanağı bBulunmaması durumunda aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecekleri, bunların, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacağı ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri hükme bağlanmıştır.                 

Anılan Yasa hükmünün uygulanabilmesi için, ilgilinin kadrosunun herhangi bir nedenle kaldırılmış, ancak yeni kadrosuna ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması gerekmektedir. Oysa bakılan uyuşmazlıkta, davacının kadrosu Yasa hükmüyle kaldırılmış, ancak, yine aynı Yasa ile ihdas edilen kadrolar arasından atanacağı kadro unvanını belirleme konusu yönetime bırakılmış; sadece, kazanılmış hak aylık derecesine uygun bir kadroya atanma zorunluluğu getirilmiştir.

Dolayısıyla davacının, 657 sayılı Yasanın değişik 91. maddesi hükmünden yararlandırılmasına hukuken olanak bulunmadığından, bu yöndeki başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık; anılan işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan, davacı tarafından davalı Genel Müdürlükte halen şef olarak görev yapan personel olduğu; bu durumun, haksız uygulama yapıldığını gösterdiği ileri sürülmekte ise de; 6083 sayılı Yasanın 10. maddesi ile "Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmış" olup, davacının sözünü ettiği "Şef, kadroları, 190 sayılı KHK'ye 07.11.2003 günlü, 25282 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakarlar Kurulu Kararı ile eklenen (V) sayılı cetvelde sayılan ve bu tarihten sonra 4046 sayılı Yasa uyarınca özelleştirme nedeniyle atananlar için kullanılmak üzere ihdas edilen kadrolar arasında yer aldığından; davacının ise bu tarihten önce, 2002 yılında 190 sayılı KHK'nin (I) sayılı cetvelinde davalı kuruma ait kadrolardan birine atandığı, bu kadronun 6083 sayılı Yasa ile iptal edilen kadrolar arasında yer aldığı anlaşıldığından, adı geçenin bu yöndeki savına hukuken itibar edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Bursa 1. İdare Mahkemesince verilen 26.11.2012 günlü, E:2011/846; K:2012/1830 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasayla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 01.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.