logo yeni

TÜİK ŞUBE MÜDÜRÜ VE SOSYOLOGLARI ROTASYON KAPSAMINA ALDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer-degistirme2Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, Şube Müdürü ve Sosyolog kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme uygulaması kapsamına alındı.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik ile,  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personele ilişkin usul ve esaslarda değişiklikler yapıldı. Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Şube müdürü ve sosyolog kadrolarında görev yapan personel zorunlu yer değiştirme kapsamına alındı.

**Bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgesinde eleman temininde güçlük çekilmesi durumunda, bulunulan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma sürelerinin Başkan onayı ile en çok yarısı kadar uzatılması uygulaması, sadece  bir üst bölgeye gidişler için değil,  herhangi bir bölgeye gidişte de uygulanacak.

**Eş durumu özrü nedeniyle yer değiştirmek isteyecek olan personel, zorunlu çalışma süresini tamamlama şartına bağlı olmadan talepte bulunulabilecek.

**Personelin aynı hizmet bölgesi içerisinde yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için, bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin en az yarısını tamamlaması gerekecek.

**Yer değiştirmede esas alınan değerlendirme kriterleri ve puanlamada değişiklik yapıldı:

Daha önce, son üç yıl içerisinde alınmış disiplin cezalarına bakılırken bu süre son beş yıl olarak değiştirildi.

Disiplin cezalarının değerlendirmedeki olumsuz etki puanı da düşürüldü. Her uyarma cezası için verilmekte olan -2 puan -1 puana; her kınama cezası için verilmekte olan -4 puan -2 puana; her aylıktan kesme cezası için verilmekte olan -7 puan -4 puana; her kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için verilmekte olan -10 puan -6 puana düşürüldü.

Başarı ve üstün başarı belgeleri ile ödül alınması durumunda verilecek puanlar yeniden düzenlendi.

Değiştirilen hükümler ve eski hali

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2007 tarihli ve 26722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Sosyolog ve Programcı kadrolarındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

Eski hali: MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis ve Programcı kadrolarındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelen “bir üst” ibaresi “gideceği” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali: (2) Bu Yönetmelikteki istisnai hükümler dışında zorunlu çalışma süresi I inci bölgede 8, II nci bölgede 6, III üncü bölgede 4 yıldır. Ancak bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgesinde eleman temininde güçlük çekilmesi durumunda bu süreler Başkan onayı ile zorunlu çalışma süresinin en çok yarısı kadar uzatılabilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık ve eş durumuna ilişkin özürlerini belgeleyenler, birinci fıkrada öngörülen tarihe bağlı olmaksızın yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.”

Eski hali: (2) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen sağlık durumuna ilişkin özrünü belgeleyenler, birinci fıkrada öngörülen tarihe bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “hizmetin gereği”  ibaresinden sonra gelmek üzere “, norm kadro durumu, iş yükü, iş verimliliği” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ile aynı maddeye aşağıdaki ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralar eklenmiştir. 

“Bu durumdaki personelin atanmasında; gün, ay ve yıl bazında çalıştığı bölge hizmeti dikkate alınarak, bölge hizmet süresi en fazla olandan başlanmak suretiyle atama yapılır. Hizmetlerin eşit olması durumunda ise EK-3’te yer alan değerlendirme formundaki toplam puana bakılır ve en az puana sahip olandan başlanarak atama yapılır.”

“(2) Bu Yönetmeliğe tabi personelin, EK-1’de belirtilen hizmet bölgelerinin her birinde, en az bir kere bölge hizmet süresi kadar çalışmış olması zorunludur.

(3) Personelin bölge hizmet süresi hesaplamasında her yılın 1 Mayıs tarihi esas alınır.

(4) Personelin aynı hizmet bölgesi içerisinde yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için, bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin en az yarısını tamamlaması zorunludur. Bu durumdaki personelin yer değiştirme talepleri kamu yararı, hizmetin gereği, norm kadro durumu ve iş yükü gözetilerek personelin bölgelerarası adil ve dengeli dağılımı dikkate alınmak suretiyle Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.”

Yer değiştirme esasları

Eski hali:  MADDE 6 – (1) Hizmet süresi dolan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle yer değiştirme isteğinde bulunur. Ancak; fiili hizmet süresi dolup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve bölgeler arasındaki personel dağılımının adil bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Yer Değiştirme Kurulunca re'sen değerlendirilir

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Bakanı”  ibaresi “Bakan” olarak değiştirilmiştir.

Eski hali: MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Yer Değiştirme Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.   

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

“EK-3

YER DEĞİŞTİRME DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

     

Görev Yeri ve Unvanı

     

Atanmak İstediği Yer

1-                                   3-

5-

 

(5 tercih yapılacak)

2-                            4-

   

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

 

Adayın Puanı

 

a) 3’üncü hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 3 ile çarpımından elde

     

1-

edilen puan

     

b) 2’inci hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 2 ile çarpımından elde edilen puan

     

c) 1’inci hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 1 ile çarpımından elde

     
 

edilen puan

     

2-

Memuriyet süresi içinde; (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa,  sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

     

a) Her takdirname / başarı belgesi için

2

   

b) Her üstün başarı belgesi için

4

   

c) Her ödül için

6

   

3-

Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından memuriyet süresi içinde yapılan sınavlardan aldığı notların aritmetik ortalamasının 1/20’i

     

4-

Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve buna denk kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan aldığı en yüksek puanın 1/20’i

     

5-

Son beş yıl içinde aldığı her disiplin cezasından;

     

a) Her uyarma cezası için,

-1

   

b) Her kınama cezası için,

-2

   

c) Her aylıktan kesme cezası için,

-4

   

d) Her kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için

-6

   
 

TOPLAM

     
           

Eski değerlendirme kriter ve puanları:

1-

a) 3’üncü hizmet bölgesinde kaldığı her başarılı yılın 3 ile çarpımından elde edilen puan

b) 2’inci hizmet bölgesinde kaldığı her başarılı yılın 2 ile çarpımından elde edilen puan

c) 1’inci hizmet bölgesinde kaldığı her başarılı yılın 1 ile çarpımından elde edilen puan

2- Son üç yılın sicil notu aritmetik ortalamasının 1/10’u,

3- Son üç yıllık performans notu ortalamasının 1/10’u ,

4-

a) Başkanlıkça hizmet bölgesindeki çalışma süresince verilmiş her  takdirname belgesi için  4 puan

b) Başkanlıkça hizmet bölgesindeki çalışma süresince verilmiş her teşekkür belgesi için 2 puan

5-

Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından son üç yıl içinde yapılan sınavlardan

aldığı notların aritmetik ortalamasının 1/10’u

6-

Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından aldığı puanın 1/10’u

7-

Son üç yıl içinde aldığı her disiplin cezasından;

a) Her uyarma cezası için, -2 puan

b) Her kınama cezası için, -4 puan

c) Her aylıktan kesme cezası için, -7 puan

d) Her kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için, -10 puan

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.