logo yeni

SAĞLIK SEBEBİYLE GÖREVDEN ALINDI VE ATANIRKEN TALEBİ DİKKATE ALINMADI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet6Sağlık durumu sebebiyle bulunduğu görevden başka bir göreve atanması sırasında, atanabileceği ve talep ettiği daha uygun bir görev unvanı bulunmasına rağmen, daha alt bir unvana atanan personel tarafından açılan davada, Mahkeme yapılan işlemi hukuka aykırı buldu.

Olay, TCDD Genel Müdürlüğü emrinde "Tren Şefi" olarak görev yapmakta iken sağlık kurulu tarafından verilen rapora istinaden bu görevi yapamayacağı anlaşılan personelin, "Gişe Memuru" olarak atanmasıyla ilgilidir. 

Görevden alınan söz konusu personelin, atamasının "Büro Şefi" pozisyonuna yapılması yönündeki talebinin, büro şefi ve denk unvanda norm kadro ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine dava açılmıştır.

Davaya bakan Konya 2. İdare Mahkemesi;

**İlgili mevzuat çerçevesinde, sağlık durumu nedeniyle davacının görevinden alınması konusunda tartışma olmadığı,

**Davalı idare tarafından sunulan mevcut ve norm kadro durumlarını gösterir listede, davacının görev yapabileceği büro şefi norm kadrosu bulunmazken, iki adet büro şefinin; haberleşme şefi norm kadrosu bulunmazken bir adet haberleşme şefinin; gişe memuru norm kadrosu bulunmazken yedi adet gişe memurunun norm dışında çalıştığının görüldüğü,

**Kurumda boş gişe memuru kadrosu olmamasına rağmen yedi adet gişe memurunun görev yapması nedeniyle, davalı idarenin işleme gerekçe olarak gösterdiği norm kadro ihtiyacı olmadığı savunmasına itibar edilmeyeceği

değerlendirmelerinde bulunularak, davacının, talebi doğrultusunda şef unvanına uygun bir kadroya atamasının yapılması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

KONYA 2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/399

KARAR NO: 2013/1033

DAVACI: BEKİR ATİLLA TİMURKAYNAK

VEKİLİ: AV. KUDRET YALÇIN

Akabe Mah. Ş, Furkan Doğan Cad., No: 13, Adalet Plaza, C Blok, Kat: 3/302 Karatay/KONYA

DAVALI: TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: AV. SONER ÖZÜLKÜ

TCDD 6, Bölge Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Seyhan/ADANA

DAVANIN ÖZETİ: Konya Gar Müdürlüğünde Tren Şefi olarak görev yapmakta iken, sağlık durumu nedeniyle Gişe Memuru kadrosuna atanan davacının, büro şefi kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun Konya Gar Müdürlüğünde büro şefi ve denk unvanda norm kadro ihtiyacı olmadığından bahisle reddine ilişkin davalı idarenin 05.03.2013 tarih ve 17456 sayılı işleminin; uygulanması halinde maaş kaybına uğrayacağı, büro şefliği kadrosunun münhal olmasına rağmen atama yapılmamasının hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının yasal faiziyle tazmini istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Sağlık durumu ve ihtiyaç duyulması nedeniyle unvan değişikliği yapılan davacının talep ettiği büro şefliğine yönelik boş kadronun olmadığı, tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddî gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya 2. İdare Mahkemesince gereği görüşüldü:

Dava; davalı idarenin 05.03.2013 tarih ve 17456 sayılı işleminin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali haklarının yasal faiziyle tazmini istenilmektedir.TCDD Genel Müdürlüğü Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinin 4 ve 5. maddelerinde, kurumda görev yapan bazı personel, sağlık durumuna göre (A) ve (B) olarak gruplara ayrılmış ve tren şefi (B) grubu unvanında gösterilmiş, 6. maddesinde ise, hastane sağlık kurullarınca verilen rapora göre kendi grubunda çalışmasına engel bir hastalığı olanlara verilecek başka görev hakkında grup belirleyicisinin karar vereceği belirtilmiştir. Gişe memuru ve büro şefi unvanında görev yapan personel söz konusu Yönergede sağlık durumu gruplandırılan personel arasında yer almamıştır,

TCDD Personel Yönetmeliğinin 76. maddesinde, "Sağlık zorunluluğu nedeni ile görev değişimi ve nakiller; a) "TCDD Beden Yetenekleri ve Psikoteknik Yönetmeliği" ne göre çalışmakta olduğu görevin gerektirdiği grup niteliklerini kaybedenlerin sağlık kurulu raporunda belirtilen grupta yapabileceği görev de hizmetine ihtiyaç bulunması halinde görev unvanları değiştirilir. B) "TCDD Beden Yetenekleri ve Psikoteknik Yönetmeliği "ne göre çalışmakta olduğu işyerinin iklim şartları sağlığına zarar verdiği tespit edilenlerin sağlık kurulu raporunda belirtilen bölgede verileceği görevde hizmetine ihtiyaç bulunması halinde nakil yapılır.

Görevine ihtiyaç bulunmaması nedeni ile görev değişimi veya nakilleri yapılamayanlara sağlık izinleri verilir. İzinde bulundukları süre içinde görev değişimi veya nakli mümkün olmayanların işten ayrılma işlemi yapılır.” kuralına yer verilmiştir.

TCDD Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5.maddesinde, görev grupları belirlenerek şef unvanı, yönetim hizmetleri grubunda ve gişe memuru unvanı da idari hizmetler grubunda belirlendikten sonra görev grupları arasında geçişi düzenleyen 21. Maddesinde, "(1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki l sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanlardan, atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartını taşıyanların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır, a) Ana görev gruplarında; alt grupların kendi içinde veya daha alt gruplarında yer alan görevlere, atama yapılacak görevin gerektirdiği öğrenim şartını taşımak kaydı ve personelin isteği ile görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.” hükmü yer almıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, ana görev gruplarının alt grupları arasında yapılacak geçişler de dahi personelin isteğinin arandığı hususu dikkate alındığında, farklı görev grupları arasında yer alan şeflikten gişe memurluğuna yapılan geçişlerin de hizmete ihtiyaç duyulsa dahi personelin isteğinin olması halinde yapılması gerektiği açıktır.

Dava dosyasının incelenmesinden; TCDD 2. Bölge Sağlık Kurulu tarafından 09.10.2012 tarihinde (A) ve (B) gruplarında çalışamaz raporu verilen Tren Şefi kadrosunda görev yapan davacının, Gişe Memuru kadrosuna atanması üzerine söz konusu atama işlemiyle maddi yönden kayba uğramasını gerekçe göstererek tarafına tren şefliğine denk bir unvanının verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun Konya Gar Müdürlüğünde büro şefi ve denk unvanda norm kadro ihtiyacı olmadığından bahisle, davalı idarenin dava konusu 05.03.2013 tarih ve 17456 sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, öte yandan; davalı idare tarafından sunulan Konya Gar Müdürlüğündeki mevcut ve norm kadro durumlarını gösterir listede davacının görev yapabileceği büro şefi norm kadrosu bulunmazken, iki adet büro şefinin, haberleşme şefi norm kadrosu bulunmazken bir adet haberleşme şefinin, gişe memuru norm kadrosu bulunmazken yedi adet gişe memurunun norm dışında çalıştığı anlaşılmıştır. Bu durumda; Konya Gar Müdürlüğünde boş gişe memuru kadrosu olmamasına rağmen yedi adet gişe memurunun görev yapması nedeniyle davalı idarenin işleme gerekçe olarak gösterdiği norm kadro ihtiyacı olmadığı savunmasına itibar edilmemiş olup, sağlık durumu nedeniyle (A) ve (B) gruplarında çalışamayacağı konusunda tartışma olmayan davacının, yukarıda aktarılan yönetmelik hükümleri bir arada değerlendirilmek suretiyle talebinin gözetilerek şeflik unvanına uygun bir kadroya atamasının yapılması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Öte yandan; hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı mali haklarının yasal faiziyle tazmini gerektiği açıktır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulüne, işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı mali haklarının dava tarihi olan 15.03.2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 76,35 TL yargılama giderinin ve 660,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta avansının kararın kesinleşmesi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 08/11/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.