logo yeni

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME USULÜ DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer-degistirme2Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelinin yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin düzenlemede çeşitli değişiklikler yapıldı. Değişiklikler arasında, bazı unvanların zorunlu yer değiştirme kapsamına alınması ve bir unvanın kapsam dışında bırakılması da yer alıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Bakanlık personelinin bazıları hakkında uygulanmakta olan, hizmet bölgeleri arasında zorunlu yer değiştirme kurallarında değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı unvanları zorunlu yer değiştirme uygulaması kapsamına alındı.

**Ayniyat saymanları zorunlu yer değiştirme kapsamından çıkarıldı.

**Yönetmelik kapsamında ”Yönetici personel” kavramı ile ifade edilen unvanlar değiştirildi.

**Yer değiştirme kapsamındaki unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personelin Bakanlıkça re’sen yerinin değiştirilmesi uygulaması, ilgililere en az üç tercih sunulmak suretiyle başka hizmet bölgelerine atama şeklinde değiştirildi.

**Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan ve zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin, özür durumu söz konusu olduğunda, atanmış olduğu yerde belli bir süre çalışmış olması şartı kaldırıldı.

**Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, bölgelerdeki zorunlu çalışma süresini tamamlamadan istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilecek.

**Yer değiştirmeye tabi personelin eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesine ilişkin hususlarda değişiklik yapıldı.

**Personelin isteği üzerine becayiş yoluyla yer değişikliği; bulunduğu hizmet alanında en az iki yıl süre ile çalışan ve fakülte veya yüksekokulların aynı bölümünden mezun olan, aynı unvanı taşıyan personel tarafından talep edilebilecek.

**Merkez teşkilatında üç yıl görev yapmış olanlar, aynı veya daha alt hizmet bölgesindeki hizmet alanına atanma isteğinde bulunabilecek.

**Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü unvanı ile atananların atandıkları hizmet alanındaki azami çalışma süresi en fazla 5 yıl; bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanı ile atananların atandıkları hizmet alanındaki azami çalışma süresi  en fazla 8 yıl olabilecek. Bu personelin bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi veya görev yaptığı hizmet alanındaki azami çalışma süresi, görev yaptığı her bir unvanda geçen hizmet süreleri ayrı ayrı dikkate alınarak tespit edilecek.

**Zorunlu yer değiştirmeye esas hizmet bölgelerine dahil illerin gruplarında değişiklik yapıldı.

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik ve değiştirilen hükümler

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendindeki “ve ayniyat saymanı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Çevre ve şehircilik il müdürlükleri ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüklerinde görev yapan altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü,”

Maddenin eski hali

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında;

a) Taşra teşkilatı birimlerinde görev yapan, çevre ve şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü,

b) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, tekniker, biolog ve ayniyat saymanı,

unvanlı personeli kapsar.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Azami çalışma süresi: Her hizmet alanında azami çalışılması gereken süreyi,

c) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili,

d) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen illerin gruplarını,

e) Taşra teşkilatı hizmet birimleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerini,

f) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

g)Yeniden atanma: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında bulunanların yeniden memurluğa atanmasını,

ğ) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin, bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,

h) Yönetici personel: Çevre ve şehircilik il müdürü, altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü, bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürünü,

ı) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.”

Maddenin eski hali

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili,

ç) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1 Hizmet Bölgeleri Tablosunda gösterilen illerin gruplarını,

d) Taşra teşkilatı birimleri: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,

e) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

f) Yeniden atanma: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında bulunanların yeniden memurluğa atanmasını,

g) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin, bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet bölgelerine belirli süreler dâhilinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,

ğ) Yönetici personel: Çevre ve şehircilik il müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdürü, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürünü,

h) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2 nci maddede sayılan unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazlaçalışmış olan personel, Bakanlıkça en az üç tercih sunulmak suretiyle, başka hizmet bölgelerine atanırlar.”

“Tercihte bulunmayanların atamaları ise sunulan tercihlerden birine resen yapılır.”

Düzenlemenin eski hali

(6) 2 nci maddede sayılan unvanların bir veya birden fazlasında, aynı hizmet alanında 25 yıl veya daha fazla çalışmış olan personel başka bir hizmet bölgesine atanır. Bu fıkra kapsamında yapılan atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen ilan ve tercihe dair hükümler uygulanmaz.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan “bendi kapsamında” ibaresi “ve (d) bentleri ile 10, 12, 13 üncü maddeleri”şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki (d)  bendi eklenmiştir.

“a) Bulunduğu hizmet alanında en az iki yıl süre ile çalışan ve fakülte veya yüksekokulların aynı bölümünden mezun olan, aynı unvanı taşıyan personelin becayiş talebi.”

“d) Merkez teşkilatında üç yıl görev yapmış olanların aynı veya daha alt hizmet bölgesindeki hizmet alanına atanma isteği.”

Düzenlemenin eski hali

Personelin isteği üzerine yer değişikliği ve dönemi

MADDE 9- (5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda çalışan personelin, birinci fıkradaki ilan ve başvuru zamanına dair sınırlamalara bağlı kalmaksızın yer değişikliği talebinde bulunabileceği ve talebin değerlendirilebileceği diğer haller şunlardır.

a) Fakülte veya yüksekokulların aynı bölümünden mezun olan ve aynı unvanı taşıyanların becayiş talebi.

(6) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile beşinci fıkranın (ç) bendi kapsamında yapılan atamalar hariç diğer atamaların Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yapılması esastır.

MADDE 5–Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “koordine edilir” ibaresi “gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır”şeklinde değiştirilmiştir.

“c) İşyerinin merkezi belli bir ilde yerleşik olup, birden fazla ilde faaliyet gösteren şirketlerde çalışan bu Yönetmeliğe tabi personelin eşlerinin, işyeri merkezinin bulunduğu ilin dışındaki bir ilde faaliyet gösteren işyerinde çalıştıkları halde primlerini şirket merkezinin bulunduğu ile yatırıldığının veya şirket merkezinde çalıştıkları halde primlerini merkeze bağlı başka bir ilde faaliyet gösteren işyerinde yatırıldığının (Anonim şirketlerde çalışanlar, bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşlarından alacaklardır.),”

Düzenlemenin eski hali

Eş durumu özrüne bağlı yer değişikliği

MADDE 13 –(1) 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen personelin eş durumu özrüne dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin;

b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi olarak veya (b) bendi kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı olarak faaliyette bulunması şartıyla en az iki yıl süre ile sigortalı olarak çalıştığını veya vergi mükellefi olduğunu ve müracaat tarihi itibarıyla son görev yaptığı yerde en az bir yıl süre ile prim ödediğini,

belgelendirmesi gerekir.

(4) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hâkim ve savcılar hariç, birinci fıkranın (a) bendinde sayılanların eş durumu nedeniyle yer değişikliği işlemleri ilgili kurumla koordine edilir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde üç yıllık çalışma süresini doldurmadan özür durumu hariç yer değişikliği talebinde bulunamaz.”

“(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılanlardan, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen çalışma süresini tamamlamadan istekleriyle eski görevlerine dönenler, sınav sonucu kazandığı unvana yeniden atanma talebinde bulunması halinde eksik kalan hizmet süresini tamamlamak üzere eski görev yerlerine, söz konusu kadronun dolu olması durumunda ise, eski görev yerinin bulunduğu hizmet bölgesindeki diğer hizmet alanlarına atanabilir.”

Düzenlemenin eski hali

MADDE 15 –(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde üç yıl çalışma süresini doldurmadan yer değişikliği talebinde bulunamaz.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ve dördüncü fıkrasının birinci paragrafı ile dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“Çevre ve şehircilik il müdürleri ile altyapı ve kentsel dönüşüm müdürleri,”

“2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelin atandıkları hizmet alanındaki azami çalışma süresi;”

“a) Altyapı ve kentsel dönüşüm müdürü unvanı ile atananlar için beş,”

“b) Bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, altyapı ve kentsel dönüşüm müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanı ile atananlar için sekiz,”

“(5) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelin, bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi veya görev yaptığı hizmet alanındaki azami çalışma süresi, görev yaptığı her bir unvanda geçen hizmet süreleri ayrı ayrı dikkate alınarak tespit edilir.

(6) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen personelden üst hizmet bölgelerindeki hizmet alanında en az iki yıl hizmeti bulunanlar 5 veya 6 ncı hizmet bölgelerine atanabilir.”

Düzenlemenin eski hali

MADDE 18 –(1) Çevre ve şehircilik il müdürleri;

(4) Yönetici personelin atandıkları hizmet alanındaki azami çalışma süresi;

a) Çevre ve şehircilik il müdürü unvanı ile atananlar için beş,

b) Diğer unvanlar ile atananlar için sekiz,

yıldan fazla olamaz.

MADDE 8– Aynı Yönetmeliğin ekindeki EK-1 Hizmet Bölgeleri Tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 –Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

“EK-1

HİZMET BÖLGELERİ TABLOSU

I. BÖLGE

II.  BÖLGE

III. BÖLGE

IV. BÖLGE

V. BÖLGE

VI. BÖLGE

1

Adana

1

Aydın

1

Afyonkarahisar

1

Aksaray

1

Adıyaman

1

Ağrı

2

Ankara

2

Balıkesir

2

Bolu

2

Amasya

2

Artvin

2

Ardahan

3

Antalya

3

Denizli

3

Çanakkale

3

Bartın

3

Batman

3

Bingöl

4

Bursa

4

Eskişehir

4

Çorum

4

Bilecik

4

Bayburt

4

Bitlis

5

Gaziantep

5

Hatay

5

Edirne

5

Burdur

5

Diyarbakır

5

Hakkâri

6

İstanbul

6

Manisa

6

Giresun

6

Düzce

6

Elazığ

6

Muş

7

İzmir

7

Muğla

7

Isparta

7

Çankırı

7

Erzincan

7

Şırnak

8

Kayseri

8

Sakarya

8

Kırıkkale

8

Karabük

8

Erzurum

8

Tunceli  

9

Kocaeli

9

Samsun

9

Kütahya

9

Karaman

9

Gümüşhane

   

10

Konya

10

Tekirdağ

10

Ordu               

10

Kastamonu

10

 Iğdır

   

11

Mersin

11

Yalova

11

Osmaniye

11

Kırklareli

11

K.Maraş

   
       

12

Rize

12

Kırşehir

12

Kars

   
       

13

Trabzon

13

Kilis

13

Malatya

   
       

14

Uşak

14

Nevşehir

14

Mardin

   
           

15

Niğde

15

Siirt    

   
           

16

Sinop

16

Sivas

   
           

17

Tokat

17

Şanlıurfa

   
           

18

Yozgat

18

Van

   
           

19

Zonguldak

       

 

Tablonun eski hali:

HİZMET BÖLGELERİ TABLOSU

I. BÖLGE

II.  BÖLGE

III. BÖLGE

IV. BÖLGE

V. BÖLGE

VI. BÖLGE

           

1

Adana

1

Aydın

1

Afyonkarahisar

1

Aksaray

1

Adıyaman

1

Ağrı

2

Ankara

2

Balıkesir

2

Bolu

2

Amasya

2

Artvin

2

Ardahan

3

Antalya

3

Denizli

3

Çanakkale

3

Bartın

3

Batman

3

Bingöl

4

Bursa

4

Eskişehir

4

Çorum

4

Bilecik

4

Bayburt

4

Bitlis

5

Gaziantep

5

Hatay

5

Edirne

5

Burdur

5

Diyarbakır

5

Hakkâri

6

İstanbul

6

Manisa

6

Giresun

6

Düzce

6

Elazığ

6

 Iğdır

7

İzmir

7

Sakarya

7

Isparta

7

Çankırı

7

Erzincan

7

Muş

8

Kayseri

8

Samsun

8

Kırıkkale

8

Karabük

8

Erzurum

8

Şırnak

9

Kocaeli

9

Tekirdağ

9

Kütahya

9

Karaman

9

Gümüşhane

9

Tunceli  

10

Konya

10

Yalova

10

Ordu               

10

Kastamonu

10

K.Maraş

   

11

Mersin

   

11

Osmaniye

11

Kırklareli

11

Kars

   
       

12

Rize

12

Kırşehir

12

Malatya

   
       

13

Trabzon

13

Kilis

13

Mardin

   
       

14

Uşak

14

Muğla

14

Siirt    

   
           

15

Nevşehir

15

Sivas

   
           

16

Niğde

16

Şanlıurfa

   
           

17

Sinop

17

Van

   
           

18

Tokat

       
           

19

Yozgat

       
           

20

Zonguldak

       

     

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.