logo yeni

MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE AVUKATI ATAMA USULÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

maliyebakanligiMaliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde yapılan ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle, Hazine Avukatı unvanlı kadrolara açıktan ve naklen atamaya ilişkin usuller yeniden düzenlendi.

Yönetmelik değişikliği ile, “Hazine avukatı unvanına naklen atama” başlıklı madde yürürlükten kaldırılarak, “Hazine Avukatı Unvanına Açıktan ve Naklen Atama” başlığı ile Yönetmeliğe yeni bir bölüm eklendi.

Yönetmeliğe eklenen yeni bölümde yer verilen maddelerde;

**Hazine Avukatı kadrolarına giriş için yapılacak sınav,

**Sınavın duyurusunun yapılış şekli,

**Sınava başvuru şartları,

**Sınava başvurusunun nasıl yapılacağı,

**Sınav başvurularının değerlendirilmesi,

**Sınav komisyonun nasıl oluşacağı,

**Sınav komisyonunun hangi görevleri yapacağı,,

**Yazılı sınav konularının neler olacağı,

**Yazılı sınavın nasıl değerlendirileceği

**Yazılı sınav sonuçlarının nasıl duyurulacağı ve sözlü sınava çağrının nasıl yapılacağı,

**Sözlü sınavda değerlendirmenin nasıl yapılacağı,

**Sınav sonuçlarının nasıl duyurulacağı

**Sınav sonuçlarına itiraz hususu

**Sınav belgelerinin saklanması

**Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların durumu,

**Sınav sonucuna göre atamaların nasıl yapılacağı,

**Hazine avukatlığına kimlerin naklen atanabileceği

hususları, ayrı maddeler halinde ayrıntılı olarak düzenlendi.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü kısmına mevcut 41 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü bölüm eklenmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Avukatı Unvanına Açıktan ve Naklen Atama

Giriş sınavı

MADDE 41/A – (1) Hazine Avukatı kadrolarına KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır. Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

Sınavın duyurulması

MADDE 41/B – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri ve şekli, KPSS taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak suretiyle ve e-Devlet portalı ve Bakanlık ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulur.

Sınav başvuru şartları

MADDE 41/C – (1) Hazine Avukatı olarak atanacaklarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Avukatlık ruhsatını haiz olmak.

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

Sınava başvuru

MADDE 41/Ç – (1) Sınava başvuru, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde elektronik ortamda yapılabilir.

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldururlar.

(3) Başvuruyu elektronik ortamda yapanların, formun imzalı bir örneğini ilanda belirtilen adrese veya en geç sınav saatinden önce sınav salon yetkilisine teslim etmesi zorunludur.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, sınav başvuru formunun giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(5) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının yazılı ve/veya sözlü sınav öncesinde ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanarak alınır ve aslı ilgiliye iade edilir.

Sınav başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 41/D – (1) Sınava girmeye hak kazanan adaylar, atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere başvuru yapanların (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aldıkları KPSSP3 puanlarına göre en yüksek puan almış adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirlenir.

(2) KPSSP3 puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında en az on gün önce ilan edilir.

Sınav Komisyonu

MADDE 41/E – (1) Sınav Komisyonu, bir Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünden en az Daire Başkanı düzeyinde bir üye ile Hukuk Müşaviri ve Müşavir Hazine Avukatları arasından Bakan onayı ile belirlenen başkan dahil en az beş ve tek sayıda asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Sınav Komisyonunun görevleri

MADDE 41/F – (1) Sınav Komisyonu; yazılı sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevlidir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 41/G – (1) Yazılı sınav, aşağıdaki konu gruplarından bir veya birkaç oturumda yapılır.

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku.

b) Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku.

c) Medeni Hukuk, Hukuk Muhakemesi, Borçlar Hukuku.

ç) İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 41/Ğ – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınav sonuçları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanarak tutanağa bağlanır ve tutanak Sınav Komisyonu üyelerince imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması ve sözlü sınava çağırma

MADDE 41/H – (1) Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olanlar için yapılacak sözlü sınavın yeri, günü ve saati Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca, sınavın yazılı ve sözlü şekilde yapılması halinde yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin yazı, sınav tarihinden en az yirmi gün önce gönderilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav

MADDE 41/I – (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) 41/G maddesinde belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(2) Adaylar, komisyon üyeleri tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar bir tutanağa ayrı ayrı geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt kullanılmaz.

(3) Sözlü sınavı başarmış sayılmak için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin yüz üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş olması zorunludur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 41/İ – (1) Giriş sınavını başarmış sayılmak için yazılı ve/veya sözlü sınavların her birinden başarılı olunması zorunludur. Sınavın yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde sınavda başarılı olanların yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalaması başarı sırasını oluşturur. Sınavın yazılı veya sözlü olarak yapılması halinde ise yazılı veya sözlü sınav puanı başarı sırasını oluşturur.

(2) Sınav Komisyonu; adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asil, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve ilan eder. Puanların aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Sınav sonuçları, Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

(4) Sınavı başarmış sayılmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41/J – (1) Adaylarca yazılı veya sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde itiraz edilebilir.

(2) Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuç ilgiliye bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 41/K – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Bakanlıkça saklanır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 41/L – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atama

MADDE 41/M – (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Giriş sınavını kazanan adaylardan atamaya esas olmak üzere aşağıdaki belgeler istenir:

a) Mal bildirimi.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

c) 4 adet fotoğraf.

ç) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanı.

d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

(3) Sınavı kazanan adayların ikinci fıkrada belirtilen belgeleri sınav sonuçlarının Bakanlık ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü internet sayfasında duyurulmasından itibaren on beş iş günü içerisinde Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne elden veya posta ile teslim etmeleri zorunludur. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(4) Sınavda başarılı olanlardan, gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir.

(5) Sınavda başarılı olup atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile süresi içerisinde atamaya esas belgelerini teslim etmeyenler, atanma isteminden vazgeçenler, atanıp da görevine başlamayanlar veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılmaması ve altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla, yedek listeden atama yapılabilir.

(6) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenler veya atama için gerekli belgeleri kendilerine bildirilen süre içinde teslim etmeyenler ile ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Hazine avukatlığına naklen atama

MADDE 41/N – (1) Hukuk Fakültesi mezunu olanlardan yargı merciinde Hakim ve Savcı olarak görev yapanlar, Avukatlık ruhsatını haiz olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrosunda en az 2 yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine Avukatı olarak görev yapmış olanlardan asaleti tasdik edilenler sınava tabi tutulmaksızın Hazine Avukatlığına naklen atanabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yürürlükten kaldırılan madde

Hazine avukatı unvanına naklen atama

MADDE 41 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında memur statüsünde çalışmakta olup avukatlık ruhsatına haiz olanlar aşağıdaki şartları taşımaları kaydıyla Hazine Avukatı olarak atanırlar.

(2) Hazine Avukatı olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) (Mülga)

b) Sağlık durumu, yurdun her yerinde çalışmaya ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

c) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

şartları aranır.

(3) Hazine Avukatlığı sınavına katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav konuları, sınavın yapılacağı yer ve tarih, atama yapılacak boş kadro sayısı, atama yapılacak il ve ilçeler ile en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Resmi Gazete veya ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden en az birinde duyurulur ayrıca, söz konusu duyuru Bakanlık web sayfasında da yayımlanır.

(4) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Sınav başvuruları, en geç son başvuru tarihi itibarıyla sınavı düzenleyen birimde olacak şekilde şahsen veya posta ile yapılır. Sınav başvuruları duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Sözlü sınava katılacaklardan;

a) Özgeçmiş ve tebligat adresini belirten dilekçe,

b) Avukatlık ruhsatı örneği,

c) Erkeklerde askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

ç) Sağlık durumunun görev yapmasına elverişli olduğuna dair beyanı,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

istenir.

(6) Sözlü sınav, aşağıdaki konulardan yapılır.

a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi.

b) Türkçe.

c) Anayasa Hukuku.

ç) Medeni Hukuk.

d) Borçlar Hukuku.

e) Ticaret Hukuku.

f) Hukuk Yargılama Usulü Hukuku.

g) İcra ve İflas Hukuku.

ğ) Ceza Hukuku.

h) Ceza Yargılama Usulü Hukuku.

ı) İdare Hukuku.

i) İdari Yargılama Usulü Hukuku.

j) İş Hukuku.

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

l)  659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname.

(7) Sınav komisyonu; Bakanlık onayı ile Baş Hukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Hukuk Müşavirinin başkanlığında, iki Hukuk Müşaviri ve iki Müşavir Hazine Avukatı olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle, sınav komisyonuna bir Hukuk Müşaviri ve bir Müşavir Hazine Avukatı da yedek üye olarak belirlenir. Asil üyenin katılmadığı toplantıya, yedek üye katılır.

(8) Sınav komisyonları üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(9) Sözlü sınavda başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur. Sınav sonucunda başarılı olanlardan ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre başarılı, diğerleri ise yedek olarak ilan edilir. Aynı puanı alan adaylardan sırasıyla doktora, yüksek lisans yapanlara, hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır.

(10) Sınav sonuçlarını gösteren liste, sınavın sonuçlandığı günden itibaren en geç üç gün içinde web sayfasında yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur.

(11) Sınava katılanlar itirazlarını, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sonuçların ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak yaparlar. İtiraz, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonucu, itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(12) Sınav sonuçları, müteakip sınava kadar geçerlidir.

(13) Sınav sonucunda düzenlenen başarı listesinin birinci sırasında yer alan adaydan başlamak üzere, ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının yüzde beşi oranına karşılık gelen sayıdaki adaylar, atanacakları görev yerini sınav duyurusunda belirtilen il ve ilçeler arasından tercih edebilirler. İlan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının yüzde beşi kesirli sayı olduğu takdirde tam sayıya tamamlanır.

(14) Tercih hakkı olan adayların dışında kalanların atamaları, çekecekleri kur’alara göre gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılır. Kur’a, sınav komisyonu ve adayların huzurunda çekilir.

(15) Adli ve idari yargıda Hakim ve Savcı olarak en az dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında Hukuk Müşaviri unvanında en az on yıl, Avukat kadrosunda en az iki yıl görev yapmış olanlar ve daha önce Hazine Avukatı olarak görev yapmış olanlardan asaleti tasdik edilenler,  sınav hariç ikinci fıkrada sayılan şartları taşımaları kaydıyla Hazine Avukatlığına atanabilirler.

(16) Avukatlık ruhsatına haiz olan Hakim, Savcı ve Hukuk Müşavirleri için onbeşinci fıkradaki süreler iki yıl olarak uygulanır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.