logo yeni

MUVAFAKAT VERİLMEYEN MEMUR ÇAREYİ MAHKEMEDE ARADI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adaletKPSS sonuçlarına göre merkezi olarak yerleştirilen, ancak görev yapmakta olduğu kurum tarafından muvafakat verilmediği için yerleştirildiği kuruma atanamayan memur, açtığı davayı kazandı.

Genel idare hizmetler sınıfında arşiv memuru olarak görev yapmakta iken KPSS sonuçlarına göre başka bir kurum emrine kütüphaneci olarak yerleştirilen kamu görevlisine, kurumu tarafından muvafakat verilmemesi ve yerleştirildiği kurumun da muvafakat verilmemesini gerekçe göstererek atamasını yapmaması üzerine açılan davada, Mahkeme her iki kurumun işleminin de iptaline karar verdi.

Davaya bakan Kocaeli 2. İdare Mahkemesi;

-657 sayılı Yasanın 74. maddesi gereği kurumlar arası yer değiştirme işleminin kurumların karşılıklı muvafakati ile sağlanacağı,

-Kuram değiştirme taleplerinin, memurun; yeni bir üst öğrenimi bitirmesi, diğer bir kurumun açtığı kariyer nitelikli bir görevin sınavını kazanması, mali imkânlarının daha iyi olması, üst görev olması, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olacağı ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalışması gibi çeşitli sebeplere dayanabileceği,

-Memurun çalıştığı kurumun muvafakat verip vermeme konusunda takdir yetkisinin bulunduğu, ancak takdir yetkisi kullanılırken kadro durumu, ihtiyaç ve atanacak kişinin niteliklerinin değerlendirmesi gerektiği, aksine bir davranışın bu hususta idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullanılması sonucunu doğuracağı,

-Memurların muvafakat istemlerinin reddine ilişkin işlemlerin yargısal denetiminde; kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde, kişilerin eğitim durumları ve yükselme olanakları dikkate alınmak suretiyle kadrolar arasında yapılacak bir karşılaştırma sonucunda bir karar verilmesi gerekeceği

değerlendirmelerinden hareketle, davacının kendisine tanınan ve öğrenimine göre yükselme olanakları daha fazla olan görevde bulunma hakkından yararlanmasını sağlayıcı nitelikteki atamaya, muvafakat verilmemesi ve bu işlem gerekçe gösterilerek naklen atama yapılmaması işlemlerinde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılarak, dava konusu işlemlerinin iptaline Karar verdi.

Söz konusu Karar

T.C.

KOCAELİ

2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO              : 2013/1

KARAR NO: 2013/951

DAVACI               :

DAVALI                : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü... Bölge Müdürlüğüne bağlı ... Tapu Müdürlüğünde genel idare hizmetler sınıfında arşiv memuru olarak görev yapan davacının, KPSS 2012/1 yerleştirme sonuçlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine kütüphaneci olarak yerleştirilmesine rağmen muvafakat verilmemesi nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin 01.01.2012 tarih ve 229737 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemi ile 17.10.2012 tarih ve 21598 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada; çalıştığı kurumda hizmetine ihtiyaç bulunmadığı, naklen atanmak istenilen kadronun mesleki ve; teknik eğitime uygun, hâlihazırda bulunulan kadroya nazaran üst bir kadro niteliğinde olduğu, dava konusu işlemlerin hukuka ve eşitlik ilkesine aykırılık taşıdığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMASININ ÖZETİ : 657 sayılı Kanunun 74. maddesi hükmü gereğince idarenin takdir hakkı bulunduğu, 2012 yılı sonu itibarıyla 1262 tapu arşiv memurluğu kadrosu bulunmasına rağmen 550 personelle hizmet verildiği, dolayısıyla ülke genelinde 712 davacının çalıştığı ... Tapu Müdürlüğü bazında ise davacının haricinde 1 tapu arşiv memuruna daha ihtiyaç bulunduğu, davacının muvafakat talep ettiği kadronun hâlihazıra bulunduğu kadroya nazaran görevde yükselme niteliğinde sayılamayacağı ve; kariyer mesleği olmadığı, bu yönleriyle dava konusu işlemin hukuka ve mevzuat hükümlerine uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren... 2. idare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü... Bölge Müdürlüğüne bağlı... Tapu Müdürlüğünde genel idare hizmetler sınıfında arşiv memuru olarak görev yapan davacının, KPSS 2012/1 yerleştirme sonuçlarına göre Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine kütüphaneci olarak yerleştirilmesine rağmen muvafakat verilmemesi nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin 01.11.2012 tarih ve 229737 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı işlemi ile 17.10.2012 tarih ve 215598 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesinin birinci fıkrasında; memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kuramların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya; 68.maddedeki esasları çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu, kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteğinin şart olduğu kurala bağlanmıştır.

657 sayılı Yasanın 74. maddesi gereği kurumlar arası yer değiştirme işlemi kurumların karşılıklı muvafakati ile sağlanmaktadır. Bu hükme göre kuram değiştirme talepleri bir memurun yeni bir üst öğrenimi bitirmesi, diğer bir kurumun açtığı kariyer nitelikli bir görevin sınavını kazanması, mali imkânlarının daha iyi olması, üst görev olması, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olacağı ve; hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalışması gibi çeşitli sebeplere dayanabilmektedir.

Memurun çalıştığı kurumun muvafakat verip vermeme konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu şüphesizdir. Ancak idarenin takdir yetkisi kullanırken kadro durumu, ihtiyaç, atanacak kişinin niteliklerinin değerlendirmesi gerektiği, aksine bir davranışın bu hususta idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullanılması sonucunu doğuracağı kuşkusuzdur.

Dava dosyasının incelenmesinden; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Programından mezun davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre... Bölge Müdürlüğüne bağlı... Tapu Müdürlüğü emrinde genel idari hizmetler sınıfında tapu arşiv memura kadrosuna atanarak göreve başladığı. 2012/1 KPSS sonucuna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı... İli taşra teşkilatına teknik hizmetler sınıfında Kütüphaneci unvanıyla yerleştirilmesi üzerine davacının 30.07.2012 günlü dilekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na... İl Kütüphaneci kadrosuna atanmak üzere başvurduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca davacının atamasının gerçekleştirilebilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden muvafakat istenildiği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 17.10.2012 gün ve 21598 sayılı işlemi ile personel ihtiyacı olması, görev yaptığı birimde iş hacmine göre personel eksiği bulunduğu gerekçe gösterilerek davacının atanmasına muvafakat verilmediği, bu işlem üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 01/11/2012 gün ve 229737 sayılı işlemi ile atanma talebinin de reddedilmesi ve davacıya tebliği akabinde tarih ve sayıları belirtilen davalı idarelerin işlemlerinin iptalleri istemiyle açıldığı anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan Kanun hükümleri gereği memurun kurumundan muvafakat alması halinde başka bir kuramdaki göreve atanabilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak idarenin takdir yetkisi içerisinde olan muvafakat verilmesi işleminde, belirleyici olan kriterin kamu yararı ve hizmet gereği olacağında şüphe yoktur.

Memurların bir kurumdan diğer kuruma atanmak için muvafakat istemlerinin reddine ilişkin işlemlerin yargısal denetimde; kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde; kişilerin eğitim durumları ve yükselme olanakları dikkate alınmak suretiyle kadrolar arasında yapılacak bir karşılaştırma sonucunda bir karar verilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, memurun gördüğü yüksek öğrenim, edindiği bilgi ve; tecrübeler doğrultusunda daha üst görevi yapabilmesine olanak tanınması kariyer ilkesinin gereği olmakla birlikte aldığı öğrenim sonucu edindiği bilgi ve beceri doğrultusunda önceki görevine göre yükselme olanağı bulunan statüdeki mesleği ifa etmesi, bu suretle kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına da uygun düşeceği kuşkusuzdur.

Bu durumda, davacının kendisine tanınan ve öğrenimine göre yükselme olanakları daha fazla olan görevde bulunma hakkından yararlanmasını sağlayıcı nitelikteki atamaya, muvafakat verilmemesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca naklen atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün dava konusu işleminde hukuka uygunluk görülmemiş olup, bu işlem gerekçe gösterilerek davacının naklen atanma talebinin reddine ilişkin tesis edilen dava konusu Kültür ve Turizm Bakanlığı işleminde de hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 290,90 TL yargılama giderinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan kısmın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 10.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.