logo yeni

MUVAFAKATİ DAVAYLA ALDI AMA NAKLEN ATANAMADI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yer-degistirmeNaklen atanmak istediği kurumun muvafakat isteğinin çalıştığı kurum tarafından reddedilmesi üzerine açtığı davayı kazanan memur, muvafakat isteyen kurumunun çeşitli gerekçelerle atama yapmaktan vazgeçmesi üzerine açtığı davada olumlu sonuç alamadı.

Adalet Bakanlığı emrinde infaz koruma memuru olarak görev yapan personelin naklen atanabilmesi için, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından istenen muvafakatin, Adalet Bakanlığı tarafından verilmemesi üzerine açılan davada, muvafakat verilmemesi işleminin iptaline karar verilmiştir.

Muvafakati istemiş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, iptal kararı üzerine; Bütçe Kanunu ile kuruma tahsis edilen kadroların tamamının açıktan atama yapılmak üzere doldurulduğunu ve boş kadro bulunmadığın, bu nedenle de ilgili personelin naklen atamasının yapılamayacağını belirtmiştir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından atamanın yapılmaması üzerine açılan davaya bakan Muğla 2. İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiştir.

Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin davanın reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması ve yürütmenin durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, yürütmenin durdurulması isteminin reddine Karar verdi.

Danıştay 5. Dairesinin bir üyesi, verilen Karara; “… muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, mahkeme kararının uygulanması amacıyla atamasının yapılması gerekirken kadro durumu gerekçe gösterilerek atamasının yapılmamasında hukuka uyarlık bulunmadığından çoğunluk kararına karşıyım.” diyerek karşı oy kullandı.

Söz konusu Karar

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2013/8456

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN VE

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVACI)                          :

KARŞI TARAF (DAVALI)                 : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

İSTEĞİN ÖZETİ  : ... İli ... İlçesi Kapalı Ceza ve infaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Adalet Bakanlığının muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin mahkeme kararı ile iptali üzerine, kararın gönderildiği muvafakat isteyen davalı idarece, 2012 yılı Bütçe Kanunu ile kuruma tahsis edilen kadroların tamamının açıktan atama yapılmak üzere doldurulduğundan dolayı boş kadro bulunmaması sebebiyle atamanın yapılamayacağına ilişkin tesis olunan 21.6.2012 tarih ve 11979 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolunda Muğla 2. İdare Mahkemesi'nce verilen 18.7.2013 günlü, E:2012/735, K:2013/668 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Yasayla değişik 27/2. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleşmemiş bulunduğundan yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 23.10.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KARŞI OY             : ... İli ... İlçesi Kapalı Ceza ve; infaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak görev yapan davacıya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin mahkeme kararı ile iptal edilmesi nedeniyle, mahkeme kararının uygulanması amacıyla atamasının yapılması gerekirken kadro durumu gerekçe gösterilerek atamasının yapılmamasında hukuka uyarlık bulunmadığından çoğunluk kararına karşıyım.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.