logo yeni

NAKLEN ATAMALARDA SAĞLIK ÖZRÜNE DANIŞTAY BAKIŞI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet8Devlet memurlarının görev yaptıkları kurumların başka yerlerdeki teşkilatlarına naklen atanmaları sırasında, personel tarafından gerekli belgelerle ileri sürülen sağlık özürleri, bazı kurumlar tarafından değerlendirilirken bazı kurumların ise gerekli değerlendirmeyi yapmadan naklen atama yoluna gittiği görülmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” başlıklı 76 ncı maddesinde; “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.”  denilmiştir.

Öte yandan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin “Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, personelin naklen atanmasına ilişkin işlemlerde, personel tarafından sağlık özrüne ilişkin gerekli bilgi ve belgeler sunulmak suretiyle, naklen atamanın yapılmaması konusunda talepte bulunulması durumunda, bu hususun ilgili kurum tarafından değerlendirilmesi ve uygun görülmesi halinde naklen atamanın yapılmaması gerekmektedir.

Ancak, memur tarafından ileri sürülen sağlık özrüne ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmadan, memurun naklen atandığı durumlara da rastlanmaktadır.

Sağlık özrüne ilişkin değerlendirme yapılmadan gerçekleştirilen naklen atama işlemlerine karşı açılan davalarda, idari yargı yerleri atama işleminin iptali yönünde kararlar verebilmektedir.

Benzer olay

Benzer bir olay, İlçesi Tapu Sicil Müdür Yardımcısı olarak görev yapan personelin başka bir yere aynı unvanla atanması konusunda yaşanmıştır. Sağlık özrü dikkate alınmadan yapılan naklen atama işlemi, İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunurken,  temyiz aşamasında konuyu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi naklen atama işleminin hukuka uygun olmadığını değerlendirerek, idare mahkemesi Kararını bozdu.

Söz konusu Karar

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2012/2846

KARAR NO: 2013/2860

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

İSTEĞİN ÖZETİ: Çanakkale İdare Mahkemesi'nce verilen 23/02/2012 günlü, E:2011/230, K:2012/213 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

CEVABIN ÖZETİ: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi: Davacının sağlık özrü dikkate alınmaksızın tesis edilmiş olan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, davacının temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; Çanakkale İli Yenice İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacının, bu görevden alınarak Kars İli Susuz İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin 11.2.2011 günlü, 3736 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 23.2.2012 günlü, E:2011/230, K:2012/213 sayılı kararıyla; hakkındaki çeşitli iddiaların incelenmesi sonucu hazırlanmış olan 24.1.2011 günlü 4 sayılı İnceleme Raporunda yer alan tespitler ile bunun sonucunda idari yönden getirilen teklif yanında, davacının öncelikli olarak Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 5. veya 6. hizmet bölgesinde görev yapması gerektiği halde 2. bölge olan Yenice İlçesinde 14 yıldır görev yaptığı, ayrıca davacıya ait sağlık kurulu raporlarında çalışabileceği yerler yönünden bir kısıtlama bulunmadığı, davacının atandığı yerde çalışmasının sağlık durumunu tehlikeye sokacağını tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi halinde ise, sağlık özrüne dayalı olarak atanma talebinde bulunabileceği, tüm bu hususlar dikkate alındığında, dava konusu atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir..

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin, " Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarda Gözönünde Bulundurulacak Hususlar" başlıklı 9. maddesinde; "Yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından, eş ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır." hükmü bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; Yenice Kaymakamlığına hitaplı tarihsiz, isimsiz ve imzasız dilekçede Yenice Tapu Sicil Müdürü ile Müdür Yardımcısı (davacı) hakkında, istem sahibi kişilerden açıktan para almadan hiç bir işlem yapmadıkları iddialarının incelenmesi sonucu, Bursa Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü Denet menliği tarafından hazırlanan 24.01.2011 günlü 4 sayılı İnceleme Raporunda; adı geçenler hakkında maddi menfaat temin ettikleri iddialarının sübut bulmadığı sonucuna ulaşılmış ise de, adı geçenler hakkında idari yönden, başka bir müdüriyete atanmaları yönünde teklif getirildiği, ayrıca bu rapor ilgi tutulmak suretiyle aynı hususlarda olmak üzere yine adı geçenler hakkında aynı birim tarafından 24.1.2011 günlü 5 sayılı Basit Rapor düzenlendiği; bu raporda da, aynı sonuçlara ulaşıldığı, ancak iddia edilen hususlarda başta İlçe Kaymakamı olmak üzere İlçe halkı nezdinde genel bir kanaatin oluştuğu, vatandaşların şikayet ve sızlanmalarının önlenmesi için takdir makama ait olmak üzere Müdürün başka bir müdürlükte, Müdür Yardımcısı (davacının) ise, hakkındaki iddialar ve sağlık durumu dikkate alınarak iş kapasitesi düşük vatandaşla temas edilmeyen veya az temas edeceği ayrıca tedavisinin de kolaylıkla sağlanabileceği başka bir Müdürlükte değerlendirilmesi görüş bildirilmesi üzerine, dava konusu işlemin tesis edilmesi sonucu, temyizen davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacı hakkında Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 30.5.2008 tarihli raporda; ilgilinin 14.3.2006 tarihinden itibaren Mültipl Skleroz (MS) tanısıyla takip ve tedavide olduğu, hastanın MS belirtilerini şiddetli yaşadığı ve hastanın stresten uzak, hafif işlerde çalıştırılmasının hastalığın seyri bakımından önemli olduğu yönünde görüş bildirildiği, ayrıca Çanakkale Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından düzenlenmiş olan 14.3.2011 tarihli Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda, davacının söz konusu hastalığı nedeniyle %76 oranında Vücut Fonksiyon Kaybının bulunduğu ve ağır özürlü olduğu bildirilmiştir..

Yukarıda bahsi geçen İnceleme ve Basit Raporlarda yer alan tespitler ile idari yönden getirilen teklifler  ile davacının yürütmekte olduğu görevinin niteliği birlikte değerlendirildiğin de, davacının Yenice Tapu Sicil Müdürlüğü nün gerekleri bakımından sakıncalı hale getirdiği tartışmasızdır.

Dolayısıyla, yukarıda bahsi geçen raporda da açıkça belirtildiği üzere, davacının ataması yapılırken, sağlık özrünün ve buna dayalı takip ve tedavisinin de dikkate alınması ve bu yönde herhangi olumsuz bir sürecin yaşanmamasına Özen gösterilmesi gerekmektedir.

Ancak, dava konusu atama işlemi tesis edilirken davalı idarece bu durumun gözetilmediği açıktır. Başka bir ifadeyle, davacının söz konusu sağlık sorunu ile takip ve tedavisini kesintisiz ve istenilen bir seviyede sürdürmesine olanak sağlayacak bir yere atanması gerekirken, tüm bu hususlar gözardı edilerek, davacının sağlık durumunda olumsuzluklar yaratabilecek şekilde Kars İli Susuz İlçesine atanmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Çanakkale İdare Mahkemesi'nce verilen 23/02/2012 günlü, E:2011/230, K:2012/213 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlarda  gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 10/04/2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.