logo yeni

MÜDÜR KADROSUNA ATANMA TALEBİNE MAHKEMENİN CEVABI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet2Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, atanmak için gerekli koşulları taşıdığı Müdür kadrosuna atanmak için yaptığı başvurusu reddedilen personelin açtığı davada, Mahkeme idareyi haklı buldu.

Dava; bir ilçede tapu sicil müdür yardımcısı olarak görev yapan ve daha önce tapu müdürü olarak da görev yapmış olan personelin, yeniden tapu müdürü olarak atanma talebinin  Kurumu tarafından zımnen reddedilmesi üzerine açılmıştır.

Davaya bakan Afyon İdare Mahkemesi, özetle;

**İdarenin, bir kadroya atama yapma konusunda sahip bulunduğu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak kullanılması gerektiği,

**Takdir yetkisine dayanılarak tesis edilen işlemler üzerindeki yargı denetimi, hukuka uygunluk unsuru ile sınırlı olup, idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği ve yerindelik denetimi yapılamayacağı,

**İdare münhal bulunan bir kadroya/kadrolara kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi/kişileri atama konusunda, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasında tercihte bulunma hak ve yetkisine sahip olduğundan, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı,

**İşlemin diğer unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sürece, anılan kadroya atanma koşullarını taşıyan kişiler arasında değerlendirme yapılarak seçim yapmaya zorlamak suretiyle idarenin takdir yetkisini kaldırarak belli bir kişinin atanması sonucunu doğurabilecek şekilde iptal kararı verilemeyeceği,

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, müdür kadrosuna atanmak isteyen personelin talebinin zımnen reddedilmiş olmasında hukuka aykırılık bulunmadığına ve davanın reddine karar vermiştir.

Söz konusu Karar

T.C.

AFYONKARAHİSAR

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO     : 2012/760

KARAR NO : 2013/306

DAVACI:

DAVALI:TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Afyonkarahisar ili, ......... ilçesinde tapu sicil müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, tapu müdürü olarak atanmasına yönelik talebinin reddine ilişkin davalı idare işleminin; daha önce uzun süre tapu müdürlüğü yapmasına ve herhangi bir olumsuz sicili' bulunmamasına rağmen tapu müdürü olarak atanma talebinin kabul edilmesinin hukuka aykırılık taşıdığı, mazereti nedeniyle kendi isteği ile müdür yardımcısı olarak atandığı ve söz konusu mazeretin ortadan kalkması üzerine yaptığı başvurusunun kabul edilmesi gerektiği, benzer durumda olan birçok kişinin talebinin kabul edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Davacının Didim Tapu Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde diğer bir kısım personelle birlikte hakkında yapılan soruşturma sonucunda, iş yoğunluğu ve gayrimenkul rantı az olan müdürlüklerde çalıştırılmasının önerildiği, talep ettiği yerlerin iş yoğunluğu göz önüne alınarak yerinde görülmediği, belirtilen hususlar kapsamında yer alan ihtiyaç bulunan yerlerden birine müdür olarak atanma talebinde bulunması halinde talebinin değerlendirileceği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:

Dava, Afyonkarahisar ili, ............. ilçesinde tapu sicil müdür yardımcısı olarak görev yapan davacının, tapu müdürü olarak atanmasına yönelik talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

2'577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2'nci maddesinin ikinci fıkrasında; "İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdari mahkemeler; yerindelik denetimi yapamazlar, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 1997 yılında tapu sicil müdür yardımcısı, 1999 yılında da tapu sicil müdürü olan ve belirtilen tarihlerden bu yana çeşitli yerlerde tapu sicil müdürü/yardımcısı olarak görev yapan davacının, halen Afyonkarahisar ili, .......... ilçesinde tapu sicil müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olduğu, 11/04/2012 tarihli dilekçe ile isimlerini belirttiği bazı il ve ilçelere tapu müdürü olarak atanması talebiyle başvuruda bulunduğu, söz başvurusunun zımnen reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İdarenin, bir kadroya atama yapma konusunda sahip bulunduğu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak kullanılması gerektiği idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Bununla birlikte, takdir yetkisine dayanılarak tesis edilen işlemler üzerindeki yargı denetimi, hukuka uygunluk unsuru ile sınırlı olup,idarenin takdir yetkisini ortadan kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceği ve yerindelik denetimi yapılamayacağı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2. maddesinin 2. fıkrasında açıkça vurgulanmış bulunmaktadır.

Buna göre, idare münhal bulunan bir kadroya/kadrolara kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun kişiyi/kişileri atama konusunda, gerekli nitelikleri taşıyanlar arasında tercihte bulunma hak ve yetkisine sahip olduğundan, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararı ile zorlanamayacağı gibi; bu husustaki yargısal denetimde, işlemin diğer unsurları yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sürece, anılan kadroya atanma koşullarını taşıyan kişiler arasında değerlendirme yapılarak seçim yapmaya zorlamak suretiyle idarenin takdir yetkisini kaldırarak belli bir kişinin atanması sonucunu doğurabilecek şekilde iptal kararı verilemeyeceği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 135,10 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 660,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 11/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.