logo yeni

ROTASYONUN EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN YAPILIP YAPILMADIĞI ÖNEMSENMEDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

anlasmakBulunduğu yerde uzun süre çalışması nedeniyle rotasyona tabi tutulan ve yeni görev yerine gitme yerine talebi üzerine başka bir yere atanan personelin açtığı davada, ilk derece mahkemesi rotasyonun eşitlik ilkelerine uygun yapılıp yapılmadığını sorgularken, Danıştay ilgili dava Dairesi ile İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararlarda konunun bu yönüne girilmedi.

Dava konusu olan olayda, uzun yıllar İstanbul  İl merkezinde tapu sicil müdürü olarak görev yapan davacının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde öngörülen 6 yıllık hizmet süresini doldurduğu gerekçesiyle,  aynı unvanla başka yere atanmış, yeni görev yerine başlamadan önce de kendi isteği ile başka bir yere ataması yapılmıştır. Naklen atama işlemine karşı açılan davaya bakan mahkemelerin konuya ilişkin değerlendirmeleri farklı olmuştur.

İdare mahkemesinin yaklaşımı

Söz konusu personelin ilk atama işlemine karşı açtığı davaya bakan İstanbul 4. İdare Mahkemesi; idarenin, kamu hizmetinin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, personelin bir hizmet biriminde uzun süre görev yapmasının ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları gidermek ve personelin farklı ekonomik, kültürel ve coğrafi koşullara sahip yurt bölgelerinde hizmet yapmalarını sağlamak gibi amaçlarla "rotasyon" uygulaması yapabileceği, ancak bu uygulamanın objektif ölçütlere bağlanması ve personel arasında ayrımcılığa yol açmayacak şekilde uygulanması gerektiği yaklaşımından hareket etmiştir. 

Mahkeme, ara kararıyla davalı idareye bulunduğu yerde süresi dolan personelin yeni görev yerlerinin belirlenmesinde hangi ölçütlerin esas alındığının, varsa bu ölçütlerin nesnel bir düzenlemeye dayanıp dayanmadığının sormuş;  verilen cevapta, atamaya tabi tutulanlar ile tutulmayanlar arasında hangi ölçütlerin gözetildiğinin, hizmet sürelerinin, eş mazeretlerinin, ilgililerin atanmayı istedikleri yerlerin, dolu ve boş kadroların ne şekilde değerlendirildiğinin, puanlama esası gibi somut ve objektif ölçüler uygulanıp uygulanmadığının, süresinin dolması nedeniyle atananların yeni görev yerlerinin il veya ilçe olarak belirlenmesinde ve personel arasında farklı uygulamalar yapılmasında hangi nedenlerin etken olduğunun açıklanmaması üzerine de,  dava konusu işlemin tesisinde objektiflik, eşitlik gibi kurallara uyulmaksızın hareket edildiği kanaatine vararak atama işleminin iptaline karar vermiştir.

Danıştay 5. Dairesinin değerlendirmesi

Davaya temyiz aşamasında bakan Danıştay 5. Dairesi;  davacının ataması yapıldıktan sonra eski görevinden henüz ayrılmadan dilekçeyle başka bir yere atanmayı istediği ve davacının talebi doğrultusunda davalı idarece ilk atama işleminden vazgeçilerek dava konusu işlemin tesis edildiğinden hareketle, davacının talebine uygun olarak yapılan atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

İdari Dava Daireleri Kurulunun değerlendirmesi

Danıştay 5. Dairesinin bozma kararına uymayan ve kararında ısrar eden İstanbul 4. İdare Mahkemesi Kararını temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76 ncı maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmış olduğu,  bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğu,

-İlgili Kurumun, Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğine göre, istisnai hükümler dışında fiili hizmet süresinin birinci grupta altı yıl olduğu, gerek normal ve gerekse hizmet gereği yapılacak yer ve grup değiştirmelerinde görev yapılan hizmet biriminin bulunduğu ilçe mülki sınırları dışında bulunan bir hizmet birimine atama yapılacağı, birinci grup müdürlüklerde geçirilmesi gereken sürelerin tamamlanması halinde hizmet biriminin değiştirilmesinin zorunlu olduğu,

-Dava konusu olayda, davacının yer değiştirme suretiyle atandığı göreve başlamadan, kendi isteği üzerine ataması iptal edilerek başka bir yere atandığı; davacının görev yaptığı ve atandığı yerlerin birinci hizmet bölgesi illerin birinci grup ilçelerindeki hizmet birimleri olduğu,

-Davacının birinci grup müdürlüklerde geçirilmesi gereken 6 yıllık fiili hizmet süresini tamamlamış olması ve atanacağı yerin isteği de dikkate alınarak belirlenmiş olması karşısında, hakkında tesis edilen atama işlemine hukuka aykırılık bulunmadığı

sonucuna ulaşarak, ilk derece mahkemesinin atamanın iptali yönündeki kararını bozmuştur.

İdari Dava Daireleri Kurulunun söz konusu Kararı için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.