logo yeni

HASTALIK MAZERETİ ROTASYONU ENGELLEYEMEDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

hastalikZorunlu yer değiştirme kapsamında ataması yapılan Mühendisin, önceden görev yaptığı yerdeki üniversite hastanesinde kendisinin ve kızının hastalıklarının uzun süreden beridir tedavisinin devam ettiği gerekçesiyle, yapılan atamanın iptali istemiyle açtığı davada değişik değerlendirmelerde bulunuldu.

Trabzon İli Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapmakta iken,  bulunduğu yerde 18 yıl çalıştığı gerekçesiyle zorunlu yer değiştirme düzenlemeleri kapsamında rotasyona tabi tutulan Mühendis, kendisi ile kızının hastalıkları nedeniyle sık aralıklarla takiplerinin yapıldığının belirtildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimliğince verilen raporları Kurumuna sunmuş ve Rize İli Kadastro Müdürlüğü emrine aynı unvanla atanması yapılmıştır.

Hastalık mazeretleri ile kızının eğitimi ve aile bütünlüğü göz önünde bulundurulmadan atamanın yapıldığı gerekçesiyle açılan davaya bakan Trabzon İdare Mahkemesi; davacının ve kızının hastalıklarının tedavisinin uzun süreden beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Farabi Hastanesi'nde devam ettiği hususu ile davacının kızının öğrenim durumu ve aile bütünlüğü dikkate alındığında dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına ve atama işleminin iptaline karar vermiştir.

Konuyu temyiz aşamasında değerlendiren Danıştay 5. Dairesi; “davacının rotasyon kapsamında bulunması nedeniyle tesis edilen naklen atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi, görev yaptığı Trabzon İl'inde kalma talebini dayandırdığı hastane raporlarının, hastalığın bulunduğu yerin değişmesi halinde tehlikeye gireceğine yönelik bir belirleme içermemesi ve son durumu yansıtan raporlar olmaması nedeniyle idarece yerinde kalma talebinin dikkate alınmaması yönünden de tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir” diyerek Mahkeme kararının yürütülmesini durdurmuştur.

Söz konusu Karar:

T.C.

DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2013/3241

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI

İSTEYEN (DAVALI)     : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -ANKARA

KARŞI TARAF       :  

İSTEĞİN ÖZETİ: Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen 31/12/2012 günlü, E:2012/1080, K:2012/1615 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: İdare Mahkemesi kararının yürütülmesinin durdurulması yolundaki istemin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Trabzon ili, Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğü emrinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan davacının, Rize ili, Kadastro Müdürlüğü emrine aynı unvanla atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2012 tarihli işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Trabzon İdare Mahkemesi'nin 31/12/2012 günlü, E:2012/1080, K:2012/1615 sayılı kararıyla; davacının ve kızının hastalıklarının tedavisinin uzun süreden beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Farabi Hastanesi'nde devam ettiği hususu ile davacının kızının öğrenim durumu ve aile bütünlüğü dikkate alındığında dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

20.06.2011 günlü ve 27970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9/1. maddesinde, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan personelin atamasının, personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapmak istediği yönündeki talebinin, kamu yararı ve hizmet gerekleri de göz önüne alınarak yapılacağının; 15. maddesinin (2.) fıkrasında, Bölge ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında bulunanların aynı hizmet alanında on yıl görev yapabilecekleri, on yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanının değiştirileceği; aynı maddenin 6. fıkrasında, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına üç tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda; talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re'sen atamasının yapılacağı; "Özre dayalı atama" başlıklı 12. maddesinin (1)-(a) bendinde, madde hükmünde belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabileceği, bunlardan sağlık durumu özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için, personelin kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesinin zorunlu olduğu kurala bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ile gönderme yapılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin maddesinde, sağlık durumu özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, Devlet Memurlarının tedavi Yardımı ve. Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü Devlet Hastanesinden- alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerektiği kuralına yer verilmiştir.               

Davacının, Trabzon İli Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapmakta iken, davalı idarece yerelleşmenin önlenmesi amacı ile personelin son görev yaptığı yerdeki hizmet süresi esas alınarak ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan rotasyon uygulaması kapsamında 15 yıl çalışma süresini tamamlayan 48 Mühendis ve Kontrol Mühendisinin rotasyona tabi tutulacağının ve bunların kimler olacağına ilişkin listenin Mart ayında Kurumun resmi internet sayfasında duyurulduğu, davacının da bulunduğu yerde 18 yıl çalıştığından dolayı rotasyon kapsamına alındığı; davacı tarafından, kendisi ile kızına ait Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimliğince verilen 4.12.2001 ve 23.9.2003 tarihli raporlarda kendisinin ve kızının kan hastalıklarının bulunması nedeniyle sık aralıklarla takiplerinin yapıldığı belirtildiğinden; davalı idarece söz konusu özürleri dikkate alınarak davacının tam teşekküllü Hematoloji Kliniğinin bulunduğu Rize iline atandığı dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre, davacının rotasyon kapsamında bulunması nedeniyle tesis edilen naklen atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi, görev yaptığı Trabzon İl'inde kalma talebini dayandırdığı hastane raporlarının, hastalığın bulunduğu yerin değişmesi halinde tehlikeye gireceğine yönelik bir belirleme içermemesi ve son durumu yansıtan raporlar olmaması nedeniyle idarece yerinde kalma talebinin dikkate alınmaması yönünden de tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Trabzon İdare Mahkemesi'nce verilen 31.12.2012 günlü, E:2012/1080, K:2012/1615 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 52. maddesinin değişik birinci fıkrası uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına, 17/05/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.