logo yeni

İŞE YENİ GİREN PERSONEL BAŞKA YERE SÜRÜLEBİLECEK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

sorusturmaGümrük ve Ticaret Bakanlığına ait kadro ve pozisyonlara ilk defa atanacak personelin işe alınmasında uygulanacak usullerde değişiklik yapılırken, hizmet gereği gerekçe gösterilerek, işe yeni girmiş olan personelin istekleri dışında başka yerlere gönderilmesi hususu da düzenlendi.

Bugün yürürlüğe giren “Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile şu değişiklikler yapıldı:

**Ataması yapılanların, iki yıl geçmeden Kurum içinde başka yere atamasının yapılması daha önce sadece eş veya sağlık özrüne dayalı olarak yapılmakta iken, artık “hizmet gereği” ile de atama yapılabilecek.

Hizmetin gereği atama, “Adli veya idari bir soruşturma sonucunda düzenlenen raporla bulundukları yerde kalmalarında Bakanlıkça sakınca görülmüş olanlar ile bölge müdürlüğünce yaptırılacak tahkikat sonucunda başka hizmet alanlarına atanması teklif edilenleri” de kapsıyor.

**Bazı kadro ve pozisyonlara ilk defa atamalarda aranan yabancı dil şartına ilişkin belge,   “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı” düzenlemesine paralel olarak yeniden düzenlendi.

**Sözlü sınav duyurusunun sınav tarihinden önce ilan edileceği süre 45 günden 30 güne indirildi.

**KPSS başarı sırasına göre sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının iki katından 3 katına çıkarıldı.

**Sınav sonuçları üzerine, asil aday sayısının %15’i kadar belirlenebilen yedek aday sayısı %20’ye çıkarıldı.

Yönetmelik değişikliği ve değişen hükümler

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2012 tarihli ve 28234 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kaldırılan hüküm: “e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

“ı) YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

Eski hali: “ı) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi, (h) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (i) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) YDS’den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,”

Eski hali: (Çözümleyici ve programcı kadro veya pozisyonuna atanabilmek için) “3) KPDS’den en az (D) düzeyinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan veÜDS’den KPDS (D) düzeyine eşit puan aldığını geçerlilik süresi sona ermemiş bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,”

“2) YDS’den en az (A) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,”

Eski hali: (Mütercim kadro veya pozisyonuna atanabilmek için) “2) KPDS’den en az (A) düzeyinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan veÜDS’den KPDS (A) düzeyine eşit puan aldığını, geçerlilik süresi sona ermemiş bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,”

“2) Kimyager ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için; sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu YDS’den en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesiyle belgelemek,”

Eski hali: “2) Kimyager ve İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için; sınavın son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğu KPDS’den en az (D) düzeyinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen uluslararası sınavlardan veÜDS’den KPDS (D) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Sözlü sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, mezun olunması gereken okullar ve bölümler ile KPSS puan türü, atama yapılacak kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, varsa sınıfı ve derecesi, atanılacak görev yerleri, sınav tarihi ve konuları, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanmak ve Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının üç katına kadar aday çağrılabilir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılır.”

Sınavın ilanı

Eski hali: (sınav ilanı başlıklı madde) “MADDE 7 – (1) Sözlü sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, mezun olunması gereken okullar ve bölümler ile KPSS puan türü, atama yapılacak kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, varsa sınıfı ve derecesi, atanılacak görev yerleri, sınav tarihi ve konuları, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Türkiye genelinde tirajı yüksek günlük gazetelerden en az birinde yayımlanmak ve Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

(2) Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının iki katına kadar aday çağrılabilir. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Asil aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirleyebilir.”

Eski hali: (başarı sıralamasının tespit edilmesi başlıklı maddede) “Asil aday sayısının yüzde on beşini geçmeyecek kadar da yedek aday belirleyebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlardan, 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 12 ve 13 üncü maddeleri kapsamında özür grubunda bulunanlar ile 14 üncü madde kapsamında bulunanlar hariç, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer idarelerine atanamazlar.”

Eski hali: (zorunlu çalışma süresi  başlıklı maddede) “(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlar, eş veya sağlık özürleri haricinde, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan Bakanlığın başka yerdeki diğer idarelerine atanamazlar.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.