logo yeni

KADRO DERECESİ GÖZETİLMEDEN ATANAN MEMUR GERİ DÖNDÜ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet5Kazanılmış hak aylık derecesinin altındaki bir kadroya yapılan atamalarda, atamanın bu yönüyle hukuka uygunluğundan söz edebilmek için, ilgili memurun atama konusunda isteğinin bulunmasının gerektiği yönünde Danıştay tarafından yeni bir karar verildi.

3. derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda iken kazanılmış hak aylık derecesi 2. derecenin 1. Kademesine yükseltilmiş olan memurun, isteği olmaksızın ve kadro derecesi gözetilmeksizin, kazanılmış hak aylık derecesinin altında olan 4. dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna ataması, Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmadı.

Danıştay 5. Dairesinin 14.06.2013 tarihli Kararında; soruşturma sonucunda naklen başka bir yere aynı kadro unvanı ile atanan memurun atanmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu değerlendirilirken, 3. dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev yapan davacının, isteği olmaksızın kazanılmış hak aylık derecesinin altındaki 4. dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmasının ve bu atama sırasında memurun kadro derecesinin gözetilmemesinin, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmadığına hükmedildi.

Söz konusu Karar

Danıştay 5. Dairesinin 14/06/2013 tarih ve E:2010/4402, K:2013/5111 sayılı Kararı.

Temyiz isteminde Bulunan (Davacı) :

Karşı Taraf          : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü/ANKARA

İsteğin Özeti  : Aksaray İdare Mahkemesi'nce verilen 06/05/2010 günlü, E:2009/1052, K:2010/619 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: 

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Aksaray 2. Tapu Sicil Müdürlüğü'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, Çorum ili Sungurlu İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü'ne aynı unvanla naklen atanmasına ilişkin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2009 günlü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Aksaray İdare Mahkemesi'nce verilen kararla; Aksaray 1. ve 2. Tapu Sicil Müdürlüklerine ilişkin yapılan şikayetler üzerine, usulüne uygun olarak alınan izinler sonucunda, burada çalışan personelin cep telefonları ile işyeri telefonlarının dinlenilmesine karar verildiği ve yapılan teknik takip sonucunda Aksaray 2. Tapu Sicil Müdürlüğü'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan davacı tarafından; emlakçı, inşaat mühendisleri ve çeşitli kişilerle arasındaki ilişkilerden dolayı bunların menfaatinin korunması için işlerin hızlandırıldığı ve çeşitli parsellerin mülkiyetine ilişkin bu kişilere telefonla bilgi verildiği ve bu durumun bir kaç örnekle sınırlı kalmadığı anlaşıldığından, davacının bazı kimselerin tapudaki işlerinin takipçiliğini yaptığı olayı sübut bulduğundan davacının Aksaray ilinde çalışmasının kamu hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkileyeceği, bu nedenle davacının Çorum ili Sungurlu ilçesine naklen atanmasına ilişkin işlemde, idarenin sahip olduğu takdir yetkisinin hukuka uygun kullanıldığı sonucuna ulaşıldığı, öte yandan davacının 3. dereceli bir kadrodan 4. dereceli bir kadroya atamasının yapıldığı ve bu nedenle işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasının, davacı aleyhine herhangi bir olumsuz bir durum yaratmaması nedeniyle yerinde görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin birinci fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında, memurların kendi istekleri ile, kazanılmış hak derecelerinin en çok üç dejj altındaki kadrolara atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Aksaray 1. ve 2. Tapu Sicil Müdürlüklerine ilişki şikayetler üzerine, burada çalışan personelin cep telefonları ile işyeri telefonlarını dini karar verildiği ve yapılan teknik takip sonucunda Aksaray 2. Tapu Sicil Müdürlüğünde hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan davacının, müteahhit ve emlakçı gibi kişilerle yaptığı tespit edilen konuşmalar üzerine hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/536 sayılı dosyasında hazırlık soruşturması başlatıldığı, bunun üzerine davalı idarece başlatılan idari soruşturma sonucunda düzenlenen 23.07.2009 gün ve 26 sayılı İnceleme Raporunda davacıya ilişkin olarak; bir emlakçı ile kat irtifakı kurmak için anlaştığı, bir müteahhitin taşınmazlarına yapılacak haciz işlemi tesis edilmeden, taşınmazın satışının yapılacağı hususunda güvence verdiği ve satış işlemini yaptığı, başka bir kişi lehine yaptığı işlem karşılığında yemek yediği, bir emlakçıdan işlem karşılığı 1000.00 TL aldığı, Medeni Kanun'un ilgilisine açık dediği tapu kayıt bilgilerini ilgilisi olmayan kişi ve emlakçılara telefon ile bir çok kez söylediği, 12 yıldır aynı müdürlükte görev yapması ve kendisinin Aksaraylı olmasının emlakçılar ve müteahhitler ile aralarında ahbap çavuş ilişkisinin doğmasına yol açtığı yolunda tespitler yapıldıktan sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin D/c fıkrası uyarınca "görevi ile ilgiii olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" fiilini işlediğinden bahisle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziyesinin önerildiği; aynı gün ve sayılı Genel Durum ve Personel Tanım Raporu'nda, davacının bölge dışında bir müdürlüğe atanmasının teklif edilmesi üzerine, Aksaray 2. Tapu Sicil Müdürlüğü bünyesindeki 3. dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosundan alınarak Çorum ili, Sungurlu ilçesi Tapu Sicil Müdürlüğü bünyesindeki 4. dereceli aynı unvanlı kadroya atamasının yapıldığı ve anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı idarece dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilen soruşturma raporunda saptanan fiillerin niteliği dikkate alındığında, davacının kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmek suretiyle Aksaray 2. Tapu Sicil Müdürlüğü'ndeki' görevinden alınarak farklı hizmet alanına atanmasında 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükme ve hukuka aykırılık bulunmamakta ise de; 2. derecenin 1. kademesi kazanılmış hak aylık derecesiyle 3. dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev yapan davacının, isteği olmaksızın, kazanılmış hak aylık derecesinin altında bir görev olan 4. dereceli veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atamasının yapılması suretiyle kadro derecesinin gözetilmediği anlaşılmış olup; anılan işlemde bu yönüyle 657 sayılı Yasa'nın 76. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükme uyarlık bulunmadığından, İdare Mahkemesince bu husus göz ardı edilerek davanın reddine hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Aksaray İdare Mahkemesi'nce verilen 06/05/2010 günlü, E.2009/1052, K:2010/619 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 14/06/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

Sitemizden yapılan alıntılarda "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.