logo yeni

BDDK’DA DAİRE BAŞKANI OLMAK KOLAYLAŞTI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

makamBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Teşkilât Yönetmeliğinde yapıılan değişiklikle, Kurumda yeni bir Daire Başkanlığı oluşturulurken, daire başkanlıklarına yapılacak atamalarda aranan şartlar da değiştirildi.

Bakanlar Kurulu Kararı ile bugün yürürlüğe konulan Yönetmelik değişikliği ile;

Yeni daire başkanlığı oluşturuldu

BDDK’da Ana Hizmet Birimi olarak “Bilgi Edinme Dairesi Başkanlığı” oluşturuldu. Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının görevlerinden bazıları da yeni kurulan Daireye verildi.

Kurumdaki Daire Başkanlıkları şunlar:

a) Anahizmet birimleri:

1) Düzenleme Daire Başkanlığı,

2) Denetim Daire Başkanlığı I, II, III, IV,

3) Uygulama Daire Başkanlığı I, II, III,

4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

5) Risk Yönetimi Daire Başkanlığı,

6) Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı,

7) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.

b) Danışma birimi:

Hukuk İşleri Daire Başkanlığı.

c) Yardımcı hizmet birimi:

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

Daire Başkanı olmak kolaylaştı

BDDK’da  Daire Başkanı olabilmek için aranan şartlarda değişikliğe gidildi. Daire Başkanı olarak atanacaklarda aranan “Daire başkanlarının, Kanunun 84 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri taşımaları şarttır.” kuralı  “Daire başkanlarının, en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları şarttır” şeklinde değiştirildi.

Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesinde şu nitelikler yer alıyor.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

c) 26 ncı maddede yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak.

d) Hukuk, iktisat, malîye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde; mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanlar için belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmak.

Bankacılık Kanununun 8 inci maddesindeki söz konusu şartlar:

 a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

 b) Bu Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

 c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,

 d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması,

Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen yasaklılar

Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d)  bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. 

Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.