logo yeni

calisanlar2 copy

MAHKEME GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYİ NEDEN İPTAL ETMEZ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

mahkemeTeknisyen olarak görev yapan personelin, aynı kurumun başka bir ildeki teşkilatında dört ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesi işlemine karşı açılan davada; görevlendirmenin, ilgilinin kadrosuna ve çalışma konularına uygun olarak ve belirli ve somut bir işin yürütülmesi için yapıldığı değerlendirmesinde bulunularak davanın reddine karar verildi.

Aydın Nazilli Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan personelin, dört (4) ay süreyle Tapu ve Kadastro Samsun X. Bölge Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilmesi üzerine; işlemin haksız ve hukuka aykırı olduğu, görevlendirmeyle daha önce verilen bir yargı kararının sonuçlarının ortadan kaldırılmasının amaçlandığı, görevlendirmenin kamu yararı ve hizmet gereklerine dayanmadığı, ayrıca geçici görevlendirmede muvafakatinin alınmadığı gerekçesiyle, ilgili personel tarafından işlemin iptali istemi ile dava açılmıştır.

Davaya bakan Ankara 13. İdare Mahkemesi;

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesinde, kurumlara görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilme yetkisi verildiği, ancak memurların kadroları uhdesinde kalmak üzere geçici olarak kurum içinde başka bir yerde görevlendirilmeleri hususunda açık bir düzenlemenin bulunmadığını,

**Kurumların; geçici görevlendirmenin ilgilinin bulunduğu kadro görevine uygun olması, süresinin ve yapılacak işin belli olması, sürekli bir işin geçici görevle sürdürülmesi niteliğinde bulunmaması koşullarıyla, personelin kurum içinde başka bir yer ve hizmette geçici olarak görevlendirme yetkisine sahip olduğunu,

**Kurumların, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve devamlılığı bakımından hangi koşulların geçici görevlendirmeyi gerekli kıldığını saptamak, geçici olarak görevlendirilecek personeli seçmek ve diğer hususlarda takdir yetkisine sahip olduğunu,

**Danıştay'ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, takdir yetkisinin keyfî ve mutlak bir yetki kullanımına cevaz vermediği, işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri sınırları içinde kullanılması ve bu sınırlar içinde kullanıldığının idarece ortaya konulması gerektiği, işleme sebep olarak gösterilen olay ve olguların gerçek olmaması hâlinde, işlemin sebep ve konu unsurları yönünden hukuka aykırı olacağı görüşünün, idare hukukunun genel kabul gören ve öteden beri uygulanan ilkeleri arasında yer aldığını,

belirterek, davacının kadrosuna ve çalışma konularına uygun şekilde ve belirli ve somut bir işin yürütülmesi için dört ay süreyle geçici görevlendirilmiş olduğu; sahip olunan takdir yetkisinin, keyfî ve öznel amaçlar dışında ihtiyaç kamu yararı, hizmet gerekleri ve geçici görevlendirme yöntemine uygun olarak, belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda kullanıldığı kanaatine vararak, yapılan geçici görevlendirmeyi hukuka aykırı bulmadı.

 

Söz konusu Karar

T.C.

ANKARA

13.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO      : 2012/307

KARAR NO : 2012/780

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: Aydın Nazilli Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan davacının, dört (4) ay süreyle Tapu ve Kadastro Samsun X. Bölge Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilmesine dair 30.07.2007 ve 07.08.2007 tarihli Olurlar ile tesis edilen davalı idare işlemlerinin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, zira geçici görevlendirmede herhangi bir süre tayin edilmediği, daha önce Cide Tapu ve Kadastro İlçe Müdürlüğüne yapılan atamasının iptaline yönelik mahkeme kararının sonuçlarının ortadan kaldırılmasının amaçlandığı, Tapu ve Kadastro Samsun X. Bölge Müdürlüğünün yeni kurulan bir birim olmadığı ve dolayısıyla anılan birimde görevlendirilmesinin kamu yararı ve hizmet gereklerine dayanmadığı, ayrıca geçici görevlendirilmesine herhangi bir muvafakatinin de bulunmadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı, zira aynı kurum içinde geçici görevlendirme hususu mevzuatta düzenlenmemiş olmakla birlikte Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında kamu yararı ve hizmet gereklerine göre aynı kurum içinde geçici görevlendirme yapılmasının mümkün olduğunun belirtildiği, dava konusu geçici görevlendirmenin de kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından gerçek bir ihtiyaca dayandığı, şöyle ki Tapu ve Kadastro Samsun X. Bölge Müdürlüğünün 23/07/2007 tarihli yazısı ile 2007 yılında Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak olan sayısal kadastro çalışmalarında toplam 49 adet Kadastro Teknisyenine ihtiyaç duyulduğunun bildirildiği, anılan bildirime istinaden de davacı ile birlikte toplam 27 adet personelin Samsun'da geçici olarak görevlendirildiği, geçici görev süresinin dört ay olarak belirlendiği ve nesnel bir uygulama yapıldığı, davacının Cide'ye atanmasına yönelik işlemin iptaline dair mahkeme kararının yürütülmesinin Danıştay kararı ile durdurulduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 13. İdare Mahkemesince, davanın reddi yolundaki Aydın 1. İdare Mahkemesinin 29/04/2009 gün ve E: 2007/1058, K: 2009/987 sayılı kararının, Danıştay Beşinci Dairesinin 12/05/2011 gün ve E: 2009/6412, K: 2011/2463 sayılı kararı ile davanın görüm ve çözümünde;

Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesiyle bozulması ve bozma kararma uyularak adı geçen İdare Mahkemesince dosyanın Mahkememize gönderilmesi üzerine dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Aydın/Nazilli Kadastro Müdürlüğünde Kadastro Teknisyeni olarak görev yapan davacının, dört (4) ay süreyle Tapu ve Kadastro Samsun X. Bölge Müdürlüğünde

geçici olarak görevlendirilmesine dair 30/07/2007 ve 07/08/2007 tarihli Olurlar ile tesis edilen davalı idare işlemlerinin iptali istemiyle açılmış olup; uyuşmazlık, dava konusu geçici görevlendirme işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden gerçek bir ihtiyaca dayanıp dayanmadığına ilişkindir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Tapu ve Kadastro Samsun X. Bölge Müdürlüğünün 23.07.2007 gün ve 807 sayılı yazısı ile davalı Genel Müdürlüğe yapılan bildirimde, 2007 yılında Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak olan sayısal ihale kadastro çalışmalarında toplam 49 adet Teknisyen ihtiyacı bulunduğunun belirtildiği, bunun üzerine dava konusu 30.07.2007 tarihli Olurla davacı ile birlikte çeşitli yerlerden toplam 27 adet personelin dört ay süreyle anılan Bölge Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirildiği, dava konusu 07/08/2007 tarihli Olur ile de; geçici görevlendirilen personeli gösteren listenin eksik olduğundan bahisle listenin ıslahı yönünde karar alındığı, bakılan davanın ise 24/08/2007 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.

Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesinde, Kanun kapsamındaki kurumlara görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilme yetkisi verilmiş olmasına karşın; memurların kadroları uhdesinde kalmak üzere geçici olarak kurum içinde başka bir yerde görevlendirilmeleri hususunda açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ancak kurumların; kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve devamlılığı bakımından gerekli olan durumlarda, geçici görevlendirme yapılan işin ilgilinin bulunduğu kadro görevine uygun olması, süresinin ve yapacağı işin belli olması, sürekli bir işin geçici görevle sürdürme niteliğinde bulunmaması koşullarıyla, kamu görevlilerinin kurum içinde başka bir yer ve hizmette geçici olarak görevlendirme yetkilerine sahip oldukları, idarî yargı içtihatlarıyla kabul edilmektedir. Bu yetkiye sahip olan kurumların, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve devamlılığı bakımından hangi koşulların geçici görevlendirmeyi gerekli kıldığını saptamak, geçici olarak görevlendirilecek personeli seçmek ve diğer hususlarda takdir yetkisine sahip olduğu kuşkusuzdur. Ancak Danıştay'ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, mevzuat ile tanınan veya hizmet gerekleri bakımından sahip olunan takdir yetkisinin keyfî ve mutlak bir yetki kullanımına cevaz vermediği, takdir yetkisine istinaden tesis edilen işlemlerin sebep unsuru bulunmayan veya bu unsuru yönünden hukuka uygunluğu denetlenmeyen bir işlemler kategorisi oluşturmadığı, işlemin kamu yararı ve hizmet gerekleri sınırları içinde kullanılması ve bu sınırlar içinde kullanıldığının idarece ortaya konulması gerektiği, işleme sebep olarak gösterilen olay ve olguların gerçek olmaması yanında, gerçekten var olan sebeplerin de işlemin tesisi için yeterli bulunmaması hâlinde, işlemin sebep ve konu unsurları yönünden hukuka aykırı olacağı görüşü, idare Hukukunun genel kabul gören ve öteden beri uygulanan yargısal denetim ilkeleri arasında bulunmaktadır. Zaten aksi durumun düşünülmesinin, kişilere hukukî güvence sağlamayı amaçlayan hukuk devleti ve yargısal denetim ilkesiyle de uyumlu olmayacağı açıktır.

Bu durumda; davacının, kadrosunun ve çalışma konularının öngördüğü bir göreve uygun olarak belirli ve somut bir işin yürütülmesinde dört ay süreyle geçici görevlendirmesinde; sahip olunan takdir yetkisinin, keyfî ve öznel amaçlar dışında ihtiyaç kamu yararı, hizmet gerekleri ve geçici görevlendirme yöntemine uygun olarak, belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 250,35-TL yargılama ve temyiz giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 659 sayılı KHK'nun 14/(1) maddesi ile Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi'nin 20'nci maddesi uyarınca takdir olunan 600,00-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, hükmün kesinleşmesinden soma artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere 04.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.