logo yeni

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI YER DEĞİŞTİRME KAPSAMINDAN ÇIKARILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yerdegistirme17 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe konulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, aradan iki ay geçmeden geniş çaplı değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, bu Bakanlıkta uygulanmaya yeni başlanan atama ve yer değiştirme usullerini değiştirerek yeniden belirledi.

Yönetmelikte yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

**Bakanlık merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları kurum içi atama ve yer değiştirme ile geçici süreli görevlendirilmelere ilişkin düzenleme kapsamına alındı.

**Yardımcı hizmetler sınıfı personeli zorunlu yer değiştirme kapsamından çıkarıldı.

**Personelin tüm bölgelerde sırasıyla görev yapması esası kaldırıldı. Zorunlu çalışmaya ilk olarak  4. bölgeden başlaması zorunluluğu kaldırıldı.

**Personelin tüm bölgelerde görev yapması esası getirildi.

**Personelin bulunduğu hizmet bölgesinde 10 yıldan fazla çalışamayacağı kuralı kaldırıldı.

**Yer değiştirme suretiyle atama dönemine bağlı kalınmaksızın her zaman, taşradan Bakanlık merkez teşkilatına, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına atama yapılabilecek.

**Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi üzerine atanmış olanlar ile Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atanan veya başka kurum/ kuruluşlardan naklen atananlardan en az iki yıl geçmedikçe sağlık mazereti hariç yer değiştirme talebinde bulunamayak olanlar, eş ve öğrenim mazeretleri sebebiyle de yer değiştirme talebinde bulunacak.

**Sağlık özrü sebebiyle atamalarda atamanın öncelikle, tedavinin yapılabileceği ilin aynı bölgeden belirlenecek bir ile yapılması kuralı kaldırıldı.

**Bakanlık personeli olup aynı bölgede görev yapan eşlerin her birinin, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini tamamlamadan eş durumu mazeretine dayalı atama talebinde bulunamayacağı kuralı kaldırıldı.

**Yetkili amirler, personelin görev performansının yetersiz olduğu gerekçesiyle yer değiştirmelerini Bakanlığa teklif etmeyecek.

**Personel, isteği dışında 2 ay süre ile iller ya da birimler arasında geçici görevlendirilebilecek.

 

Bugün yürürlüğe giren değişikliklere ilişkin Yönetmelik:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yardımcı hizmetler sınıfı personel, bu Yönetmelikte bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir. Ancak diğer hususlarda bu Yönetmelikte yer alan kurallara tabidir.”

Eski hali: Bakanlık merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin;

a)      Üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,

Eski hali:  (3) Personelin tüm bölgelerde sırasıyla görev yapması esastır. Bölge hizmet sırası personelin Bakanlık kadrolarına ilk atandığı bölge esas alınmak kaydıyla dördüncü bölgeden yukarıya doğrudur. Birinci bölgede zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olan personelin sonraki hizmet bölgeleri dördüncü bölgeden başlamak üzere yukarı doğrudur. Ancak personelin talebi halinde bu Yönetmelikte yer alan diğer hususlara uyulmak kaydı ile alt bölgelere doğrudan atamaları yapılabilir.

b) Dördüncü fıkrasının başına “Personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır.” cümlesi ile üçüncü cümlesine “talepleri halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel atama döneminde” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesinde yer alan “doğrudan bir üst hizmet bölgesine” ibaresi “diğer hizmet bölgelerine” olarak değiştirilmiş,

Eski Hali: (4) Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar fiilen çalışması zorunludur. Personelin, hizmet bölgeleri ve bölge içerisindeki yerler için belirlenen süreler kadar fiilen çalışmadan, 13, 14, 15, 16 ve 17ncimaddelerde yer alan mazeretler ve durumlar hariç doğrudan bir üst hizmet bölgesine atamaları yapılamaz. Ancak bulunduğu yerin zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri halinde atamaları yapılabilir.

c) Beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir üst hizmet bölgesinde” ibaresi “üst hizmet bölgelerinde” şeklinde değiştirilmiş,

Eski Hali: (5) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanma talebinde bulunabilir. Ancak, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personelin atanabileceği kadro ve unvanına uygun bir yerin Bakanlıkça ihtiyaç gösterilmemesi veya personelin tercihlerine atanamaması durumunda Bakanlıkça, bulunduğu yerde çalışma süresi uzatılmış sayılır. Bu şekilde ataması yapılamayan ve çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

ç) Beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan “birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

Eski Hali: (6) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının dengeli bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Bakanlıkça değerlendirilir. Bu şekilde çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

d) Yedinci ve sekizinci fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski Hali: (7) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin iki katı kadar görev yapan personele, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir üst hizmet bölgesinde görev yapmadan, bir sonraki üst bölge için Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak için tercih yapma hakkı verilir. 

(8) Personelin bulunduğu yerde görev yapma süresi 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık veya eş mazereti bulunanlar hariç, en fazla on yıldır. Bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin, Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak üzere, bölge sırası gözetilmek ve en az beş tercih olmak kaydıyla tercihleri alınarak yer değiştirme suretiyle atama döneminde hizmet puanına göre ataması yapılır. Tercihte bulunmayan personelin ataması, durumuna uygun bir yere Bakanlıkça resen yapılabilir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya azami” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski Hali: (1) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu veya azami çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunan personelin atamaları her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Taşradan Bakanlık merkez teşkilatına, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına yapılacak atamalar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 “(2) Zorunlu çalışma süresini doldurarak kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç başka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.”

Eski Hali: (2) Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere atama talebinde bulunamazlar.

(4) Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atananlar veya başka kurum/ kuruluşlardan naklen ataması yapılanlar, göreve başlayış tarihi itibarıyla en az iki yıl geçmedikçe sağlık mazereti hariç yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

Eski Hali: (4) Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atananlar veya başka kurum/ kuruluşlardan naklen ataması yapılanlar, göreve başlayış tarihi itibarıyla en az iki yıl geçmedikçe sağlık mazereti hariç yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

Eski Hali: (5) 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında kadrosunun bağlı bulunduğu birime bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Mazereti sona eren personelin mevcut görev yeri üçüncü veya dördüncü bölgede bir yerde ise talebi halinde yerinde bırakılabilir. Diğer bölgelerde ise eski görev yerine atanır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Bu şekilde atama talebinde bulunanların sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e atamaları yapılabilir.” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “özür” ve “özürlü” ibareleri “engel” ve “engelli” olarak değiştirilmiştir.

Eski Hali: (1) Personelden, görevli bulunduğu yerde kalmasının kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya kamu üniversitesi hastanelerinden başvuru tarihinden geriye doğru son altı ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu şekilde atama talebinde bulunanların öncelikle aynı hizmet bölgesi içerisinde sağlık raporuna uygun, tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e; aynı bölge içerisinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun yer bulunmaması halinde bölge sırası takip edilerek üst veya alt bölgelerde sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e atamaları yapılabilir.

(2) Personelden kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birisine ilgili sağlık kurulu tarafından engelliler için verilen rapora göre; toplam özür oranı %50 ve üzerinde olup aynı zamanda ağır özürlü olanlar veya ağır özürlü olmamakla birlikte toplam özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar bir defaya mahsus olmak üzere talepte bulunduğu yere atanabilir. 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski Hali: (7) Bakanlık personeli olup aynı bölgede görev yapan eşlerin her biri, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini tamamlamadan eş durumu mazeretine dayalı olarak atama talebinde bulunamazlar.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde görev yaptığı yerde/birimde kalmalarında sakınca görülen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.”

Eski Hali: (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde o yerde/birimde kalmalarında sakınca görülmüş olan veya görev performansı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının “a” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir.”

Eski Hali: a) Belirli bir proje veya eğitim gibi hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde personelin kendi isteğinin bulunması şartı ile en fazla 6 aya kadar geçici süreli görevlendirme yapılabilir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yer değişikliğine tabi olacak personel ile bulunduğu yerde on yılını dolduran” ibaresi, “yer değişikliği talebinde bulunacak” şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “ile doğrudan Bakanlığa yapılan müracaatlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski Hali: (1) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliğine tabi olacak personel ile bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlar her yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar ile doğrudan Bakanlığa yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski Hali: (1) Atama onayı, ilgili birime geldikten sonra 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durum hariç olmak üzere en geç on gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilir ve tebliğ tarihi itibarıyla ilişiği kesilir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eski Hali: (1) Bulunduğu yerde on yılını dolduran personel hakkında 7ncimaddenin sekizinci fıkrası, 2014 yılı yer değiştirme suretiyle atama döneminde uygulanmaya başlanır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.