logo yeni

KADROSU KALDIRILAN MEMUR HAK İDDİA EDEMİYOR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet7Kurumların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenlemelerle kaldırılan kadrolarda bulunanların,  başka kadrolara atanmalarından dolayı yaşadıkları mali kayıpların, kanuna dayanarak yapılan ve hukuka uygun olan atamalardan kaynaklanması gerekçe gösterilerek, hukuka aykırı olmayacağı yönünde kararlar veriliyor. Bu yönde bir Karar da, Gaziantep 1. İdare Mahkemesi tarafından verildi.

Şef olarak görev yapmakta iken kurum teşkilatının yeniden yapılandırılması ve şef kadrosunun iptal edilmesi üzerine bulunduğu birime bilgisayar işletmeni olarak atanan personelin,  bu atama işlemine ve bu atama nedeniyle mali haklarında yaşanan düşüşe karşı açılan iptal davasında Gaziantep 1. İdare Mahkemesi;

**Yasal düzenleme uyarınca kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personelin durumuna uygun başka bir kadroya atamasının yapıldığı ve atama işleminde hukuka aykırı bir durum görülmediği,

**Dava konusu atama işleminde hukuka aykırı bir durum görülmediğine göre, anılan işleme bağlı olarak uğranıldığı ileri sürülen parasal haklara yönelik talebin de reddi gerektiği

yönünde karar verdi.

Söz konusu Mahkeme Kararı:

T.C.

GAZİANTEP

1 İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/761

KARAR NO: 2012/1648

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

DAVANIN ÖZETİ              : Gaziantep İli, Şehitkamil ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacı tarafından; bulunduğu birime bilgisayar işletmeni olarak atanmasına ilişkin 22.02.2011 tarih ve 5443 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü insan Kaynakları Dairesi Başkanlığı işleminin ve anılan işleme dayalı olarak yan ödemenin, özel hizmet tazminatının ve akit puanının düşürülmesine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu, 6083 sayılı Kanun'da kadro unvanının iptal edilmesi ile ilgili herhangi bir hükmün bulunmadığı, tarafına tebliğ edilmiş herhangi bir gerekçenin olmadığı, söz konusu işlem nedeniyle yan ödemede ve özel hizmet tazminatında düşme olduğu, akit ücretlerdeki puanının 12'den 10'a düştüğü ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : 25.11.2010 tarihli, 6083 sayılı Kanun ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırıldığı, bu bağlamda merkez ve taşra teşkilatı yapısı ile personel istihdamı usul ve politikalarında önemli ve köklü değişiklikler yapıldığı, bu süreçte bazı kadro ve unvanların kaldırıldığı, aralarında şef kadrosunun da bulunduğu muhtelif kadrolar iptal edilerek, aralarında bilgisayar işletmeni ve değişik unvanlı çeşitli kadroların ihdas edildiği, teşkilat ve kadroların anılan Kanuna uygun hale getirilmesi zorunluluğu karşısında dava konusu atama işleminin gerçekleştirildiği, bu doğrultuda davacının öğrenim durumuna uygun olarak bilgisayar işletmeni kadrosuna atandığı, söz konusu kadro değişikliği sonucu davacının parasal bakımdan olumsuz etkilendiğinin doğru olmadığı, aksine, sembolik de olsa lehine bir durum gerçekleştiği, olayda hukuka aykırı bir durum bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Gaziantep 1. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendi ve işin gereği görüşüldü:

Dava; Gaziantep İli, Şehitkamil İlçe Tapu Sicil Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, bulunduğu birime bilgisayar işletmeni olarak atanmasına ilişkin 22.02.2011 tarih ve 5443 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı işleminin ve anılan işleme dayalı olarak yan ödemenin, özel hizmet tazminatının ve akit puanının düşürülmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

10.12.2010 tarihli, 27781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılması yoluna gidilmiş, anılan Kanun'un 10. maddesinin 7. fıkrası ile, 26/9/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 3402 sayılı Kanunun 37 nci ve 38 inci maddeleriyle, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (G) bendi yürürlükten kaldırılmış, 4. fıkrasında da; "Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümünden çıkarılmış, ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait bölümüne (II) ve (IV) sayılı listeler ve Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı bölümüne (III) sayılı liste eklenmiştir." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun'un geçici 1. maddesinin 1. fıkrasında; "Genel Müdürlük teşkilatı, bu Kanun esaslarına göre altı ay içerisinde yeniden düzenleninceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.", 3. fıkrasında da; "Bu Kanuna göre kadro ve, görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç altı ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malı hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark atandıkları kadroda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir." yolunda düzenleme getirilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personelin, en geç altı ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olmak kaydıyla Genel Müdürlükte ihtiyaç duyulan diğer kadrolara atanmaları gerektiği açıktır.

6083 sayılı Kanun'un Eki Cetveller incelendiğinde, davacının bulunduğu (I Sayılı Cetvelde yer alan) şef kadrosunun iptal edildiği, II Sayılı Cetvelde de bilgisayar işletmeni kadrosunun ihdas edildiği görülmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Gaziantep ili, Şehitkamil ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünde şef olarak görev yapmakta iken 6083 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi üzerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2011 tarih ve 5443 sayılı işlemiyle; taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan ve kadro unvanları iptal edilen şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, sicil memuru, sicil katibi, koruma ve güvenlik görevlisi ve santral memuru kadro unvanlarında görev yapan personelin bulundukları birime bilgisayar işletmeni olarak atanması yolunda karar alınması üzerine davacının bilgisayar işletmeni kadrosuna geçirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında, kadro unvanı kaldırıldığı açık olan davacının, durumuna uygun bir başka kadroya atanması 6083 sayılı Kanun gereği olup, idarenin anılan kanun hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiği anlaşılan atama işleminde hukuka aykırı bir durum görülmemektedir.

Dava konusu atama işleminde hukuka aykırı bir durum görülmediğine göre, anılan işleme bağlı olarak davacı tarafından uğranıldığı ileri sürülen parasal haklara yönelik talebin de reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine; aşağıda dökümü yapılan 136,80-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 600,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 27/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: tkgm.gov.tr

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gerekmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.