logo yeni

SGK PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME KURALLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yerdegistirme2Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, personelin yer değiştirme suretiyle atanmasına ilişkin bazı uygulamalar yeniden belirlendi.

Bugün yürürlüğe giren değişiklik sonucunda;

**Zorunlu yer değiştirmelerde, zorunlu çalışma süresinin hizmet puanı hesabında 30 Haziran tarihi esas alınacak. Unvan değişikliği nedeniyle, zorunlu yer değişikliğine tabi başka bir göreve atanmaya hak kazananlar; aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgesine atanacak.

**Zorunlu yer değiştirme başvuruları elektronik ortamda yapılacak. Zorunlu yer değiştirme talebinde bulunmayan personelin ataması Başkanlıkça resen yapılacak. Atamalar her yılın Haziran ayı sonuna kadar sonuçlandırılacak. Değişiklik öncesinde Temmuz ayı sonuna kadar sonuçlandırılıyordu.

**Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalara ilişkin genel esaslar arasına, mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personelin, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayı sonuna kadar çalıştığı birime bildirme yükümlülüğü de eklendi. Ayrıca birimler, mazereti sona eren personelin belgelerini on beş gün içerisinde Başkanlığa iletecek. Mazereti herhangi bir sebeple sona eren personelin ayrıldığı görev yerine iadesi veya bulunduğu yerde kalması atamaya yetkili amir tarafından değerlendirilecek.

**Personelin, iller arası naklen atanmalarına ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılacak ve atamalar her yılın Temmuz ayı sonuna kadar sonuçlandırılacak. Değişiklik öncesinde başvurular form doldurulmak suretiyle yapılmakta ve atamalar 10 Ağustosa kadar sonuçlandırılmaktaydı.

**Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun  belgelendirilmesi üzerine sağlık durumu nedeniyle yapılacak yer değiştirmelerde, sağlık kurulu raporunun son üç ay içerisinde alınmış olması şartı, süreklilik arz eden hastalıklarda aranmayacak. Düzenleme öncesinde her tür hastalıkta 3 ay süre şartı aranıyordu.

**Eş özel sektörde çalışanların, eşlerinin bulunduğu yere atanabilmesi için, başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmetinin bulunması yeterli olacak. Değişiklik öncesinde bu sürenin, atama yapılacak ilde geçirilmiş olması şartı aranıyordu.

**Hizmet gereği yapılan yer değiştirmelerde, personel 3 yıl geçmeden ayrıldığı birime dönemeyecek.  Değişiklik öncesinde herhangi  bir süre bekleme zorunluluğu bulunmuyordu.

Söz konusu Yönetmelik

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye  aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

“a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki hizmet alanından birisinde geçirilebileceği gibi birden çok hizmet alanında da geçirilebilir. Ancak, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz.”

 “g) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin Başkanlıkça resen atamaya tabi tutulurlar ve bunlar ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.”

“ı) Zorunlu çalışma süresinin hizmet puanı hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır.”

“i) Unvan değişikliği nedeniyle, zorunlu yer değişikliğine tabi başka bir göreve atanmaya hak kazananlar; aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgesine atanırlar.”

Eski hali: a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki hizmet alanından birisinde geçirilebileceği gibi birden çok hizmet alanında da geçirilebilir. Bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz.

 g) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini bağlı oldukları birim aracılığıyla Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve bunlar ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasındaki “Temmuz” ibaresi “Haziran” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar atanma talebinde bulunabilirler. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması ya da puanının yetmemesi nedeniyle tercihlerine yerleşememesi halleri bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Bunların atamaları Başkanlıkça resen yapılır.”

“(2) Başvurular; 1-15 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda yapılır. Birimlerin tetkikinden sonra elektronik sistemde onaylanır ve duyuruda belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.”

Eski hali: (1) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar atanma talebinde bulunabilirler. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(2) Başvurular 1-15 Mart tarihleri arasında ekte yer alan Ek-2 Atanma İstek Formu doldurularak çalışılan birime yapılır. Birimlerce müracaatlar başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalar her yılın Temmuz ayı sonuna kadar sonuçlandırılır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6)  Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerine göre mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayı sonuna kadar çalıştığı birime bildirmekle yükümlüdür. Birimler, mazereti sona eren personelin belgelerini on beş gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına intikal ettirir. Mazereti herhangi bir sebeple sona eren personelin ayrıldığı görev yerine iadesi veya bulunduğu yerde kalması norm kadro durumları da dikkate alınmak kaydıyla atamaya yetkili amir tarafından değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Başvurular; 1-15 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda yapılır. Birimlerin  tetkikinden sonra elektronik sistemde onaylanır ve duyuruda belirtilen süre içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.”

“(5) Atamalar,  her yılın Temmuz ayı sonuna kadar sonuçlandırılır.”

“(6) Hizmet puanının hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır.”

Eski hali:   (2) İlan edilen kadro unvanının niteliklerini taşıyan personel, 1-15 Haziran tarihleri arasında ekte yer alan Ek-2 Atanma İstek Formunu doldurmak suretiyle birimine müracaat eder. Başvuru formları birimlerce başvuru süresinin bitimini takip eden yedi iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Değerlendirme puan sonuçları Kurum intranet sitesinde ilan edilir.

(4) Değerlendirme puan sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.

(5) Nihai sonuçlar değerlendirme puanı, tercih sırası ve hizmet süresi dikkate alınmak suretiyle Kurum intranet sitesinde ilan edilir ve 10 Ağustos tarihine kadar atamalar tamamlanır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna “Ancak, süreklilik arz eden hastalıklardaki sağlık kurulu raporlarında son üç aylık süre aranmaz.” cümlesi eklenmiştir.

Eski hali: b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, memurun refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunduğunun veya bakıma muhtaç olduğunun tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden son üç ay içerisinde 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve atama talep edilen ilde sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,”

Eski hali: 3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde atama talep edilen ilde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkraya göre yer değiştirenlerin ayrıldıkları birime dönme talepleri üç yıl geçtikten sonra Başkanlıkça değerlendirilebilir.”

Eski hali: (2) Birinci fıkraya göre atananların ayrıldıkları birime dönme talepleri uygun görülmesi halinde değerlendirilebilir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.