logo yeni

ROTASYONA UYMAK HUKUKEN MECBURİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet9Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin, aynı hizmet alanında görev yapabileceği azami sürenin geçmesinden sonra, ilgili düzenlemeler çerçevesinde re’sen başka bir yere naklen atanmasında, hukuka aykırılık görülmedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan “Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında bulunanların, aynı hizmet alanında on yıl görev yapabilecekleri, on yılını tamamlayanların taleplerinin alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanının değiştirileceği” ve “Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin atanmasının, zorunlu çalışma süresini tamamladığı tarihi takip eden ilk atama dönemi içinde gerçekleştirileceği”  yönündeki hükümler çerçevesinde, bulunduğu yerde 15 yıldan fazla süre ile görev yapan kontrol mühendisinin yerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından re’sen değiştirlmiş olması işlemine karşı açılan davada, Mahkeme idareyi haklı buldu.

Mahkeme Kararında, “… Yönetmelik hükmü uyarınca mühendis ve kontrol mühendisi unvanında bulunan personelin, aynı hizmet alanında on yılını tamamlaması halinde hizmet alanının değiştirileceği öngörülmüş olup, kontrol mühendisi olarak Malatya Kadastro Müdürlüğünde 10 yıllık süreyi dolduran davacının, anılan Yönetmelik gereğince naklen atanacak personel olarak belirlenmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” denildi.

Söz konusu Karar:       

DOSYA NO:641-04-12-1302

KARAR NO:221

T.C.     

İDARE MAHKEMESİ    

ESAS NO     : 2012/575           

KARAR NO : 2013/454 

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

DAVANIN OZETI: Malatya Tapu Kadastro II Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapan davacının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 03.04.2012 tarih ve 7007 sayı ile yayınlanan listede 2012 yılı itibariyle rotasyona tabi tutulacak personel olarak belirlenmesine ilişkin işlemin, ilgili yönetmelikte kontrol mühendisi unvanında bulunanların zorunlu olarak naklen atanması için 10 yıllık süre öngörüldüğü halde Bakanlık talimatıyla bu sürenin keyfi şekilde 15 yıla çıkarıldığı, bu durumun 15 yılın altında görev yapan bazı personelin naklen atamadan muaf tutulması, bazı personelin de rotasyon kapsamında yer değişikliğine tabi tutulması sonucunu doğurduğu, talimata dayalı olarak süre uzatımı nedeniyle diğer müdürlüklerde kadro boşluğu olmadığından tercih edebileceği il ve kadro sayısının azalmasına sebep olunduğu, 25.11.2010 tarih ve 6083 sayılı Kanun uyarınca 325 ilçe kadastro müdürlüğünün kapatılarak kadastro müdürlüklerinin 81 ile düşürülmesi üzerine 25.11.2010 tarihinde Malatya Kadastro II Müdürlüğüne atandığı, dolayısıyla bu atamadan itibaren 10 yıllık süreyi doldurmadığı, ayrıca idarece atamaya tabi kadro ve unvanların zamanında ilan edilmediği iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Usul yönünden; dava konusu edilen işlemin kesin ve icrai nitelikte olmadığından idari davaya konu edilemeyeceği, davanın Ankara idare Mahkemesinin yetkisine girdiği, esas yönünden ise; 24.01.1991-01.09.2012 tarihleri arasında 20 yılın üzerinde görev yaptığı için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 15/2. maddesi uyarınca zorunlu atamaya tabi personel listesinde yer aldığı, ayrıca 6083 sayılı Yasa öncesinde de sonrasında da il düzeyinde kadastro müdürlükleri bulunduğundan Malatya Kadastro Müdürlüğünün 25.06.2012 tarihinde yeni ihdas edilmesinin söz konusu olmadığı, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Malatya idare Mahkemesi'nce dosya incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava; Malatya Tapu Kadastro İl Müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak görev yapan davacının, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 03.04.2012 tarih ve 7007 sayı ile yayınlanan listede 2012 yılı itibariyle rotasyona tabi tutulacak personel olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Davalı idarenin usule yönelik itirazları yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi.

20.06.2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinde; "Hizmet Alanı", büyükşehir statüsündeki illerin aynı hizmet bölgesindeki anakent ilçelerinin tamamı ile diğer il merkezleri ve ilçelerin her biri olarak tanımlanmış, 15. maddesinin ikinci fıkrasında; Bölge ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında bulunanların, aynı hizmet alanında on yıl görev yapabilecekleri, on yılını tamamlayanların taleplerinin alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanının değiştirileceği, aynı maddenin sekizinci fıkrasında; bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin atanmasının, zorunlu çalışma süresini tamamladığı tarihi takip eden ilk atama dönemi içinde gerçekleştirileceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; 24.01.1991 tarihinde Malatya Kadastro Müdürlüğünde harita ve kadastro mühendisi olarak göreve başlayan davacının, 21.06.1993 tarihinde aynı yerde kontrol mühendisi olarak atandığı ve aynı unvanla halen burada görevine devam etmekte iken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin 15. maddesinin 2. fıkrası uyarınca hizmet alanında 10 yıllık süreyi doldurduğundan bahisle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 03.04.2012 tarih ve 7007 sayı ile yayınlanan listede 2012 yılı itibariyle rotasyona tabi tutulacak personel olarak belirlenmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; yukarıda aktarılan Yönetmelik hükmü uyarınca mühendis ve kontrol mühendisi unvanında bulunan personelin, aynı hizmet alanında on yılını tamamlaması halinde hizmet alanının değiştirileceği öngörülmüş olup, kontrol mühendisi olarak Malatya Kadastro Müdürlüğünde 10 yıllık süreyi dolduran davacının, anılan Yönetmelik gereğince naklen atanacak personel olarak belirlenmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan; mühendis ve kontrol mühendisi unvanında bulunan personelin zorunlu olarak atanması için Yönetmelikte öngörülen 10 yıllık sürenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'nın 03.04.2012 tarih ve 7007 sayılı "Atama ve Yer Değiştirme" konulu genel yazısıyla Yönetmeliğe aykırı olarak 15 yıla çıkarıldığı ve buna bağlı olarak 15 yılı doldurmayan bazı personelin atamaya tabi tutulmaması nedeniyle kendisinin mağdur olduğu iddia edilse de, davacının Yönetmelikte öngörülen, aynı hizmet alanında 10 yıllık süreyi doldurması karşısında, anılan Bakanlığın "Atama ve Yer Değiştirme" konulu genel yazısında yer alan rotasyon süresiyle ilgili bu hükmün mevcudiyetinin veya yokluğunun davacının atamaya tabi olma durumunu değiştirmeyeceği, kaldı ki davacının adı geçen genel yazıda öngörülen 15 yıllık süreyi de doldurduğu ve dolayısıyla her halükarda atamaya tabi olacağı anlaşılmakla, bu iddiaya itibar edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 131,40.TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00.TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak hukuk müşaviri ile temsil edilen davalı idareye verilmesine, posta ücreti avansından artan kısmın hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 12/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: www.tkgm.gov.tr/tr/hukuk

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.