logo yeni

calisanlar2 copy

İÇ DENETÇİ KADROLARINA ATAMA USULLERİ BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

denetim1Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalar ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklara ilişkin işlemlerin yürütülmesine ilişkin esas ve usuller belirlendi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararına göre, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesi kapsamında kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda ve sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklara ilişkin işlemlerde şu hususlara uyulacak:

Yabancı dil şartı

İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az elli puan almış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak gerekecek.

Yaş şartı

Başvuru yapacakların 18/4/2013 tarihi itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Buna göre, 18/4/1973 tarihinden sonra doğmuş olanlar başvuru yapabilecek.

Hizmet şartı

Aranan “en az beş yıl çalışmış olmak” şartına ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı ile sıhhi izinlerin toplamda altı aydan fazla olan kısmı dikkate alınmayacak.

31.12.2014 tarihine Kadar İç Denetçi Kadrolarına Yapılacak Atamalar

-Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dahil denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıp ve uzman olarak en az beş yıl çalışmış olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilecek.

-Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.  (Kamu idarelerinin merkez teşkilatı dışındaki birimleri kadrolarında çalışanların burada geçirdikleri hizmet süreleri beş yıllık süre hesabında dikkate alınmayacak.)

-Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen müfettiş, uzman, denetmen gibi kadro unvanlarında fiilen çalışmamış olanlar, iç denetçi kadrolarına atanamayacak.

-Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil malî hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar kendi idareleri, yükseköğretim kurumları ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilecekler. (“kendi idareleri” ifadesi, başvuru sahibinin başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu kamu idaresidir)

-Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar yükseköğretim kurumları (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı dahil) ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilecekler.

Muhasebe denetmeni veya milli emlak denetmeni iken, defterdarlık uzmanlığı kadrolarına atanmış sayılanlar için, beş yıllık hizmet süresinin hesabında defterdarlık uzmanlığında geçirilen süreler dikkate alınmayacak.

İl eğitim denetmenliği unvanında beş yıllık çalışma süresinin hesabında, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olunması şartıyla ilköğretim müfettişliği, eğitim müfettişliği ve bunların yardımcılığında geçen süreler dikkate alınacak.

Sosyal güvenlik denetmenliği unvanında beş yıllık çalışma süresinin hesabında, sosyal güvenlik kontrol memurluğunda geçirilmiş olan hizmet süreleri dikkate alınmayacak.

-Mesleğe özel yarışma sınavıyla girmiş ve ilgili maddelerde belirtilen unvanlardan birden fazlasında görev yapmış olmakla beraber, hiç birinden tek başına beş yıllık çalışma şartını sağlamayanların hizmetlerini birleştirmeleri, bu unvanlarda en son çalıştıkları kurumda yeterlik sınavında başarılı olunması ve kadro unvanında fiilen çalışılmış olması halinde söz konusu olabilecek..

-5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci ve geçici 16 ncı maddelerine göre atanan iç denetçiler, diğer idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar naklen atanabilecek. Bunlar, daha önce kendilerine verilen Kamu İç Denetçi Sertifikalarını kullanmaya devam edebilecek.

31.12.2015 Tarihine Kadar Sertifika Eğitimlerine Doğrudan Katılmalar

-Başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, hazine avukatı, avukat, mühendis (kapsamdaki bölümler) unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilecek.

-Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla çözümleyici unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar da, sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilecek.

-Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatları kadrolarında en az beş yıl çalışmış olan mühendisler, sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilecek.

-Sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar bu haklardan yararlanamayacak.

-Sertifika eğitimine kabul edilenler eğitim süresince kurumlarından izinli sayılacak.

Başvuru Şekli

Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanmak için yapılacak başvurular İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde doğrudan ilgili İç Denetim Birimi Başkanlığına yapılacak. İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmayan idarelerde ise, başvurular ilgili idarenin personel/insan kaynakları birimlerine yapılacak.

-Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranacak:

Atanma talebine ilişkin dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İdarenin personel/insan kaynakları biriminden alınmış onaylı hizmet belgesi (hizmet belgesi, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olunduğunu da içerecektir)

Yabancı dil sınav sonuç belgesi

-Kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına naklen atanmak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranacak:

Atanma talebine ilişkin dilekçe

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yabancı dil sınav sonuç belgesi

-Sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklar ise başvurularını, aşağıdaki belgelerle birlikte doğrudan İç Denetim Koordinasyon Kuruluna yapacak:

Fotoğraflı Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Lisans veya üzeri diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi fotokopisi

İdarenin personel/insan kaynakları biriminden alınmış onaylı hizmet belgesi

Yabancı dil sınav sonuç belgesi

 

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU KARARI

(24 Mayıs 2013 tarih ve 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN GEÇİCİ 21 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun geçici 21 inci maddesi kapsamında; kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalar ile Kurulumuzca düzenlenecek sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklara ilişkin işlemler aşağıda belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir.

1. Ortak Hükümler

Maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında aranan yabancı dil şartı ve yaş şartı ile diğer hususlarla ilgili olarak bu bölümdeki esaslara uyulacaktır.

1.1) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az elli puan almış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

1.2) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasında geçen başvuru tarihinin belirlenmesinde, başvurunun ilgili idareye yapıldığı tarih esas alınacaktır.

1.3) Madde kapsamında başvuru yapacakların 18/4/2013 tarihi itibarıyla kırk yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Buna göre, 18/4/1973 tarihinden sonra doğmuş olanlar başvuru yapabileceklerdir.

1.4) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrasında aranmakta olan “en az beş yıl çalışmış olmak” şartına ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı ile  sıhhi izinlerin toplamda altı aydan fazla olan kısmı dikkate alınmaz.

1.5) Maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atananlara, iç denetçi atandıkları idarede geçerli Kamu İç Denetçi Sertifikası verilir.

2. 31.12.2014 Tarihine Kadar İç Denetçi Kadrolarına Atanma

2.1) Merkezî yönetim kapsamındaki idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dahil denetçi, müfettiş, kontrolör, sigorta denetleme uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıp ve uzman olarak en az beş yıl çalışmış olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

2.2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde kadro unvanı sayılmakla birlikte, kamu idarelerinin merkez teşkilatı dışındaki birimleri kadrolarında çalışanların burada geçirdikleri hizmet süreleri beş yıllık süre hesabında dikkate alınmayacaktır.

2.3) Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında kadro unvanı sayılanlardan, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen müfettiş, uzman, denetmen gibi kadro unvanlarında fiilen çalışmamış olanlar, iç denetçi kadrolarına atanamazlar.

2.4) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil malî hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl çalışmış olanlar kendi idareleri, yükseköğretim kurumları ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

Burada geçen “kendi idareleri” ifadesinden, başvuru sahibinin başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu kamu idaresi anlaşılacaktır.

2.5) Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibarıyla yardımcılıkta geçen süre dâhil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal güvenlik denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar yükseköğretim kurumları (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı dahil) ve mahalli idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar atanabilirler.

2.6) Muhasebe denetmeni veya milli emlak denetmeni iken, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle defterdarlık uzmanlığı kadrolarına atanmış sayılanlar için, beş yıllık hizmet süresinin hesabında defterdarlık uzmanlığında geçirilen süreler dikkate alınmaz.

2.7) İl eğitim denetmenliği unvanında beş yıllık çalışma süresinin hesabında, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olunması şartıyla ilköğretim müfettişliği, eğitim müfettişliği ve bunların yardımcılığında geçen süreler dikkate alınacaktır.

2.8) Sosyal güvenlik denetmenliği unvanında beş yıllık çalışma süresinin hesabında, sosyal güvenlik kontrol memurluğunda geçirilmiş olan hizmet süreleri dikkate alınmayacaktır.

2.9) Mesleğe özel yarışma sınavıyla girmiş ve Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında sayılan unvanların birden fazlasında görev yapmış olmakla beraber, hiç birinden tek başına beş yıllık çalışma şartını sağlamayanların hizmetlerini birleştirmeleri, Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında sayılan unvanlardan olmak kaydıyla en son çalıştıkları kurumda yeterlik sınavında başarılı olunması ve kadro unvanında fiilen çalışılmış olması halinde söz konusu olabilecektir.

2.10) 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci ve geçici 16 ncı maddelerine göre atanan iç denetçiler, diğer idarelerin iç denetçi kadrolarına 31/12/2014 tarihine kadar naklen atanabilirler. Bunlar, daha önce kendilerine verilen Kamu İç Denetçi Sertifikalarını kullanmaya devam ederler.

3. 31.12.2015 Tarihine Kadar Sertifika Eğitimlerine Doğrudan Katılma

3.1) 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla öğretim üyesi, tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner, biyolog, hukuk müşaviri, hazine avukatı, avukat, mühendis (3.3 bölümünde belirtilen bölümlerden mezun olanlar) unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabilirler.

3.2) Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde başvuru tarihi itibarıyla çözümleyici unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış olanlar da, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabileceklerdir.

3.3) Yurtiçindeki fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği bölümlerinden mezun olan ve idarelerin ana hizmet, danışma ve denetim birimleri veya taşra teşkilatları kadrolarında en az beş yıl çalışmış olan mühendisler, Kurulumuz tarafından düzenlenecek sertifika eğitimlerine 31/12/2015 tarihine kadar doğrudan katılabileceklerdir.

3.4) Maddenin beşinci fıkrasında sayılan unvanlarda (çözümleyici unvanı dahil) sözleşmeli olarak çalışmakta olanlar madde kapsamında değerlendirilmeyeceklerdir.

3.5) Sertifika eğitimine kabul edilenler eğitim süresince kurumlarından izinli sayılır.

3.6) Sertifika eğitimlerinin süresi, içeriği ve sertifika sınavları ile Maddenin beşinci fıkrasına göre atananların bir başka idareye naklen atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Kurulumuzca ayrıca belirlenecektir.

3.7) Maddenin beşinci fıkrasında sayılan bir veya birden fazla kadro unvanına veya belli lisans mezuniyetine özgü sertifika eğitimleri düzenlenebilecektir.

4. Başvuru Şekli ve Yöntemi

4.1 Madde hükümleri uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanmak için yapılacak başvurular İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulan idarelerde doğrudan ilgili İç Denetim Birimi Başkanlığına yapılacaktır. İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmayan idarelerde ise, başvurular ilgili idarenin personel/insan kaynakları birimlerine yapılacaktır.

İç Denetim Birimi Başkanlığı veya ilgili idarenin personel/insan kaynakları birimi  insan kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurarak başvuruları üst yöneticiye sunar.

Başvuruların Madde ve bu Esas ve Usullerdeki şartları sağlayıp sağlamadığı, hem İç Denetim Birimi Başkanlıkları hem de personel/insan kaynakları birimleri tarafından kontrol edilecektir.

Üst yönetici tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bulunması halinde İç Denetim Birimi Başkanının da içinde olduğu bir komisyon marifetiyle başvuru sahiplerine yönelik mülakat yapılabilir.

4.2) Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranır:

-Atanma talebine ilişkin dilekçe

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İdarenin personel/insan kaynakları biriminden alınmış onaylı hizmet belgesi (hizmet belgesi, mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlik sınavında başarılı olunduğunu da içerecektir)

-Yabancı dil sınav sonuç belgesi

4.3) Maddenin dördüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin iç denetçi kadrolarına naklen atanmak için yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler aranır:

-Atanma talebine ilişkin dilekçe

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Yabancı dil sınav sonuç belgesi

4.4) Maddenin beşinci fıkrası uyarınca sertifika eğitimlerine doğrudan katılacaklar ise başvurularını, aşağıdaki belgelerle birlikte doğrudan Kurulumuza yapacaklardır:

-Fotoğraflı Başvuru Formu

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Lisans veya üzeri diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi fotokopisi

-İdarenin personel/insan kaynakları biriminden alınmış onaylı hizmet belgesi

-Yabancı dil sınav sonuç belgesi

4.5) Madde kapsamında iç denetçi kadrolarına yapılan atamalara ilişkin bilgiler Kurulumuza gönderilecektir.

5. Tereddütlü Hususlar

İdari uyuşmazlıklara sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının ortaya çıkmaması amacıyla, tereddütlü hususlarda Kurulumuzdan görüş talep edilecek ve buna göre işlem tesis edilecektir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.