logo yeni

YOLDAN GEÇEN, KAMUYA YÖNETİCİ OLACAK

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

gorevdeyukselmeDevlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, üst düzey kadrolara atanmada kamuda görev yapma zorunluluğunu kaldırıyor.

Yapılması düşünülen düzenlemelere göre;

1) Müdür ve daha üst unvanlı kadrolara atanmada, ilgili kurumda belirli süre çalışmış olma,  belli bir bölüm mezunu olma gibi şartlar aranmayacak, lisans mezunu olmak yeterli olacak.

Kamu kurumlarında 5 yıl hizmeti olanlar; müdür, grup başkanı, daire başkanı, genel müdür yardımcısı vb. unvanlara(6400 ek göstergeden düşük) atanabilecek.

Müdür kadroları böylece görevde yükselme yönetmeliği kapsamından çıkarılmış olacak.

2) 6400 ve daha yüksek ek göstergeli unvanlara atanabilmek için lisans mezunu ve 5 yıl hizmeti bulunmak yeterli olacak, ancak bu hizmetin kamuda geçmiş olması şartı aranmayacak. 5 yıllık hizmetin tamamını özel sektörde geçirmiş olanlar da genel müdür ve dengi ile daha üst görevlere doğrudan atanabilecek. 

Genel müdür ve dengi görevler ile daha üst görevlere,  daha önce kamu kurumlarında hiç çalışmamış olanlar da atanabilecek. Örneğin 5 yıl esnaflık yapmış olan lisans mezunu bir kişi müsteşar kadrosuna atanabilecek.

Bu düzenleme ile 6400 ve üstü ek göstergeli görevler bir nevi istisnai kadro haline getirilmiş oluyor.

Yapılması düşünülen söz konusu düzenlemelerin, kamuda siyasi kadrolaşmanın hızlanmasına sebep olacağı, memurların görevde yükselmesini engelleyip motivasyon kaybına yol açacağı, memurların niteliklerine sahip olmayan ve tecrübesiz yöneticilerin atanmasına imkan sağlayacağı, kamuda yıllar içinde oluşan kurum kültürlerini yok edeceği açıktır.

Tasarının konuyla ilgili maddeleri;


 

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetici kadrolarına yapılacak atamalar

EK MADDE44- 59 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurumların;

 a) Müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarından 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli olanlarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmetin bulunması,

b) Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına atanmada, en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olma ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlarda veya serbest olarak en az beş yıl hizmetin bulunması,

şartları aranır, bu Kanunun atanma, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaz. Hizmet süresinin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda, Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda ve uluslararası kuruluşlarda fiilen çalışılan sürelerin toplamı dikkate alınır, ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadroları için bu sürelere yükseköğrenim gördükten sonra sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olmak kaydıyla serbest olarak veya özel kurumlarda fiilen çalışılan süreler de dâhil edilir.

Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarına, 50 nci maddede öngörülen sınav şartına tâbi olmaksızın birinci fıkrada öngörülen Şartlar ile 48 inci maddede yer alan genel Şartları taşımak kaydıyla açıktan da atama yapılabilir. Ancak, anılan kadrolara bu şekilde atanmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki diğer herhangi bir kadro veya pozisyona atanma veya kamuda herhangi bir statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.

Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca atananlar, atandıkları kadrolar için ilgili mevzuatında öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan, bu Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, aynı usûl ve esaslar dâhilinde yararlanırlar. Bu suretle üst derecelere atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her üç yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma hâlinde kazanılmış hak sayılmaz.

Kurumların müdür ve daha üst unvanlı yönetici kadrolarına atanabilmek için öğrenim durumu ile toplam hizmet süresi dışında; belirli bir meslek mensubu, kariyer meslek mensubu ya da kurum meslek personeli olma, 36 ncı maddede belirtilen hizmet sınıflarına veya hâkimlik ve savcılık mesleklerine ilişkin kadrolarda bulunmuş veya bulunuyor olma veya belirli kadro veya görevlerde belirli bir süreyle bulunmuş olma gibi özel şartlar aranmaz. Bu fıkra kapsamında belirtilen kadrolardan genel idare hizmetleri sınıfı dışındaki sınıflara dâhil olanlar ile hâkim-savcı sınıfına dâhil olanlara kendi hizmet sınıfı dışından atama yapılması hâlinde, anılan kadroların hizmet sınıfı bu süre zarfında genel idare hizmetleri sınıfı olarak kabul edilir. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddede yer alan hükümler; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 1 inci maddesi kapsamında yer alan kurumların, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde yer alan kadrolarda bulunanlardan Adalet Bakanlığının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu madde kapsamında yer alan kadrolarıyla aynı veya benzer unvanlı kadro veya pozisyonlan ile mevzuatla bu kadrolara denk kabul edilen yönetici kadro veya pozisyonlarına atananlar hakkında da uygulanır.

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 41- Bu maddenin yayımı tarihinde ek 44 üncü maddede yer alan kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için bulunduğu kadro veya pozisyonlarında kaldığı süre içerisinde, bu maddenin yayımı tarihinden önce aranmakta olan eğitim şartının uygulanmasına devam olunur.

Ek 44 üncü madde kapsamında yer alan personelden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında 68 inci maddenin (B) bendi hükmü uygulanarak I, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolara atananlar, aynı kurumun aynı unvanlı kadrolarında bulundukları sürece ve kazanılmış hak aylık dereceleri atanmış oldukları kadro derecelerine yükselinceye kadar söz konusu dereceler için öngörülen haklardan yararlanmaya devam eder.

Bu maddenin yayımı tarihinde ek 41 inci madde ile ek 43 üncü madde kapsamında yer alan yardımcı veya stajyer kadro veya pozisyonlarında bulunanların, yardımcılık veya stajyerlik süreleri ile yeterlik sınavları ve ilgili kadrolara atanmaları ilgisine göre ek 41 inci maddenin bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik hükümleri ve ek 43 üncü madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.