logo yeni

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

yerdegistirmeGümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, personelin yer değiştirmesinde uygulanan hükümlerin bazıları yeniden düzenlenirken, kaldırılan ve yeni getirilen düzenlemeler de oldu.

Değişiklik ile Niğde Gümrük Müdürlüğü üçüncü hizmet bölgesi, Iğdır Gümrük Müdürlüğü dördüncü hizmet bölgesi, Derecik Gümrük Müdürlüğü, Üzümlü Gümrük Müdürlüğü, Aktepe Gümrük Müdürlüğü ve Gülyazı Gümrük Müdürlüğü ise beşinci hizmet bölgesi olarak belirlendi.

Ayrıca, yapılan değişiklik ile asil memurluğa atananların, atanma tarihinden sonraki ilk yer değiştirme döneminde talepte bulunmaları halinde, diğer hizmet bölgelerine atanma imkanı da kaldırıldı. 

Bugün Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte yapılan değişikliklerin eski haline de  ilgili hükümlerin altında aşağıda yer verilmiştir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 “k) Kontenjan: İlgili birimlerce bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkânları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınarak atama yapılmak üzere Kurulca belirlenen ve her yıl güncellenerek ilan edilen birim, unvan ve belirli bir hizmet için Bakanlıkça yapılan görevlendirme bazında personel ihtiyacı planlamasını,”

Eski Hali : “k) Kontenjan: İlgili birimlerce bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkânları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınarak atama yapılmak üzere Kurulca belirlenen ve her yıl güncellenerek ilan edilen birim ve unvan bazında personel ihtiyacı planlamasını,”


 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Beşinci bölge hizmetinin iki yılını dolduranlar, hizmet gerekleri ve talepleri halinde, bu hizmet bölgesinin kalan çalışma süresi daha sonra tamamlattırılmak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine atanabilirler.”

Eski Hali : “Beşinci bölge hizmetinin iki yılını dolduranlar, talepleri halinde, bu hizmet bölgesinin kalan çalışma süresi daha sonra tamamlattırılmak kaydıyla, başka hizmet bölgelerine atanırlar.” 

“Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen durumlar ile Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması esastır.”

Eski Hali : “Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen durumlar hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması esastır.”  

Kaldırılan fıkra: “(9) Asil memurluğa atananlar, atanma tarihinden sonraki ilk yer değiştirme döneminde talepte bulunmaları halinde, diğer hizmet bölgelerine atanırlar.”


 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulan personelin ayrılışları, çalışma sürelerini dolduracakları tarih beklenilmeksizin sağlanır.”

Eski Hali : “Ancak, 8 inci maddenin ikinci ve dokuzuncu fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulan personelin ayrılışları, çalışma sürelerini dolduracakları tarih beklenilmeksizin sağlanır.” 

“(2) Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenlerin atamalarında, görevden uzakta iken bölge hizmet süresini dolduran personelin göreve iadesini müteakip atanmasında, 12, 14, 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılan atamalarda ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduranların atamalarında, yer değiştirme dönemi beklenilmez.”

Eski Hali : “(2) 12, 14, 16 ncı maddeler ile 15 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılan atamalarda ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduranların atamalarında, yer değiştirme dönemi beklenilmez.”


 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci hizmet bölgesine yapılır. Bu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olması veya bu bölgede söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları başarı puanı ve ihtiyaca göre sırasıyla çalışma süresini doldurmadıkları daha üst hizmet bölgelerine yapılır. Üst hizmet bölgelerine atanma hakkı doğanların daha alt hizmet bölgelerine atanma talepleri gözönünde bulundurulur.”

Eski Hali : “(2) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci hizmet bölgesine yapılır. Bu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olması veya bu bölgede söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları başarı puanı ve ihtiyaca göre sırasıyla çalışma süresini doldurmadıkları daha üst hizmet bölgelerine yapılır. Üst hizmet bölgelerine atanma hakkı doğanların daha alt hizmet bölgelerine atanma talepleri gözönünde bulundurulur. Bu fıkraya göre atananlar 12 nci maddede yer alan hükümlerden beşinci hizmet bölgesinin çalışma süresi kadar yararlanamazlar.”


 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen yerlerde görev yapan personel, görevli bulunduğu hizmet bölgesi içinde kalmak kaydıyla ve tercihleri de alınarak, anılan fıkra hükümleri çerçevesinde yer değiştirme döneminde Kurul tarafından başka hizmet alanlarına atanırlar.”


 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan cümle :”Ancak, taşra teşkilatı personelinin döner sermaye teşkilatında, döner sermaye teşkilatı personelinin de taşra teşkilatında yürürlük tarihinden önce geçen hizmetleri dikkate alınmaz.”


 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.


 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Üçüncü Hizmet Bölgesi (5 Yıl) kısmının sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

36           Niğde Gümrük Müdürlüğü         B             16           NİĞDE  ORTA AKDENİZ (MERSİN)


 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Dördüncü Hizmet Bölgesi (4 Yıl) kısmının sonuna aşağıdaki satır eklenmiştir.

30           Iğdır Gümrük Müdürlüğü            C             11           IĞDIR    DOĞU ANADOLU (VAN)


 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 cetvelin Beşinci Hizmet Bölgesi (3 Yıl) kısmının sonuna aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

38           Derecik Gümrük Müdürlüğü      C             22           HAKKARİ             DOĞU ANADOLU (VAN)

39           Üzümlü Gümrük Müdürlüğü      C             23           HAKKARİ             DOĞU ANADOLU (VAN)

40           Aktepe Gümrük Müdürlüğü      C             24           ŞIRNAK                İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

41           Gülyazı Gümrük Müdürlüğü       C             25           ŞIRNAK                İPEKYOLU (DİYARBAKIR)

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.