logo yeni

NAKLEN ATAMADA TAKDİR YETKİSİNİN KEYFİ KULLANIMINA İLİŞKİN YENİ BİR KARAR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

nakilİdarenin, mevzuatla tanınan sınırlar çerçevesinde personelinin yer ve görevini değiştirmesi konusunda takdir yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetkinin mutlak ve sınırsız algılanması nedeniyle idareler tarafından yapılan işlemler,  idari yargı yerleri tarafından genellikle hukuka aykırı bulunmaktadır.

Benzer bir Karar İzmir 1. İdare Mahkemesi tarafından verildi.

Bir ilçede Tapu Müdürü olarak görev yapan ve emekliliğine 6 ay süre bulunan memurun, başka bir ilin ilçesine Tapu Müdürü olarak naklen atanması üzerine açılan davada, mevzuatta belirtilen haklarını kullanarak naklen atamasının yapılmasını istememesine rağmen, idarenin memura bu hakkı kullandırmayarak naklen atamasını yapmasının hukuka uygun olmadığına karar verildi.

Mahkeme Kararında; “İdareye personelini yer ve görev değişikliği ile atama konusunda ‘takdir yetkisinin’ verildiği ve bu yetki ile yönetimin personelini yer ve görev değişikliği ile atayabileceği açıktır. Ancak, yerleşik ve genel kabul görmüş içtihatlarda da görüldüğü gibi; atamada takdir yetkisinin ‘mutlak’ ve ‘sınırsız’ olmadığı, özellikle işlemin ‘sebep’ ve ‘amaç’ unsurları yönünden hukuka uygunluk denetiminin yönetsel yargı yerlerince yapılabileceği sabittir.” denildi.

Kararda ayrıca “Kamu hizmetini sağlıklı bir biçimde yürütmekle görevli olan idarelerin personelin yerelleşmesini önlemek, hizmetin sağlıklı, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatla öngörülen hususları dikkate almak suretiyle rotasyon uygulamasına gidilebileceği ve bu suretle hizmet bölgelerinde görev sürelerini dolduran personelini yer değiştirme suretiyle başka bir yere atayabileceği açık olmakla birlikte, bu atama işlemleri gerçekleştirilmeden önce varsa personelin çeşitli özür durumları ile personelin mevzuatla tanınan haklardan yararlanma yönündeki taleplerini dikkate almaları gerekmektedir.”  değerlendirmesinden hareketle, naklen atama işleminin iptaline hükmedildi.

Söz konusu Karar:

T.C.

İZMİR

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2012/1494

KARAR NO: 2013/165

DAVACI:

DAVALI: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlıklar /ANKARA

DAVANIN ÖZETİ: İzmir ili, Urla İlçesi, Tapu Müdürlüğünde Tapu Müdürü olarak görev yapan davacının, Çanakkale İli, Ayvacık İlçe Tapu Müdürlüğü'ne naklen atanmasına ilişkin 13.07.2012 gün ve bila sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin; emeklilik talebinde bulunmasına rağmen atamasının yapılmasının Yönetmeliğe aykırı olduğu, emekliliğine 6 ay kaldığı, bu nedenle kamu kararı bulunmadığı ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN OZETI: Davacının atamasının kamu yararı gözetilerek idarenin takdir yetkisi çerçevesinde yerelleşmeden kaynaklanabilecek sorunları gidermeye yönelik gerçekleştirildiği, davacının uyarma cezasının bulunması sebebiyle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 16. maddesi kapsamında talebinin uygun görülmediği, tesis edilen işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir l. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, İzmir İli Urla ilçesi, Tapu Müdürlüğünde Tapu Müdürü olarak görev yapan davacının Çanakkale İli, Ayvacık İlçe, Tapu Müdürlüğü'ne naklen atanmasına ilişkin 13.07.2012 gün ve bila sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yer Değiştirme Suretiyle Atanma" başlıklı 72.maddesinde Kuramlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır..., hükmü, "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" ballıklı 76. maddesinde de "Kuramlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kuram içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" kuralına yer vermiştir.

25.06.1983 tarih ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrasında; "Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar." kuralı yer almaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile idareye personelini yer ve görev değişikliği ile atama konusunda "takdir yetkisinin" verildiği ve bu yetki ile yönetimin personelini yer ve görev değişikliği ile atayabileceği açıktır. Ancak, yerleşik ve genel kabul görmüş içtihatlarda da görüldüğü gibi; atamada takdir yetkisinin "mutlak" ve "sınırsız" olmadığı, özellikle işlemin "sebep" ve "amaç" unsurları yönünden hukuka uygunluk denetiminin yönetsel yargı yerlerince yapılabileceği sabittir.

Dava dosyasının incelenmesinden; İzmir İli, Urla İlçesi, Tapu Müdürlüğünde Tapu Müdürü olarak görev yapan davacının yaklaşık 15 yıldır 1. hizmet bölgesi olarak belirlenen İzmir ve ilçelerinde görev yaptığı ve unvan ve fiili hizmet süresi bakımından zorunlu yer değiştirme kapsamında kaldığından bahisle tesis edilen dava konusu işlem ile Çanakkale ili, Ayvacık ilçe Tapu Müdürlüğüne naklen atanması üzerine bakılmakta olan iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İncelenen uyuşmazlıkta, davacı tarafından idareye verilen 15.02.2012 tarihli dilekçe ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrası uyarınca emekli aylığı bağlanma şartlarını kazanacağı bir sonraki yılda emekli olmak istediğini belirterek emekli olacağı tarihe kadar görev yaptığı hizmet alanında bırakılmayı talep ettiği görülmektedir.

Kamu hizmetini sağlıklı bir biçimde yürütmekle görevli olan idarelerin personelin yerelleşmesini önlemek, hizmetin sağlıklı, verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla mevzuatla öngörülen hususları dikkate almak suretiyle rotasyon uygulamasına gidilebileceği ve bu suretle hizmet bölgelerinde görev sürelerini dolduran personelini yer değiştirme suretiyle başka bir yere atayabileceği açık olmakla birlikte, bu atama işlemleri gerçekleştirilmeden önce varsa personelin çeşitli özür durumları ile personelin mevzuatla tanınan haklardan yararlanma yönündeki taleplerini dikkate almaları gerekmektedir.

Olayda, verilen savunma dilekçesinden, davacının yukarıda anılan Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrası hükmünden yararlandırılmamasının sebebinin davacının uyarma cezası ile tecziye edilmesi ve bu şekliyle mevzuatta öngörülen idari yönden bir sakınca görülmemesi şartının gerçekleşmemesi olarak belirtilmiş ise de, verilen disiplin cezasının ağırlığı ve niteliği dikkate alındığında, anılan cezanın Yönetmeliğin 16. maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; davacının 15.02.2012 tarihli dilekçe ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 16. maddesinin 2. fıkrası uyarınca emekli aylığı bağlanma şartlarını kazanacağı bir sonraki yılda emekli olmak istediğini belirterek emekli olacağı tarihe kadar görev yaptığı hizmet alanında bırakılmayı talep etmesi üzerine, mevzuatla kendisine tanınan haktan yararlandırılarak görev yerinde bırakılması gerekirken Çanakkale ili. Ayvacık ilçe Tapu Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin tesis edilen dava konusu 13.07.2012 gün ve bila sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü işleminde hukuka ve yukarıda anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 114,10 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 31/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Karar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği internet sayfasından alınmıştır.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.