logo yeni

EMEKLİLERİN YENİDEN MEMUR OLARAK ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

emekli1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu emekli olan memurların yeniden göreve dönüşlerini 93 üncü maddede düzenlemiştir.

1-657 sayılı Kanunun düzenlemesi

Ancak madde de yer verilen, “T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.” hükmü,  21/04/2005 tarih ve 5335 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 30 uncu maddesinde yer alan düzenleme ile anlamını yitirmiştir.

2-5335 sayılı Kanunun düzenlemesi

Ancak 5335 sayılı Kanunun ilgili maddesinin sistematik olmayan anlatım şekli, kötü yazım dili ve çelişkiler içeren metni, konu ile ilgili ihtilaflara ve yorum farklılıklarına neden olmuş, ve hukuk külliyatımızın anlaşılması en zor maddelerinden biri haline gelmiştir.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin metni şu şekildedir:

“Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

Hakkında uygulanmaz. 

İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır.”

3-Hangi kurumlara atanılabilir?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların tekrar Kamu Kurum ve Kuruluşlarına atanbilmesini düzenleyen ilgili maddenin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından sizler için konuyu tablo haline getirdik.

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Memur olarak atanabilir mi?

(NOT)

Sözleşmeli olarak atanabilir mi ya da görev yapabilir mi?

Yeniden görev alma yasağının istisnaları (Emekli aylığı kesilerek çalışma imkanı olan görevler)

Genel bütçeli idareler (örn. Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar)

Çalışamaz

Kesilerek çalışabilir

•Cumhurbaşkanı tarafından atananlar,

•Başbakan tarafından atananlar,

•Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler,

•Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler

•Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar

•Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar

Katma bütçeli kurumlar (5018 sayılı yasa ile özel bütçeli kurumlar olarak geçmektedir. Örneğin üniversiteler, TİKA Başkanlığı gibi kurumlar)

Çalışamaz

Kesilerek çalışabilir

Döner sermayeler

Çalışamaz

Kesilerek çalışabilir

Kefalet sandıkları

Çalışamaz

 

Sosyal güvenlik kurumları

Çalışamaz

Kesilerek çalışabilir

Bütçeden yardım alan kuruluşlar

Çalışamaz

Kesilerek çalışabilir

Belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler

Kesilerek çalışabilir

Kesilerek çalışabilir

 

•Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

•Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,

•Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

•Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

•Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

•Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.)

•Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,

•Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

•2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

 

 Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları

(Örneğin EPDK, BDDK gibi üst kurullar)

Kesilerek çalışabilir

Kesilerek çalışabilir

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50' sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda

Kesilerek çalışabilir

Kesilerek çalışabilir

Fonlar

Kesilerek çalışabilir

Kesilerek çalışabilir

NOT: Emekli olanların yeniden açıktan atanması konusunda uygulamada farklı değerlendirmeler de söz konusu olup, bu durumun Kanunun ilgili maddesinin yazımından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinde de bu konuda açılama yapılması yoluna gidilmediği görülmektedir.

Kurumların bütçelerini öğrenmek için buraya bakabilirsiniz.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.