logo yeni

2700 “ARAŞTIRMACI” İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASI İSTENDİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

istatistikSağlık Bakanlığında; İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapmakta iken, kadroları iptal edilerek ve mali hakları korunmadan “araştırmacı” kadrosuna atanan yaklaşık 2700 personelin mağduriyetine çözüm yolu bulunması için Meclis Araştırması açılması istendi.

02 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 663 sayılı KHK nedeniyle mağdur olan personelin, çeşitli yollarla verdikleri mücadele, konunun soru önergeleri yoluyla Meclise taşınmasını ve özlük haklarının eski haline getirilmesini sağlayacak bazı Kanun Tekliflerinin verilmesini de sağlamıştı. Ancak, mağduriyet oluştuğu noktasında tereddüt bulunmamasına rağmen, yasal düzenleme konusunda mesafe alınamamıştı.

Son olarak da, Milletvekili Ali HALAMAN ve Milletvekili arkadaşları tarafından verilen önerge ile, 2700 personelin kazanılmış statülerinde ve bu statüye bağlı olan mali ye özlük haklarında meydana gelen kayıplarının önlenmesi, bu kadrolarda bulunanların sorunlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesi ve ilgili yasal düzenlemelerin yapılması konusunda Meclis Araştırması açılması istendi.

Ancak, hem yasal düzenleme tekliflerinin ve hem de Meclis Araştırması açılması için verilen önergenin sadece Sağlık Bakanlığındaki “araştırmacı”lara yönelik olmasının ve diğer kurumlarda benzer sıkıntıları yaşamakta olanları kapsamamasının, büyük bir eksiklik olduğunu ve bu tür tekliflerin benzer durumda olan tüm personeli kapsayacak şekilde genel nitelikli hazırlanmasının, sorunun çözümüne daha fazla katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

 

Söz konusu Meclis Araştırması önergesinin gerekçesi:

“Bakanlar Kurulunca 11/10/201 1 tarihinde kararlaştırılan ve 02 Kasım 201 1 tarih ve mükerrer 28 1 03 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 4 üncü ve 5 inci maddesi doğrultusunda İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, Hastane Müdürlüğü, Hastane Müdür Yardımcılığı kadroları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilip, yine aynı madde gereğince hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kararname eki 2 ve 3 sayılı listede ihdas edilen araştırmacı kadrosuna atanmışlardır.

Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı iken araştırmacı kadrosuna atama yapılması kazanılmış hakların ihlali anlamına gelmektedir.

Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı kazanılmış bir hak olup, kişisel bir hata, hile veya kusur isnat edilmeden mevzuat değişikliği ile kadroların iptal edilmesi ile hem kazanılmış statü kaybı, hem de mali kayıp söz konusu olduğundan yapılan işlem açıkça hukuka aykırı bir işlemdir.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde hiyerarşik kademeler içinde yer alan Sağlık Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcıları kadro unvanları, bu kademeler içinde yer almayan bir gruba düşürülerek şahıslar statü kaybına maruz bırakılmıştır ve kadrolarından araştırmacı kadrosuna atanmak 657 sayılı kanunun kadro ve liyakat ilkelerine aykırıdır.

Diğer Kamu Kurumu kurumları nezdinde görev yapmakta iken görevlerinden alınan Müdür/Müdür Yardımcıları, unvanları uhdelerinde korunarak, kurumlarında, bir kısmı ise kurumlarında uzmanlık unvanı verilerek özlük hakları korunmuştur.

Sağlık Bakanlığı uhdesinde görev yapmakta iken Araştırmacı kadrosuna atanan yahut atanmış sayılan çalışanların özlük hakları ve mali hakları bakımından zarara uğratılması hiçbir şekilde hak ve hukuk anlayışına sığmamaktadır.

657 sayılı Kanunun Temel ilkeler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde kariyer, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır şeklinde; liyakat ise, devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, kazanılmış hakları ortadan kaldıran söz konusu düzenlemeler Anayasanın 2 inci maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırıdır.

663 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna atanan yaklaşık 2.700 İl Sağlık Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Hastane Müdürleri ve Müdür Yardımcılarının kazanılmış statülerinde ve bu statüye bağlı olan mali ye özlük haklarında meydana gelen kayıplarının önlenmesi, bu kadrolarda bulunanların sorunlarının ve mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik, meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.