logo yeni

calisanlar2 copy

SUBAY VE ASTSUBAYLARIN ATAMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

subaySubay ve astsubaylar, bakmakla yükümlü oldukları ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya vasisi oldukları kardeşlerinin sağlık durumlarının gerektirmesi halinde, bulundukları garnizonlada garnizon hizmet sürelerini bitirmeden diğer bir garnizona atanabilecek. Ayrıca; eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin ataması, talep etmesi halinde, şehadet zamanına bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere istediği garnizona yapılacak.

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik hükümleri bugün yürürlüğe girdi. Değişiklikler ve düzenlemelerin önceki hali şu şekilde. (Koyu renkli  ifadeler, eski duruma ve konuya dair açıklamalara ilişkindir.)

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,”

Tanımlar maddesinde olmayan “Bakmakla yükümlü olunan kişi”’nin tanımı yapıldı.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin onay yetkisi; ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine etmek ve geçici görevlendirme tarihlerini bildirmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanındadır. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi, her defasında azami altı aya kadar olmak üzere en fazla bir yıl süre ile yapılır.”

Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelere ve onaya makamına ilişkin yeni bir hüküm getirildi.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “500.000’i” ibaresi “1.000.000’u” olarak değiştirilmiştir.

“ğ) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları.”

“Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerinin memleketleri ve daimi ikametgahlarının bulunduğu garnizonlar dahilinde, mümkün olduğu kadar, sıkıyönetim hizmetleri, sosyal tesis (orduevi, özel eğitim merkezi, askerî gazino, ve benzeri), levazım amirlikleri, ihale / muayene ve kabul komisyon üyelikleri, inşaat-emlak, asker alma ile jandarma (eğitim görevleri hariç) ve sahil güvenlik hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişkili görevler veya mal ve hizmet alımı ile ilgili görevlere verilmez veya atandırılmazlar. Ancak, son genel nüfus sayımına göre büyükşehir belediye / belediye hudutları içindeki nüfusu 500.000'i aşan yerler için bu fıkra hükmü uygulanmaz.”  şeklindeki hükmün nüfuş şartı 1.000.000’e yükseltildi. Subay ve astsubayların aleyhine bir düzenleme olarak dikkat çekti.

Ayrıca, subay ve astsubayların atanmasında göz önünde bulundurulacak kriterler arasına yeni bir kriter (ğ) eklendi.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları ve buna bağlı kadroların boşalması.”

Subay ve astsubayların, genel atama dönemine bakılmaksızın her zaman atamalarının yapılabileceği haller arasına, yeni bir hal eklenmiş oldu. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sağlık durumu (kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları bulunması halinde),”

Subay ve astsubayların bulundukları garnizonlarda garnizon hizmet sürelerini bitirmeden diğer bir garnizona atandırılmalarını icap ettiren haller arasında yer alan düzenlemenin eski hali  “d) Sağlık durumu (kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının),” şeklindeydi.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü, dördüncü, altıncı, yedinci ve onuncu fıkralarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Subay ve astsubaylardan kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için aldığı atamaya esas sağlık raporlarında belirli uzmanların bulunduğu garnizonlara atanmaları gerektiği belirtilenlerin, atanacaklarıgarnizonlarda askerî hastaneler ile diğer kamu sağlık kurumlarındaki uzmanlardan da istifade edebileceği göz önüne alınarak atanmaları yapılır.”

Eski hali: “Subay ve astsubaylardan kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için aldığı atamaya esas sağlık raporlarında belirli uzmanların bulunduğu garnizonlara atanmaları gerektiği belirtilenlerin, atanacakları garnizonlarda askerî hastaneler ile diğer kamu sağlık kurumlarındaki uzmanlardan da istifade edebileceği göz önüne alınarak atanmaları yapılır.”

“Atanma (hazırlık) emrini tebellüğ eden personel, kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için bulunduğu yere en yakın ve tam teşekküllü askerî hastaneden alacağı "Hayati önemi haizdir, tedaviden yararlanır" kayıtlı veya belirli uzmanları bulunan, hastalığının tedavi edileceği sağlık teşkilleri ile iklim, yer ve tedavi koşullarını öngören sağlık kurulu raporlarının yetkili makamlarla tasdik şekline göre bir yıl için bulunduğu garnizonda bırakılır veya ataması sağlık raporunun uygun gördüğü garnizona yapılır.”

Eski hali: “Atanma (hazırlık) emrini tebellüğ eden personel, kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için bulunduğu yere en yakın ve tam teşekküllü askerî hastaneden alacağı "Hayati önemi haizdir, tedaviden yararlanır" kayıtlı veya belirli uzmanları bulunan, hastalığının tedavi edileceği sağlık teşkilleri ile iklim, yer ve tedavi koşullarını öngören sağlık kurulu raporlarının yetkili makamlarla tasdik şekline göre bir yıl için bulunduğu garnizonda bırakılır veya ataması sağlık raporunun uygun gördüğü garnizona yapılır.

“Kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, verem, kanser, akıl ve ruh hastalıkları ile uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara duçar olan personel için bu süre, tam teşekküllü askerî hastanelerden her yıl rapor almak şartıyla her rütbede aynı garnizonda 3 yıla kadar uzatılabilir. Ancak, bu hastalıkları sebebiyle yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde aynı garnizonda toplam 6 yılı aşamaz. Tedavi ihtiyacının devam etmesi halinde raporun gerektirdiği diğer bir garnizona atandırılabilir.”

Eski hali: “Kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğu verem, kanser, akıl ve ruh hastalıkları ile uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklara duçar olan personel için bu süre, tam teşekküllü askerî hastanelerden her yıl rapor almak şartıyla her rütbede aynı garnizonda 3 yıla kadar uzatılabilir. Ancak, bu hastalıkları sebebiyle yapılacak ertelemenin süresi hiçbir şekilde aynı garnizonda toplam 6 yılı aşamaz. Tedavi ihtiyacının devam etmesi halinde raporun gerektirdiği diğer bir garnizona atandırılabilir.

“Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik özürlülük hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğuçocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, bu tür hastalıklara ("özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı raporları alacaklar hariç) yakalanan subay ve astsubayların atamaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için ikinci yıldan sonraki müteakip sağlık kurulu raporları iki yılda bir alınır. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Özürlü Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş asker hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır.”

Eski hali:“Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik özürlülük hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bu tür hastalıklara ("özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı raporları alacaklar hariç) yakalanan subay ve astsubayların atamaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için ikinci yıldan sonraki müteakip sağlık kurulu raporları iki yılda bir alınır. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Özürlü Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş asker hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları "özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur" kararlı, onaylanmış raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır.”

“Atama emirleri yayımlandıktan sonra kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlüolduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için atamaya esas rapor alanlar, lüzum görüldüğü takdirde, başka bir hastaneye sevk edilir. Her iki rapor arasında farklılık olmasıdurumunda personel hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane tarafından verilecek raporun onay şekline göre ilgili hakkında işlem yapılır.”

Eski hali:“Atama emirleri yayımlandıktan sonra kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları için atamaya esas rapor alanlar, lüzum görüldüğü taktirde, başka bir hastaneye sevk edilir. Her iki rapor arasında farklılık olması durumunda personel hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane tarafından verilecek raporun onay şekline göre ilgili hakkında işlem yapılır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin atamaları

MADDE 31/A – Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin ataması, talep etmesi halinde,şehadet zamanına bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere istediği garnizona yapılır.”

Yönetmelikte “Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin atamaları” husus da düzenlendi.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “4-5” ibaresi “3-4-5” şeklinde değiştirilmiş, (4) numaralı alt bendinde yer alan “süresi” ibaresinden sonra gelmeküzere “garnizonlara bağlı olarak” ifadesi eklenmiş, (8) numaralı alt bendinde yer alan “3, 4 ve 5 inci” ibaresi “3 ve 4üncü” şeklinde değiştirilmiştir.

Subay ve Astsubayların garnizonlardaki hizmet sürelerinin bazılarında değişiklik yapıldı. Buna göre;

*3 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresi garnizonlara bağlı olarak; 4-5 yıl, iken,3-4-5 yıl oldu. 

*4 üncü derecedeki garnizonlarda garnizon hizmet süresinin, “garnizonlara bağlı olarak” değişecek (3-4 yıl)

*”3, 4 ve 5 inci derecedeki garnizonlarda bulunan komando ve özel harekât birliklerinde görevli personel için garnizon hizmet süresinin üçte iki (2/3) sidir.  Ancak, bu süre hiçbir suretle 2 yılın altında olamaz.” düzenlemesindeki 3. derece garnizonlar, maddeden çıkarıldı.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sıralı hizmet garnizonlarında;

a) Toplam kadrosu 10 ve daha az olup, Jandarma Genel Komutanlığındaki toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan sınıf ve branşların personelinin,

b) Sıralı hizmet garnizonu görevini 2 defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personelin,

c) Generallerin,

görev süresi 2 yıldır.”

Eski hali: “Sıralı hizmet garnizonlarında; Generaller, bu garnizonlarda toplam kadrosu 10 (dahil ) ve daha az olan sınıfların personeli, sıralı hizmet garnizonu görevini 2 defa tamamlayıp bu garnizonlara 3 ve daha fazla giden her sınıf personel için görev süresi 2 yıldır."

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.