logo yeni

VEKALETEN ATANAN MEMUR ASIL GÖREVİNİ DE YÜRÜTÜR MÜ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

vekaletKamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara ya da memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurum memurlarından vekâleten atama yapılabilmektedir.

Belli bir görevi yürütmekte olan memurun başka bir göreve vekâleten atanması halinde, asıl görevini de yürürtüp yürütmeeyeceği uygulamada tereddüt yaratabilmektedir.

Vekâleten atama

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara ya da memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurum memurlarından vekâleten atama yapılabilmektedir.

Vekâleten atama aynı yerdeki bir göreve olabileceği gibi, başka yerdeki bir göreve ilişkin de olabilir.

Bu şekilde yapılan bir atamanın vekâleten atama olarak kabul edilebilmesi için;

-Vekâleten atanacak kişinin, söz konusu kadroya asil olarak atanabilecek kişide aranan tüm şartları taşıması,

-Vekâleten atamanın, söz konusu kadroya asaleten atama yapma yetkisine sahip makam tarafından yapılmış olması (Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan tarafından)

gerekir.

Vekaleten atama sayılmayan görevlendirme

Yukarıda belirtilen şartlara uyulmadan yapılacak atamaların vekâleten atama olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacağı gibi, hukuki yönü de tartışmalı olacaktır. Uygulamada, “asilde aranan şartları taşımayan kişilerin belli bir görevi yürütmek üzere görevlendirilmesi” şeklinde karşımıza çıkan bu görevlendirme “tedviren görevlendirme/atama” şeklinde adlandırılmakta, ancak herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Tedviren görevlendirme konusu için tıklayınız…

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, vekalet aylığının ödenmesini, usulüne göre vekaleten atanmış kişinin vekalet görevini fiilen yapması şartına bağlamıştır. "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da da “vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark”ın ödeneceği belirtilmiştir. Vekaleten atananların mali hakları konusu için tıklayınız…

Bunların yanı sıra, Devlet memurlarının disiplin amirlerinin belirlenmesinde, kadro unvanları itibariyle bir düzenleme yapılmış ve bu kadrolarda görev yapan kişiler arasında asil ya da vekil olma bakımından bir ayrıma gidilmemiştir. İlgili kurum yönetmeliklerinde disiplin amiri olarak belirlenmiş bir kadroya vekaleten atanmış olanlar, bu görevi yürüttükleri sürece disiplin amiri sıfatını da taşırlar.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun, ikinci görevin memurlara esas görevlerinin yanında yürütülmek üzere verileceğini öngörürken, vekaleten atamalarda esas görevin birlikte yürütüleceğinden söz etmemiştir. 

Vekaleten atanan memur eski görevini de yürütecek mi?

-Memurun, başka bir yerdeki görevi vekâleten yürütmek üzere atanması mümkündür. Örneğin; Ankara’da görev yapan bir memur, aynı kurumun ya da başka bir kurumun Erzurum’daki teşkilatına ait bir kadroya vekâleten atanabilir. Bu durumda, memur asıl görev yerinden ayrılarak yeni görev yerine gidecek ve atandığı kadroya ilişkin görevleri yürütecektir. Vekâleten görev yapacağı dönem içerisinde, eski kadrosuna ilişkin görevleri yapması mümkün olamayacaktır.

-Vekâleten atama yapılacak kadro unvanı bakımından, atanacak kişinin belli bir kadro unvanına sahip olması şartı aranmamaktadır. Örneğin; bir kurumda “Şef” olarak görev yapan kişi, aynı kurumda “Genel Müdür” kadrosuna vekâleten atanabilecektir. Bu durumda, hiyerarşik kadro kademelerinin de olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vekâleten atanmış olan kişinin “Şef” kadrosuna ilişkin görevleri yapması mümkün olamayacaktır.

-Memura belli şartlar altında, vekalet edeceği göreve ilişkin bazı ödemelerin yapılması söz konusu olmakla birlikte, bu ödemeler o kadro görevini asil olarak yürütecek kişiye yapılacak ödeme miktarında olmamaktadır. Vekaleten atanan memura iki göreve ilişkin ödemelerin yapıldığından söz edilemeyeceğine göre, memurun aynı anda her iki görevi yürütmesi de beklenemez.

Ancak, vekaleten atama şartlarına uyulmadan yapılan görevlendirmelerden dolayı, memurun herhangi bir hak elde etmesi mümkün olamayacağından, bu şekilde görevlendirilen memurun asıl görevini yapmaması da beklenmemelidir. Ancak, uygulamada vekalet dışı görevlendirilen memurun da eski görevin yapmadığı görülebilmekle birlikte, bu hususun söz konusu görevlendirmeyi yapan makamın sorumluluğunda olacağı da muhakkaktır.

Sonuç

Vekaleten atanan memurun, bu görevi süresince esas görevini yürütemeyeceği; vekaleten atama şeklinde olmayan görevlendirmelerde ise memurun eski kadro unvanına ait görevleri yürütmesinin gerekeceği değerlendirilmektedir. 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.