logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU UZMANLARINI NASIL ALDI?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

bayanmemurKamu Denetçiliği Kurumu yasasında yer verilen geçici madde gereğince bir defaya mahsus olmak üzere personel ihtiyacını karşılama için diğer kariyer meslek gruplarından alım yapmıştı. Bu alım için yapılan sınavlarla ilgili olarak çeşitli iddialar dile getirilmişti.

Kamu Denetçiliği Kurumu iddialara verdiği cevap şu şekilde:

1-Kamu Denetçiliği Kurumu’na kurumlar arası geçiş talebiyle 2953 aday başvuruda bulunmuştur.

2-BaŞvuru sahipleri TBMM Internet adresinde yapılan duyuruda belirtilen kriterler esas alınarak görüşmeye çağrılmıştır.

3- Görüşmeye çağrılmayan adaylardan ilanda belirtilen Şartları taşıyanlarla taşımayanların toplamda 2765 kişi oldukları tespit edilmiştir.

Çağrılan adaylar, Kuruma bizzat kendileri ya da posta yoluyla ulaştırılan imzalı dilekçe ve özgeçmişlerinin Komisyonca, ilanda belirtildiği üzere, tarafsız, objektif ve adil kriterler çerçevesinde incelenmesi suretiyle görüşmeye çağrılmışlardır.

4- Değerlendirmenin ilk aşaması özgeçmişler üzerinden yapıldığından adayların ‘genel ve fiziki görünümlerinin’ tespit edilmesi mümkün değildir. Diğer yandan, değerlendirme ve kayıtlarımızda, görüşme sonucunda genel ve fiziki görünümü nedeniyle naklen atanma talebi uygun bulunmayan adaya rastlanmamıştır.

5- 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun geçici 1’inci maddesinin 4’üncü fıkrasının “Başdenetçi ve denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi tarafından doksan gün içinde; bir defaya mahsus olmak ve ekli listede yer alan Kamu Denetçiliği Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, 25 inci ve 26’nci maddelerdeki şartlar aranmaksızın, doktora yapmış üniversite öğretim elemanları veya kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlardan Kamu Denetçiliği Uzmanı olarak atama yapılabilir. Kamu Denetçiliği Uzmanı olarak atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir.” hükmüne rağmen Kamu Başdenetçisi bu yetkisini; uzman atamalarının daha adıl, tarafsız, şeffaf, ve hesap verebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tartışmaya mahal bırakmamak adına, iki Kamu Denetçisi ile Kurum Genel Sekreterinden oluşan üç kişilik Değerlendirme Komisyonuna tevdi etmiştir. Başvurular Komisyon tarafından; adayların eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, mesleki tecrübe ve çalışmaları, Kanunda belirtilen genel ilkeler ve Kurumun ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirilmiş ve başarılı bulunan adaylar Kamu Baş denetçisi tarafından atanmıştır.

6- Görüşmeler Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından bizzat yapılmış olup görüşme; anayasa, idare hukuku, AB hukuku, güncel konular, genel kültür vb. alanlarda söyleşi şeklinde gerçekleştirilmiştir. 657 sayılı Kanunun ek 41. maddesinin “sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz” hükmü çerçevesinde ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının işlemlerinde itimat esas olup Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında görüşmelerin kamera ile kayıt altına alınacağına dair bir düzenleme bulunmadığından görüşmeler kayıt altına alınmamıştır.

Değerlendirme Komisyonu yukarıda açıklandığı üzere iki Kamu Denetçisi ile Kurum Genel Sekreterinden oluşturulmuştur.

7- Kamu Denetçiliği Uzmanlığı kadrolarına yapılan atmaların tümü 6328 sayılı Kanuna uygun olarak yapılmış ve atama talebi uygun bulunan adaylar, kişisel verilerin gizliliğine de özen gösterilerek, TBMM internet adresinde ilan edilmiştir.

Değerlendirmeler sırasında adayların doğum yerleri dikkate alınmamış olup atananların tümü mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahiptirler. Ataması yapılan uzmanlara ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

kdk uzman secimi1

kdk uzman secimi2

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.