logo yeni

calisanlar2 copy

NAKLEN ATAMALAR HANGİ GEREKÇELERLE YAPILMALI?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Memurların kurum içerisinde bir yerden başka bir yere atanmasında, yapılan atamanın idare tarafından somut ve nesnel gerekçelere dayandırılmaması halinde,  naklen atama işlemi kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uygun bulunmuyor.

Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde görevli bir memurun, Şanlıurfa’nın bir ilçesinin Tapu Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin işleme karşı aşılan davaya bakan Şanlıurfa İdare Mahkemesi verdiği Kararda, “… davacının, görevinde başarısız veya verimsiz olduğuna yönelik somut herhangi bir tespit bulunmadığı gibi hakkında görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek nitelikte herhangi bir adli veya idari soruşturma da bulunmadığı, davalı idarece atama işlemine dayanak alındığı belirtilen genel durum değerlendirme raporunda, davacının müdürlük hizmetlerini sekteye uğrattığından bahsedildiği halde, bu durumun somut verilerle desteklenmediği, dava konusu işlemin ise bahsi geçen rapor ve; yukarıda yer verilen Kanun hükmüyle idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde tesis edildiği görülmektedir.”  denildi.

Mahkeme bu değerlendirmeden hareketle, davacının görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek somut ve nesnel gerekçelerin davalı idare tarafından ortaya konulamadığını, bu nedenle de davacının naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığına Karar vererek, söz konusu naklen atama işlemini iptal etti.

Söz konusu Karar

T.C.

ŞANLIURFA

İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO              : 2011/2628

KARAR NO          : 2012/3056

DAVACI               :

DAVALI                : TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA

DAVANIN ÖZETİ              : Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının, Şanlıurfa İli, Bozova İlçe Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin 20.09.2011 tarih ve 1271 sayılı Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürlüğü işleminin; yer değişikliğinin herhangi bir haklı gerekçeye dayanmadığı, çalıştığı birimin eleman ihtiyacının bulunduğu, bu nedenle kamu yararı ve; hizmet gerekleriyle bağdaşmadığı gibi mağduriyetine sebebiyet verildiği, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde yapılan denetim sonucunda düzenlenen genel durum değerlendirme raporunda, davacının müdürlük hizmetlerini sekteye uğrattığının tespit edilmesi nedeniyle tesis edilen dava konusu işlemin kamu yararı ve; hizmet gereklerine uygun olduğu, diğer taraftan davacının Bozova Tapu Müdürlüğü'nde göreve başlamadan 25.10.2011 tarihli işlemle Samsat Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasından dolayı konusuz kaldığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Şanlıurfa İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava; Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının, Şanlıurfa İli, Bozova İlçe Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin 20.09.2011 tarih ve 1271 sayılı Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi" başlıklı 76.maddesinde kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68.maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kuram içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri öngörülmüştür.

Anılan maddeyle idarelere kamu görevlilerinin naklen atanmaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin kullanımı kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olup, bu açıdan yargı denetimine tabı bulunduğu idare hukukunun bilmen ilkelerindendir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde yapılan denetim sonucu düzenlenen genel durum değerlendirme raporunda, müdürlük hizmetlerini sekteye uğratan davacının, geçici görevle Şanlıurfa Tapu Müdürlüğü'ne tayininin yapılmasının hizmetlerin sağlıklı ve; istenilen nitelikte yürütülmesi açısından uygun olacağının belirtildiği, bu raporun Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürlüğü'nün 08.04.2011 tarih ve 772 sayılı yazısıyla Tapu ve Kadastro Gene! Müdürlüğü'ne sunulduğu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 12.08.2011 tarih ve; 6467 sayılı yazısıyla yapılan yetki devri nedeniyle davacının başka bir müdürlüğe tayininin yapılması hususunun Bölge Müdürlüğü’nce değerlendirilmesinin istendiği, söz konusu rapora dayanılarak davacının, 20.09.2011 tarih ve 1271 sayılı Şanlıurfa Tapu ve Kadastro 21. Bölge Müdürlüğü işlemiyle Şanlıurfa İli, Bozova İlçe Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden davacının, görevinde başarısız veya verimsiz olduğuna yönelik somut herhangi bir tespit bulunmadığı gibi hakkında görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek nitelikte herhangi bir adli veya idari soruşturma da bulunmadığı, davalı idarece atama işlemine dayanak alındığı belirtilen genel durum değerlendirme raporunda, davacının müdürlük hizmetlerini sekteye uğrattığından bahsedildiği halde, bu durumun somut verilerle desteklenmediği, dava konusu işlemin ise bahsi geçen rapor ve; yukarıda yer verilen Kanun hükmüyle idareye tanınan takdir yetkisi çerçevesinde tesis edildiği görülmektedir.

Bu durumda; davacının görev yerinin değiştirilmesini gerektirecek somut ve nesnel gerekçelerin davalı idarece ortaya konulamadığı anlaşıldığından, Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının, Şanlıurfa İli, Bozova İlçe Tapu Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 118,70-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, fazladan alman 10,00-TL harem ve; artan posta ücretinin davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 20.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: Karar metni, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği internet sitesinden alınmıştır.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.