logo yeni

calisanlar2 copy

MUVAFAKAT TALEBİNİN REDDİNE KARŞI MEMURA ÖRNEK KARARLAR

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

adalet4Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ile düzenlenmiştir. Maddede yer verilen “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmü ile naklen atanmanın usulü belirlenmiştir.

Söz konusu madde, memurların naklen atanabilmesi için muvafakat adı verilen izin müessesesini getirmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu alanda verilen takdir hakkı ve serbestlik sebebiyle kurumların uygulamalarında farklılık görülmekte, bazı kurumlar muvafakat verilmesi işlemini hemen onaylarken, bazı kurum ve kuruluşlar ise bu konuda katı bir tutum sergilemektedir.

Naklen başka kurumlara atanabilmek için muvafakat talebinde bulunulan memurların, kurumları tarafından farklı uygulamalara muhatap kalmaları veya bürokratik bencillikler sebebiyle izin alamamaları durumuyla karşılaşılmakta, bu problemlerin çözümü için de idari yargı yollarına başvurulmaktadır.

İşte bu yazıda linklerine de yer vereceğimiz örnek kararlar yoluyla, naklen başka kurumlara atanmak isteyip de muvafakat alamayan memurlarımıza yardımcı olmak ve yol göstermek amaçlanmıştır. Naklen atanmak istediği halde muvafakat alamayan memurların, aşağıda yer verdiğimiz örnek kararlarda var olan gerekçelere benzer gerekçelerle idari yargı yollarına başvurmalarının sonuç almalarına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

İdari Yargı Kararlarında muvafakat verilmemesi işleminin iptali durumları:

1.Eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakma

İdari yargı, muvafakat verilmemesi işleminin, Anayasada yer bulan “eğitim ve öğrenim hakkını” engellemesi durumunda, işlemin iptaline karar verebilmektedir.

Danıştay 5. Dairesi, buradan ulaşabileceğiniz kararında, “Bu durumda, Anayasanın sözü edilen hükmünün doğal sonucu olarak davacının eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılacağı açık olup, davacıya muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuksal isabet görülmemiştir.” demektedir.

2.Aile birliğinin bozulması

Anayasamızda yer bulan “ailenin birliğin korunması”  prensibi gereğince, muvafakat vermeme işlemleri iptal edilebilmektedir.

Zonguldak İdare Mahkemesi, buradan ulaşabileceğiniz kararında “…davacının eşinin Emniyet Genel Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı ve zorunlu atamaya tabi olduğu, bu kapsamda Konya iline atanarak 03.08.2012 tarihinde görevine başladığı görüldüğünden, Anayasamız tarafından koruma altına alınan aile birliğinin korunması amacıyla davacıya muvafakat verilmesi gerekirken, muvafakat talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” şeklinde değerlendirmede bulunarak, muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

3.Aynı konumdaki personele daha önce muvafakat verilmiş olması

Aynı koşullara bir personele daha önce muvafakat verilmiş iken başka personele muvafakat verilmemesi durumu idari yargıda bu işlemin iptaline sebep olabilmektedir.

Nitekim, Danıştay 5.Dairesinin buradan ulaşabileceğiniz kararında, “Olayda, ihtiyaç gerekçesiyle işlemin kurulduğu söylenmekte ise de, davacı ile aynı durumda olan personele daha önce muvafakat verilmiş olduğu ve davacının hizmetine duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” ifadesi yer almaktadır.

4. Muvafakat talebinin salt “prensip kararı” gerekçesiyle reddedilmesi durumu

İdari yargı, muvafakat verilmemesi gerekçesi olarak idarenin sadece “prensip kararını” gerekçe göstermesi durumunda da iptal kararı verebilmektedir.

Danıştay’ın buradan ulaşabileceğiniz kararında özetle, “İdarenin, davacıyı tekrar eski görevine atama konusunda yargı kararı ile zorlanamayacağı açık ise de, davacının bu yöndeki başvurusunun takdir yetkisi çerçevesinde ihtiyaç, kadro durumu ve ilgilinin kurumda çalıştığı döneme ilişkin hizmetleri yönünden incelenmesi ve anılan 74. maddeye göre değerlendirilmesi gerekirken, bu konuda idareye tanınan takdir yetkisini ortadan kaldıracak nitelikteki bir prensip kararından bahisle reddinde ve bu işlemin iptali için açılan davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.