logo yeni

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA AİLE BİRLİĞİ ÖNCE GELİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

aile657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların yer değiştirme suretiyle atanmasını 72 nci maddesinde düzenlemiştir.

İlgili maddede yer değiştirme suretiyle atamaların “hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılacağı” hüküm altına alınarak, atamalarda dikkat edilecek genel prensipler belirlenmiştir.

Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, “Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.” hükmüne yer verilerek, bu atamalarda aile birimini muhafaza etmek için koordinasyon sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Kurumların yapacakları atamalarda dikkat etmeleri gereken “aile biriminin muhafaza edilmesi için koordinasyon sağlanması” kuralına, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 25.02.2010 tarihli ve E:2009/111, K:2010/1048 sayılı Kararı ile farklı bir yorum getirmiştir.

Sitemizde de burada yer verdiğimiz Kurul Kararında, “Danıştay Beşinci Dairesi kararında da belirtildiği üzere, memur olarak görev yapan eşlerden birinin bir başka yerdeki göreve naklen atanması durumunda,   Anayasanın 41. maddesi uyarınca aile birliğinin korunması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesine göre idare tarafından eş durumunun gözetilmesi gerektiği kuşkusuz ise de, kamu yararının sağlanması amacıyla üstlendiği kamu hizmetini en iyi şekilde yürütmek zorunda olan idarenin, aile birliğinin korunması ve kamu hizmetinin düzenli ve gereğine uygun şekilde yürütülmesi zorunluluğu arasında denge kurmak durumunda olduğu da açıktır.

Bu nedenle, kamu hizmetinin aksayacağı kanaatine varılan durumlarda, memur olan eşin görev yaptığı kurumla koordinasyon sağlanmadan önce naklen atama yapılabileceğinin kabulü gerekmektedir. “ denilmektedir.

Böylece Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 72 nci madde gereğince yapılan atamalarda aile birliğinin korunması ve kamu hizmetinin düzenli ve gereğine uygun şekilde yürütülmesi arasında bir denge kurulması gerektiğini belirtmiştir.

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.