logo yeni

ADALET BAKANLIĞI MEMURLARINI ETKİLEYECEK DÜZENLEMELER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Atama ve Yerdeğiştirme

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, bazı unvanlara bölgelerarası yer değiştirme uygulaması getirilirken, eğitim özrüne dayalı naklen atama uygulamasına son verildi.

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, bazı unvanlara bölgelerarası yer değiştirme uygulaması getirilirken, eğitim özrüne dayalı naklen atama uygulamasına son verildi.

Düzenlemelerden bazıları şöyle:

1.Dört  yıllık fakülte mezunları idare memur olabilecek

Yeni düzenleme:

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi ve (18) numaralı bendinde yer alan “ve yardım merkezi şube” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

 “a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.”

Düzenlemenin önceki hali:

16) İdare memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletişim, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, mesleki eğitim, teknik eğitim, eğitim bilimleri, fen edebiyat, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

18) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerinde görev alacak bütün unvanlardaki personel için ayrıca aranacak şartlar;

2.Başarı listesinde puanların eşit olması halinde neye bakılacağı yeniden düzenlendi

Yeni düzenleme:

Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi.

“Birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

Düzenlemenin önceki hali:

MADDE 15 –

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.

Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadrolarına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

3.Sınav sonuçları daha erken ilan edilecek

Yeni düzenleme:

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.

Düzenlemenin önceki hali:

 “Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden üç gün içinde ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde ve internet sitesinde ilân edilir.

4.Öğrenim özrüne dayalı atama yapılmayacak

Yeni düzenleme:

Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan “, öğrenim durumu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenlemenin önceki hali:

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.”

5.Bazı unvanlara bölge esasına göre çalışma şartı getirildi

Yeni düzenleme:

 “Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma baş memurları Ek-4’te gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. İnfaz ve koruma baş memurları,  müdürlük teşkilâtı olmayan ceza infaz kurumlarında da çalışabilirler. Yukarıda sayılanlar dışındaki memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.”

Saymanlar ile infaz ve koruma baş memurlarının bölge esasına göre çalışmaları daha sonra uygulanacak

“GEÇİCİ MADDE 2 – 33 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bölge esası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları yönünden 1/4/2016 tarihine kadar uygulanmaz.”

Düzenlemenin önceki hali:

 “Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri bu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-4’de gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. Ancak, memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.

6.Bölge hizmeti süreleri belirlendi

Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, onbirinci ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi.

“Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri,  denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları için en az hizmet süreleri; üçüncü bölgede dört, ikinci bölgede altı, birinci bölgede sekiz yıldır. İnfaz ve koruma başmemurlarının müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarındaki görev süresi, üçüncü bölgedeki hizmet süresinden sayılır.”

“İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. İhtiyaç halinde birinci bölgelerdeki cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilâtı bulunmayan ilçe ceza infaz kurumu ve tutukevlerine atanabilirler.”

“Ceza infaz kurumu ve tutukevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar ve denetimli serbestlik müdürlüklerine, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere müdür olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük ve denetimli serbestlik müdürlükleri görevlerine, ilk defa birinci müdür ve denetimli serbestlik müdürü olarak atama yapılamaz.”

Düzenlemenin önceki hali:

Bölge Esasının Uygulandığı Hallerde Hizmet Süreleri

Madde 34 —Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürleri için en az hizmet süreleri; üçüncü bölgede dört, ikinci bölgede altı, birinci bölgede sekiz yıldır.

İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. İhtiyaç halinde birinci bölgelerdeki cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, istekleri de dikkate alınmak suretiyle ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilâtı bulunmayan ilçe cezaevlerine atanabilirler.

Cezaevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüklerine, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere şube müdürü olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri görevlerine, ilk defa birinci müdür ve denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürü olarak atama yapılamaz.

Yönetmelik Metni:


ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV-ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (18) numaralı bendinde yer alan “ve yardım merkezi şube” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “on” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve yardım merkezi şube” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde yer alan “, öğrenim durumu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ceza infaz kurumu ve tutukevi ile denetimli serbestlik müdürlüğü personeli için kurum müdürü, kurumdan sorumlu Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet başsavcısının gerekçeli yazıları,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan “ve yardım merkezi şube” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendi, (b) bendinin (7) numaralı alt bendi, (d) bendinin (5) numaralı alt bendi ve (e) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan “ve yardım merkezi şube” ibaresi ile (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları Ek-4’te gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar. İnfaz ve koruma başmemurları,  müdürlük teşkilâtı olmayan ceza infaz kurumlarında da çalışabilirler. Yukarıda sayılanlar dışındaki memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci, onbirinci ve onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri,  denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları için en az hizmet süreleri; üçüncü bölgede dört, ikinci bölgede altı, birinci bölgede sekiz yıldır. İnfaz ve koruma başmemurlarının müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarındaki görev süresi, üçüncü bölgedeki hizmet süresinden sayılır.”

“İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. İhtiyaç halinde birinci bölgelerdeki cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilâtı bulunmayan ilçe ceza infaz kurumu ve tutukevlerine atanabilirler.”

“Ceza infaz kurumu ve tutukevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar ve denetimli serbestlik müdürlüklerine, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere müdür olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük ve denetimli serbestlik müdürlükleri görevlerine, ilk defa birinci müdür ve denetimli serbestlik müdürü olarak atama yapılamaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri veya denetimli serbestlik müdürlüklerinde en az on yıl müdür veya müdür yardımcısı olarak görev yapmış olmak,”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve yardım merkezi şube” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “ve yardım merkezi şube” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  “Ek-4” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – 33 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bölge esası, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan saymanlar ile infaz ve koruma başmemurları yönünden 1/4/2016 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.